e-ISSN: 2757-5241
Obstetric and Neonatal Outcomes in Congenital Isolated Cardiac Anomalies - Single Center Experience [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(2): 42-50 | DOI: 10.5222/forbes.2020.39974

Obstetric and Neonatal Outcomes in Congenital Isolated Cardiac Anomalies - Single Center Experience

Erkan Çağlıyan1, Samican Ozmen1, Süreyya Sarıdaş Demir1, Aslı Akdöner1, Sabahattin Altunyurt1, Burak Deliloglu2, Kaan Yıldız3, Halise Zeynep Genç3, Mustafa Kır3
1Department of Obstetrics and Gynecology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Neonatology,Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology,Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Evidence shows that rather than postnatal diagnoses, prenatal diagnoses of congenital heart diseases are correlated with better long-term results and lower mortality rates. In this retrospective study, neonatal stage results of infants with isolated cardiac anomalies, their indications for operation or intervention (if any), and the mortality rates in the first age are attempted to be demonstrated.
METHODS: The study was conducted through the retrospective analysis of 47 patients who were diagnosed with fetal cardiac anomaly in the antenatal period, and monitored during natal and postnatal stages at the same center in the Departments of Obstetrics and Gynecology and Pediatric Cardiology of Dokuz Eylul University Hospital.
RESULTS: In our center 36 patients gave birth by cesarean section, and 11 patients by spontaneous vaginal delivery. Two low birthweight neonates were born (<2500 g), and these neonates were observed to have hypoplastic left heart and Fallot tetralogy. Thirty-nine of the 47 neonates born with isolated cardiac anomaly were operated after birth. Five patients were advised follow-ups. The remaining 3 neonates died within 48 hours after birth. Survival rate of the operated neonates was 59.5% and the general survival rate was 59.5%. Average 1, and 5-minute APGAR scores of the infants were 7.8 (3-9) and 9.0 (8-10), respectively The neonates were operated an average of 3 days after birth, and the average duration hospitalization of neonates were 12 days. Twenty-nine neonates needed preoperative respiratory support and 37 of them received prostaglandin E1 infusion. Follow-up was advised for 3 neonates within the first month and the first year. Five neonates needed operation during the specified period, and 2 neonates died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, prenatal diagnosis of congenital heart diseases allows planning the delivery in tertiary care centers, stabilization of the infants in the preoperative period and realization of emergency intervention.

Keywords: Congenital cardiac anomaly, postpartum cardiac operation, prenatal diagnosis

İzole Konjenital Kalp Hastalılarında Obstetrik ve Neonatal Sonuçlar - Tek Merkez Deneyimi

Erkan Çağlıyan1, Samican Ozmen1, Süreyya Sarıdaş Demir1, Aslı Akdöner1, Sabahattin Altunyurt1, Burak Deliloglu2, Kaan Yıldız3, Halise Zeynep Genç3, Mustafa Kır3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı,İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısının, postnatal tanıya göre daha iyi uzun dönem sonuçlar ve daha az mortalite oranlarıyla ilişkisi olduğuyla ilgili kanıtlar vardır. Bu çalışmada, izole kardiak anomalisi olan infantların, neonatal dönem sonuçları, operasyon veya girişim gereksinimi olup olmadıkları ve ilk 1 yaş içerisindeki mortalite sonuçları retrospektif olarak gösterilmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Nisan 2013 ile Aralık 2019 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalında, antenatal dönemde izole fetal kardiyak anomali tanısı alan, doğumu ve doğum sonrası izlemi aynı merkezde gerçekleşen 47 hastanın, kayıtlarının retrospektif incelenmesi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Merkezimizde doğum yapan hastaların, 36’sı sezaryenle, 11’i vajinal yolla doğumunu gerçekleştirmiştir. İki bebek düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelmiştir (<2500 g). Bu bebeklerde hipoplastik sol kalp ve fallot tetralojisi izlenmiştir. İzole kardiyak anomali ile doğan 47 yenidoğanın, 39’u doğum sonrası opere edilmiştir. Beş hastaya takip önerilmiştir. Geri kalan 3 bebek postpartum ilk 48 saat içerisinde ex olmuştur. Opere olan bebeklerde sağ kalım %59,5, genel sağ kalım %59,5’tir. İnfantların 1. dk. APGAR skoru ortalaması 7,8 (3-9); 5. dk. APGAR skoru ortalaması 9,0 (8-10)’dır. Ortalama operasyon günü, postpartum 3. gün, ortalama yenidoğan yatış süresi 12 gündür. 29 bebeğin preoperatif solunum desteği gereksinimi olmuş, 37 bebek prostaglandin E1 infüzyonu almıştır. Bir ay-1 yaş arası dönemde 3 bebeğe takip önerilmiş, 5 bebeğin bu dönemde operasyon gereksinimi olmuş ve 2 bebek bu dönemde ex olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konjenital kalp hastalıklarının prenatal olarak tanınması, doğumun üçüncü basamak merkezlerde planlanması, infantların, preoperatif dönemde stabil hale getirilmesi ve acil müdahalelerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kardiyak anomali, postpartum kardiyak operasyon, prenatal tanı

Erkan Çağlıyan, Samican Ozmen, Süreyya Sarıdaş Demir, Aslı Akdöner, Sabahattin Altunyurt, Burak Deliloglu, Kaan Yıldız, Halise Zeynep Genç, Mustafa Kır. Obstetric and Neonatal Outcomes in Congenital Isolated Cardiac Anomalies - Single Center Experience. Forbes J Med. 2020; 1(2): 42-50

Corresponding Author: Erkan Çağlıyan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish