e-ISSN: 2757-5241
Acil Servise Başvuran Yenidoğan Bebekler: Ne Kadarı Gerçekten Acil? [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 291-296 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.73644

Acil Servise Başvuran Yenidoğan Bebekler: Ne Kadarı Gerçekten Acil?

Sezgin GÜNEŞ1, Suzan ŞAHİN2, Meltem KOYUNCU ARSLAN1, Özlem KARACA DAĞ1, Murat ANIL3
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Neonatoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Çocuk acil servisine getirilen yenidoğanların klinik sonuçlarının araştırılması ve acil servisten hastaneye yatışı etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Yöntem: 1 Eylül 2020-1 Eylül 2021 tarihleri arasında, mesai saatleri dışında, hastanemiz çocuk acil servisine başvuran tüm yenidoğan bebeklerin hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bebeklerin acil servise başvurdukları mevsim, postnatal yaş, cinsiyet, göçmenlik durumu ve başvuru yakınmaları ile klinik sonuçları incelendi. Acil servisten hastaneye yatırılan ve yatırılmayan bebekler bu parametreler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 1082 yenidoğan çalışmaya dahil edildi (ortanca yaş: 5 gün; 570’i erkek). En sık başvuru yaz (259, %23,6) ve sonbahar (462, %42,7) mevsimindeydi. Yüz kırk bebek (%12,9) Suriye uyrukluydu. En sık başvuru yakınmaları sarılıktı (913, %84,3). Bebeklerin 42’si (%3,8) hastaneye yatırılmıştı. Çocuk acil servisinden taburcu edilen ve hastaneye yatırılan bebekler arasında postnatal yaş, cinsiyet, göçmenlik durumu ve başvuru mevsimi açısından anlamlı fark saptanmadı. Yüksek ateş (p<0,001) ve sıvı kaybını ifade eden yakınmalarla (p=0,001) başvuranlar hastaneye daha yüksek oranda yatırılmıştı. Yatırılarak tedavi edilen bebeklerin hastanede yatış süresi ortanca 2 gün (çeyrek değerler aralığı: 1-5) idi. Hiçbir bebeğin kaybedilmemiş olduğu görüldü.
Sonuç: Çocuk acil servisine başvuran yenidoğanlarda hastaneye yatış oranı oldukça düşük olarak saptandı. Ancak yüksek ateş ve sıvı kaybı yakınmaları ile getirilen yenidoğanların hastaneye yatırılma riski daha yüksek idi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, acil servis, hastaneye yatış, yüksek ateş, dehidratasyon

Emergency Room Admission for Newborns: How Many are Really Urgent?

Sezgin GÜNEŞ1, Suzan ŞAHİN2, Meltem KOYUNCU ARSLAN1, Özlem KARACA DAĞ1, Murat ANIL3
1Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Izmir
2Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Izmir
3Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, Izmir

Objective: The aim of this study was to investigate the clinical outcomes of newborns brought to the pediatric emergency room and determine the factors affecting hospitalization from the emergency room.
Methods: The hospital records of all newborns admitted to the pediatric emergency department of our hospital between September 1, 2020 and September 1, 2021, outside working hours, were retrospectively reviewed. The season of admission, postnatal age, sex, immigration status, complaints of admission and clinical outcomes of the infants were analyzed. Infants hospitalized and not hospitalized from the emergency department were compared in terms of these parameters.
Results: One thousand eighty two newborns were included in the study (median age: 5 days; 570 males). The most frequent admissions were in summer (259, 23.6%) and autumn (462, 42.7%). Hundred and forty infants (12.9%) were Syrians. The most common presenting complaint was jaundice (913, 84.3%). Forty-two (3.8%) infants were hospitalized. There was no significant difference between the infants discharged from the pediatric emergency service and those hospitalized with respect of postnatal age, gender, immigration status and application season. Those who were admitted with complaints of high fever (p<0.001) and with complaints suggesting dehydration (p=0.001) were hospitalized at a higher rate. The median length of hospital stay of the inpatients was 2 days (interquartile range: 1-5). No mortality was seen.
Conclusion: The rate of hospitalization was found to be very low in newborns who were admitted to the pediatric emergency room. However, the risk of hospitalization was higher in newborns who presented with complaints of high fever and dehydration.

Keywords: Newborn, emergency room, hospitalization, high fever, dehydration

Sezgin GÜNEŞ, Suzan ŞAHİN, Meltem KOYUNCU ARSLAN, Özlem KARACA DAĞ, Murat ANIL. Emergency Room Admission for Newborns: How Many are Really Urgent?. Forbes J Med. 2022; 3(3): 291-296

Sorumlu Yazar: Suzan ŞAHİN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale