e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 158-165 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.17136

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi

Ebru Eyibilen1, Talha Burak Doğan1, Berfin Sür1, Süreyya Gül Yurtsever2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Sosyal medyanın gittikçe popüler olması ile birlikte sunduğu imkanlar, sosyal paylaşım ağları kullanıcılarının oldukça ilgisini çekmektedir. Ancak, sosyal medyanın aşırı ve problemli bir şekilde kullanılması, insanların bireysellikleri üzerinde özellikle “toplumla bağ kurma” noktalarında birtakım aksaklıklara ve en önemlisi psikolojik bağımlılıklara neden olmaktadır. Bu çalışmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 18-30 yaş arası lisans öğrencilerinde sosyal medya kullanımının günlük yaşama etkisi internet üzerinden anket uygulanarak değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Aralık 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında üniversitemizden 18 farklı bölümden 236 öğrenci çalışmamıza katılmıştır. Katılımcılara sorulan sorular iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım kişisel bilgi formundan (yaş, cinsiyet, sosyal medya kullanımı, günlük sosyal medya kullanım süresi vb.) ikinci kısım ise sosyal medya bağımlılığını ölçen (öğrencilerin sosyal medya kullanımının günlük yaşamına etkisi) sorulardan oluşur. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda sosyal medya kullanıp kullanmamak ile sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır (p>0,05). Ancak günlük sosyal medya kullanım süresi ile sosyal medya kullanımının günlük yaşama etkisi karşılaştırıldığında anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Sosyal medya kullanım süresinin günlük yaşama birçok açıdan etkili olduğu görülmüştür. Özellikle bağımlılık davranışlarında sosyal medya kullanım süresi önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, bağımlılık, günlük yaşam aktiviteleri

The Effect of Social Media Addiction Level on the Daily Life Activities of Students at İzmir Kâtip Çelebi University

Ebru Eyibilen1, Talha Burak Doğan1, Berfin Sür1, Süreyya Gül Yurtsever2
1İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, Medical Student, İzmir
2Department of Microbiology, İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir

Objective: With the increasing popularity of social media, the possibilities offered by social media attract the attention of users of social networks. However, excessive and problematic use of social media causes some defects on people’s individuality, especially at the point of “connecting with the society” and most importantly, psychological dependencies. In this study, we aimed to analyze the effect of social media on the daily life by applying an online survey of İzmir Kâtip Çelebi University undergraduate students aged 18-30.
Methods: Two hundred thirty-six people from 18 different departments participated to the study between December 2020-April 2021. Asked questions to participants consist of two parts. First part includes personal information form (age, gender, social media usage, daily social media usage time, etc.) second part includes social media addiction questions (the impact of students’ use of social media on their daily life). Statistical Package for the Social Sciences program was used in the analysis of the data.
Results: As a result of the analysis, no significant relationship was found between social media usage and social media addiction (p>0.05). However, when the duration of daily social media usage is compared with the effect of social media use on daily life, a significant result has been obtained (p<0.05).
Conclusion: It has been observed that the duration of social media usage affects the daily life in various ways. The duration of social media use is an important factor, especially in addictive behaviors.

Keywords: Social media, dependency, activities of daily living

Ebru Eyibilen, Talha Burak Doğan, Berfin Sür, Süreyya Gül Yurtsever. The Effect of Social Media Addiction Level on the Daily Life Activities of Students at İzmir Kâtip Çelebi University. Forbes J Med. 2021; 2(3): 158-165

Sorumlu Yazar: Ebru Eyibilen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale