e-ISSN: 2757-5241
Evaluation of the Risk and Prevalence of Malnutrition in Patients Hospitalized in Pediatric Neurology Clinic Applies STRONGkids [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 32-38 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.03511

Evaluation of the Risk and Prevalence of Malnutrition in Patients Hospitalized in Pediatric Neurology Clinic Applies STRONGkids

Hülya Satı ÖRNEK1, Aycan ÜNALP2, Çiğdem Ömür ECEVİT3
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Children Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Children Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, İzmir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Children Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroenterology, İzmir, Turkey

Objective: The aim of our study determination of malnutrition risk and prevalence in patients who were hospitalized in the pediatric neurology clinic.
Methods: Two hundred patients were evaluated in this prospective study using STRONGkids tool and anthropometric measurements.
Results: At the time of admission, it was found that 42 (21%) of the patients had malnutrition; 12 (6%) had chronic malnutrition, and 30 (15%) had acute malnutrition. Epilepsy was the most common diagnosis (44.5%). According to the STRONGkids, 55% of patients had a moderate or high risk. The mean length of hospitalization in high-risk patients was statistically significantly higher than other risk groups (p=0.022). Our study showed that patients at high risk of developing malnutrition in the pediatric neurology service can be identified with STRONGkids in a short time.
Conclusion: Malnutrition is an important problem for patients hospitalized in pediatric neurology clinics. As a result we recommend applying the STRONGkids screening scale to patients to increase the awareness of healthcare professionals in determining the risk of malnutrition at the time of hospitalization in the pediatric neurology service.

Keywords: Malnutrition, pediatric neurology, STRONGkids, children

STRONGkids Uygulayarak Çocuk Nörolojisi Kliniğinde Yatan Hastalarda Malnütrisyon Risk ve Prevalansının Değerlendirilmesi

Hülya Satı ÖRNEK1, Aycan ÜNALP2, Çiğdem Ömür ECEVİT3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Amaç: Çalışmamızın amacı, çocuk nörolojisi kliniğine yatırılan hastalarda malnütrisyon riskinin ve prevalansının belirlenmesidir.
Yöntem: Bu prospektif çalışmada STRONGkids anketi ve antropometrik ölçümler kullanılarak 200 hasta değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların başvuru anında 42’sinde (%21) malnütrisyon olduğu saptandı; 12’sinde (%6) kronik malnütrisyon, 30’unda (%15) akut malnütrisyon vardı. En sık görülen tanı epilepsiydi (%44,5). STRONGkids’e göre, hastaların %55’i orta veya yüksek risk taşıyordu. Yüksek riskli hastalarda ortalama yatış süresi diğer risk gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,022). Çalışmamız, çocuk nörolojisi servisinde malnütrisyon gelişme riski yüksek olan hastaların kısa sürede STRONGkids ile tanımlanabileceğini gösterdi.
Sonuç: Çocuk nörolojisi kliniğinde yatan hastalarda malnütrisyon önemli bir sorundur. Sonuçta çocuk nörolojisi servisinde yatış anında malnütrisyon riskini belirlemede sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla STRONGkids tarama ölçeğinin hastalara uygulanmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, çocuk nörolojisi, STRONGkids, çocuk

Hülya Satı ÖRNEK, Aycan ÜNALP, Çiğdem Ömür ECEVİT. Evaluation of the Risk and Prevalence of Malnutrition in Patients Hospitalized in Pediatric Neurology Clinic Applies STRONGkids. Forbes J Med. 2022; 3(1): 32-38

Corresponding Author: Aycan ÜNALP, Türkiye
Manuscript Language: English