e-ISSN: 2757-5241
Evaluation of Cases with Esophageal Atresia Followed in the Neonatal Intensive Care Unit: 10-Year Single Center Experience [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 46-50 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.03521

Evaluation of Cases with Esophageal Atresia Followed in the Neonatal Intensive Care Unit: 10-Year Single Center Experience

Mehmet Fatih DEVECİ, Meral ALAGÖZ, İsmail Kürşad GÖKÇE, Ramazan ÖZDEMİR
Division Of Neonatology, Department Of Pediatrics, Inonu University School Of Medicine, Malatya, Turkey

Objective: Esophageal atresia which is the most common congenital anomaly of the esophagus, occurs due to the incompleteness of physiological development as normally during the embryonic period. The mortality rate increases with prematuriy, low birth weight and accompanying anomalies. In this study, we aimed to evaluate our 10-year experience of esophageal atresia cases and mortality-related factors in this patients.
Methods: We retrospectively eveluated our cases with esophageal atresia, which we followed up between January 2011 and December 2020. We determined the factors associated with mortality by analyzing the demographic characteristics and clinical findings of the patients.
Results: We found that 9 (39.1%) of our 23 cases with esophageal atresia were died. Median gestational week and median birth weight of patients in exitus group were found to be statistically lower compared to patients in non-exitus group [33 week (28-38) vs. 37 week (29-40) respectively (p=0.003)] [1290 gram (875-2600) vs. 2535 gram (1150-2900) respectively (p=0.005)]. We grouped the patients according to the Okamoto modification of the Spitz classification and found survival rates as; 88.9% in group 1, 50% in group 2, 33.3% in group 3 and 66.7% in group 4.
Conclusion: Low birth weight and major cardiac anomaly are associated with mortality in cases with esophageal atresia. Physicians should know the factors associated with mortality well and make risk classification to predict survival it will be useful in patient management.

Keywords: Esophageal atresia, newborn, esophagus, classification

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Özofagus Atrezili Olguların Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Mehmet Fatih DEVECİ, Meral ALAGÖZ, İsmail Kürşad GÖKÇE, Ramazan ÖZDEMİR
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Özofagusun en sık görülen konjenital anomalisi olan özofagus atrezisi (ÖA), embriyonik dönemdeki fizyolojik gelişimin normal olarak tamamlanmamasından dolayı oluşmaktadır. Prematürite, düşük doğum ağırlığı ve eşlik eden anomaliler mortaliteyi artırmaktadır. Biz bu çalışmamızda; ÖA’lı olgulardaki 10 yıllık deneyimimizi ve bu hastalardaki mortalite ile ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2020 tarihleri arasında takip ettiğimiz ÖA’lı olgularımızı retrospektif olarak inceledik. Hastaların demografik özellikleri ve klinik izlem bilgilerini analiz ederek, mortalite ile ilişkili faktörleri değerlendirdik.
Bulgular: Toplam 23 ÖA’lı olgumuzdan 9’unun (%39,1) eksitus olduğunu tespit ettik. Eksitus olan hastaların ortanca gebelik haftası ve ortanca doğum ağırlığının eksitus olmayan hastalara göre istatistiksel olarak daha düşük olduğunu bulduk [33 hafta (28-38), 37 hafta (29-40) sırasıyla (p=0,003)] [1290 gram (875-2600), 2535 gram (1150-2900) sırasıyla (p=0,005)]. Hastaları, Spitz sınıflaması Okamoto modifikasyonuna göre gruplandırdık. Sağkalım oranları; grup 1’de %88,9, grup 2’de %50, grup 3’te %33,3 ve grup 4’te %66,7 idi.
Sonuç: Düşük doğum ağırlığı ve majör kardiyak anomali ÖA’lı olgularda mortalite ile ilişkilidir. Hekimlerin mortalite ile ilişkili faktörleri iyi bilmesi ve risk sınıflaması ile sağkalım öngörüsü yapması; hasta yönetiminde faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Özofagus atrezisi, yenidoğan, özofagus, sınıflandırma

Mehmet Fatih DEVECİ, Meral ALAGÖZ, İsmail Kürşad GÖKÇE, Ramazan ÖZDEMİR. Evaluation of Cases with Esophageal Atresia Followed in the Neonatal Intensive Care Unit: 10-Year Single Center Experience. Forbes J Med. 2022; 3(1): 46-50

Corresponding Author: Mehmet Fatih DEVECİ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish