e-ISSN: 2757-5241
The Effects of Nintendo Wii<sup>®</sup> Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 116-123 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.16878

The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial

Cihan Caner AKSOY1, Ummuhan BAŞ ASLAN2, Ferruh TAŞPINAR3, Sermet İNAL4
1Kütahya Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kütahya, Turkey
2Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey
3İzmir Democracy University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey
4İzmir Bakırçay University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey

Objective: This study aimed to examine the effects of Nintendo Wii® (NW) Balance Training on the balance and muscle strength of patients with chronic orthopedic knee problems.
Methods: The design of the study is a randomized controlled trial. A total of 40 volunteers with chronic orthopedic knee problems were randomly divided into NW and control groups with odd-even rule (ratio 1: 1). Participants were assessed at the first session, at the end of the study (6 weeks). Balance was evaluated using the Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) and Single Leg Stance Test (SLST), while muscle strength of hip flexor, extensor and abductor, knee flexor and extensor, and dorsiflexor were tested using a Hand-Held Dynamometer.
Results: A total of 33 volunteers analysed. In the study group (n=15), statistically significant differences were observed in the KAT parameters (p<0.05, dppc2: 0.13-1.09), SLST results (p<0.01, dppc2: 0.78-0.99), and strength (p<0.01, dppc2: 0.41-1.35) after training compared to the baseline values and no significant change was observed (p>0.05) in the control group (n=18).
Conclusion: The results indicated that balance training using NW was effective for the balance and muscle strength of patients with chronic orthopedic knee problems.

Keywords: Virtual reality, knee injuries, postural balance, muscle strength

Nintendo Wii® Denge Eğitiminin Kronik Diz Problemli Olgularda Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma

Cihan Caner AKSOY1, Ummuhan BAŞ ASLAN2, Ferruh TAŞPINAR3, Sermet İNAL4
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kütahya
2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir
4Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı Nintendo Wii® (NW) denge eğitiminin kronik ortopedik diz problemi olan hastalarda denge ve kuvvete olan etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmanın dizaynı bir randomize kontrollü çalışmadır. Toplamda kronik ortopedik diz problemi olan 40 gönüllü rastgele NW ve kontrol gruplarına tek-çift kuralı ile ayrılmıştır (1: 1 oranında). Katılımcılar ilk seansta ve çalışma sonunda (6 hafta) değerlendirilmiştir. Denge Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) ve Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (TAÜDT) kullanılarak değerlendirilirken, kalça fleksör, ekstansör, abdüktör, diz fleksör, ekstansör ve dorsifleksörler Hand-Held Dinamometre kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Toplamda 33 gönüllünün analiz edildi. Çalışma grubunda (n=15) başlangıç verileri ile eğitim sonrası veriler karşılaştırıldığında KAT parametrelerinde (p<0,05, dppc2: 0,13-1,09), TAÜDT sonuçlarında (p<0,01, dppc2: 0,78-0,99) ve kuvvette (p<0,01, dppc2: 0,41-1,35) anlamlı farklılık gözlenirken kontrol grubunda (n=18) anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0,05).
Sonuç: Sonuçlar kronik ortopedik diz problemlerine sahip hastaların denge ve kas güçlerine NW kullanılarak verilen denge eğitiminin etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, diz yaralanmaları, postüral denge, kas kuvveti

Cihan Caner AKSOY, Ummuhan BAŞ ASLAN, Ferruh TAŞPINAR, Sermet İNAL. The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial. Forbes J Med. 2022; 3(2): 116-123

Corresponding Author: Cihan Caner AKSOY, Türkiye
Manuscript Language: English