e-ISSN: 2757-5241
Pediatric Disaster Triage System [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 99-105 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.40427

Pediatric Disaster Triage System

Gülşen YALÇIN1, Murat ANIL2
1Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Emergency, İzmir, Turkey
2İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Emergency, İzmir, Turkey

It is important to be aware of and prepare for the possible consequences of disasters. In the event of any disaster, disaster triage is to do what is most beneficial for the large number of injured by using the limited resources. After the disaster, the injured victims are classified according to their injury status with an effective and fast triage. When available resources are used optimally under triage guidance, mortality and morbidity are reduced. Every country must have a disaster management plan. Children’s anatomical and physiological characteristics are different from adults and they are vulnerable to disasters. Although one-third of the disaster victims were children, pediatric issues were not adequately addressed in the planning. In this article, it is aimed to provide information about the triage systems determined and accepted to be used for child victims aged 0-8 in disasters.

Keywords: Disaster, triage systems, child

Pediatrik Afet Triyaj Sistemi

Gülşen YALÇIN1, Murat ANIL2
1Buca Seyfi̇ Demi̇rsoy Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Çocuk Aci̇l, İzmi̇r
2İzmi̇r Demokrasi̇ Üni̇versi̇tesi̇,tıp Fakültesi, Çocuk Aci̇l, İzmi̇r

Afetlerin olası sonuçları konusunda farkında olmak ve bunlara hazırlıklı olmak önemlidir. Afet triajı; meydana gelen herhangi bir afet durumunda, sınırlı imkanları kullanarak çok sayıda kazazede için en faydalı olanı yapmaktır. Afet sonrasında etkin ve hızlı bir triaj ile kazazedeler, yaralanma durumlarına göre sınıflandırılır. Eldeki kaynaklar triyaj rehberliğinde en uygun şekilde kullanıldığında mortalite ve morbidite azalmaktadır. Her ülkenin, afet yönetim planı olmak zorundadır. Çocukların anatomik ve fizyolojik özellikleri erişkinlerden farklıdır ve afetlere karşı savunmasızdırlar. Afette kazazedelerin üçte biri çocuk olduğu halde planlamalarda pediatrik konulara yeterli değinilmemiştir. Bu yazıda afetlerde 0-8 yaş arası çocuk yaralılarda kullanılmak üzere belirlenmiş ve kabul edilmiş triaj sistemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet, triage sistemleri, çocuk

Gülşen YALÇIN, Murat ANIL. Pediatric Disaster Triage System. Forbes J Med. 2022; 3(2): 99-105

Corresponding Author: Gülşen YALÇIN, Türkiye
Manuscript Language: English