e-ISSN: 2757-5241
Laparoscopic Management in Interstitial Pregnancy Observed with an Intrauterine Device [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 116-122 | DOI: 10.5222/forbes.2021.51523

Laparoscopic Management in Interstitial Pregnancy Observed with an Intrauterine Device

Erkan Çağlıyan, Samican Özmen, Ayşegül Yılmaz, Süreyya Sarıdaş Demir
Department of Obstetrics and Gynecology, Dokuz Eylul University School of Medicine, Izmir, Turkey

Interstitial pregnancy is located in the interstitial part of the fallopian tube and is a rare type of ectopic pregnancy. Interstitial pregnancies are observed in 2-4% of all ectopic pregnancies. They may remain asymptomatic until later in pregnancy and cause massive bleeding and hypovolemic shock if ruptured. Therefore, mortality and morbidity rates are high. Studies have shown that the rates of interstitial pregnancy are low among ectopic pregnancies observed with an intrauterine device. Since it is a rare pathology, there is no consensus on the optimal treatment approach in interstitial pregnancies. In this case report, we present an interstitial pregnancy case with no fetal cardiac activity who applied to our clinic in the early period of pregnancy. The diagnosis, follow up and treatment are presented with the review of the literature.

Keywords: ectopic pregnancy, laparoscopy, interstitial pregnancy, intrauterine device

Rahim İçi Araç Varlığında Gözlenen İntersitisyel Gebelikte Laparoskopik Yönetim

Erkan Çağlıyan, Samican Özmen, Ayşegül Yılmaz, Süreyya Sarıdaş Demir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir

İntersitisyel gebelik fallop tüpünün intersitisyel kısmında yer alır ve ender görülen bir ektopik gebelik türüdür. İntersitisyel gebelikler tüm ektopik gebelikler içinde %2-4 oranında gözlenirler. Gebeliğin daha geç dönemlerine kadar asemptomatik kalabilirler ve rüptüre olmaları durumunda masif kanama ve hipovolemik şoka neden olurlar. Bu yüzden mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Rahim içi araç ile birlikte gözlenen ektopik gebelikler içerisinde intersitisyel gebelik oranlarının düşük olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Ender görülen bir patoloji olması nedeniyle günümüzde intersitisyel gebeliklerde uygun tedavi yaklaşımı üzerinde bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bu olgu sunumunda, gebeliğin erken döneminde kliniğimize başvuran ve tetkikleri sonrasında fetal kardiyak aktivite izlenmeyen bir intersitisyel gebelik olgusunda tanı, takip ve tedavi yaklaşımları literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ektopik gebelik, laparoskopi, intersitisyel gebelik, rahim içi araç

Erkan Çağlıyan, Samican Özmen, Ayşegül Yılmaz, Süreyya Sarıdaş Demir. Laparoscopic Management in Interstitial Pregnancy Observed with an Intrauterine Device. Forbes J Med. 2021; 2(2): 116-122

Corresponding Author: Samican Özmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish