e-ISSN: 2757-5241
The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 108-115 | DOI: 10.5222/forbes.2021.54376

The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists

Betul Taspinar1, Ferruh Taspinar1, Hakan Gulmez2, Ayse Sezgi Kizilirmak1
1Izmir Democracy University, Faculty of Health Science, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
2Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine

Objective: This study was planned to evaluate the relationship between Physiotherapists’ fear of COVID-19 and quality of life during the COVID-19 pandemic.
Method: Physiotherapists aged between 18-65 years, working in any institution (private or public), were included in the study. The questionnaires were combined into a form on Google forms and sent to the participants via e-mail and they were asked to fill out the questionnaires. After first filling out their demographic information, they completed the COVID-19 Fear Scale to assess their COVID-19 fear level. The Nottingham Health Profile was used to assess health-related quality of life.
Results: It was observed that the mean total score of the cases from the COVID-19 Fear Scale was 17.19±5.38, while the average total score of the Nottingham Health Profile was 80.14±82.57, obtained from 416 physiotherapists. In our study, the fear of COVID-19 was lower in physiotherapists who had the disease. While there was a significant relationship between fear of COVID-19 and Nottingham Health Profile energy level, emotional reaction, social isolation and sleep sub-dimensions and total score, no significant relationship was found in other sub-dimensions.
Conclusions: As a result of our study, it was determined that Physiotherapists’ fear of COVID-19 was moderate level, and it was observed that their fear was related to quality of life.

Keywords: Physiotherapist, COVID-19, phobia, quality of life

Fizyoterapistlerde COVID-19 Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Betul Taspinar1, Ferruh Taspinar1, Hakan Gulmez2, Ayse Sezgi Kizilirmak1
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisi döneminde fizyoterapistlerin COVID-19 korkusu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya, “fizyoterapist” unvanına sahip olan, herhangi bir kurumda (özel ya da kamu) çalışan, 18-65 yaş aralığında olan gönüllü bireyler dâhil edildi. Katılımcılara anketler Google forms üzerinden bir formda birleştirilerek e-posta ile iletildi ve anketleri doldurmaları istendi. Demografik bilgilerini doldurduktan sonra, COVID-19 korku düzeylerinin değerlendirilmesi için COVID-19 Korkusu Ölçeği’ni tamamladılar. Sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi için “Nottingham Sağlık Profili” kullanıldı.
Bulgular: Dört yüz on altı fizyoterapistten elde edilen COVID-19 Korkusu Ölçeği’nden alınan toplam puanın ortalama 17,19±5,38 olduğu gözlenirken, “Nottingham Sağlık Profili”nden aldıkları toplam puanın ortalama 80,14±82,57 olduğu belirlendi. Çalışmamızda, hastalığı geçiren fizyoterapistlerde COVID-19 korkusu daha düşüktü. COVID-19 korkusu ile Nottingham Sağlık Profili Enerji Seviyesi, emosyonel reaksiyon, sosyal izolasyon ve uyku alt boyutları ile total verileri arasında anlamlı ilişki bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı ilişki belirlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, fizyoterapistlerin COVID-19 korkusunun orta düzeyde olduğu belirlendi ve korkularının yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist, COVID-19, fobi, yaşam kalitesi

Betul Taspinar, Ferruh Taspinar, Hakan Gulmez, Ayse Sezgi Kizilirmak. The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists. Forbes J Med. 2021; 2(2): 108-115

Corresponding Author: Ferruh Taspinar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish