e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine The Effect of Social Support and Workplace Breastfeeding Conditions of Mothers Working in an Education Research Hospital on Breastfeeding Period [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 25-30 | DOI: 10.5222/forbes.2021.04706

The Effect of Social Support and Workplace Breastfeeding Conditions of Mothers Working in an Education Research Hospital on Breastfeeding Period

Yavuz Demircelik1, Hacer Örsdemir Hortu1, Özlem Üzüm1, Kayi Eliacik2, Mehmet Helvacı2
1Department Of Pediatrics, İzmir Tepecik Teaching And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pediatrics, University Of Health Sciences İzmir Tepecik Teaching And Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Breast milk is considered to be natural, reference nutrition for infants. The American Academy of Pediatrics and World Health Organization recommend that infants should be exclusively breastfed for about 6 months and breasteeding should be continued at least for 12 months as long as both the mother and the infant desire. It is known that mothers who started to work during breastfeeding period have difficulty in continuing breastfeeding due to inconvenient workplace conditions and breastfeeding breaks. Social support, known to have a role in coping with stress, has also been shown to be effective in maintaining breastfeeding. The aim of our study is to evaluate the problems faced by the mothers working in a training and research hospital related to the workplace environment and conditions and their social support.
Method: The study group consisted of mothers who had children under three years of age and working in a training and research hospital. Eighteen questions prepared by the researchers, and questions in the Multidimensional Scale of Perceived Social Support were addressed to the mothers participating in the study about their breastfeeding period, return time to their work, breast-feeding permission, and milking, etc.
Results: Fifty-one working mothers were reached during the study period. It was seen that 29 (56.9%) working mothers used formula during breastfeeding period. When mothers exclusively breastfed their infants, and those used formula during breastfeeding period were compared, it was seen that the mothers who used formula returned earlier to work (p = 0.036).
Conclusion: Study results supported that the period of maternity leave should be longer to avoid using formulas more frequently, and to support exclusive breastfeeding for the first 6 months. It was concluded that employers should provide more suitable conditions for breastfeeding mothers to support breastfeeding.

Keywords: exclusive breastfeeding, human milk, infant nutrition, nursing mothers

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Annelerin Sosyal Destek ve İşyeri Emzirme Koşullarının Emzirme Süresine Etkisi

Yavuz Demircelik1, Hacer Örsdemir Hortu1, Özlem Üzüm1, Kayi Eliacik2, Mehmet Helvacı2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Anne sütü bebek beslenmesindeki en doğal ve referans sayılan üründür. Amerikan Pediatri Akademisi ilk 6 ay yalnızca anne sütü, devamında en az 1 yıl olmak üzere anne ve bebek istediği sürece emzirmeyi önermiştir. Emzirme döneminde çalışmaya başlayan annelerin iş yeri koşullarının ve emzirme molalarının yetersiz olması nedeniyle emzirmeyi devam ettirmede zorluk çektiği bilinmektedir. Stresle başa çıkmada rolü bilinen sosyal desteğin emzirmeyi sürdürmede de etkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan annelerin emzirme konusunda iş yeri ortam ve koşulu ile ilgili yaşadığı sorunları ve sosyal desteklerini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışma grubu olarak üç yaşından küçük çocuğu olan ve eğitim araştırma hastanesinde çalışan anneler seçilmiştir. Araştırmaya katılan annelere, araştırmacılar tarafından hazırlanan, emzirme süreleri, işlerine geri dönme süreleri, emzirme izinleri, süt sağma gibi sorulardan oluşan toplam 18 soru ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği soruları sorulmuştur.
Bulgular: Çalışma süresince 51 çalışan anneye ulaşıldı. Çalışan annelerden 29 (%56,9)’unun emzirme döneminde formül mama kullandığı görüldü. Yalnızca anne sütü veren anneler ile formula mama veren anneler karşılaştırıldığında formula veren annelerin işe daha erken dönemde döndüğü (p=0,036) görüldü.
Sonuç: Çalışma sonuçları, doğum izni süresinin daha fazla formül kullanmaktan kaçınmak ve ilk 6 ay yalnızca anne sütü almanın desteklenmesi için daha uzun olması gerektiğini destekledi. Emzirmenin desteklenmesi için işverenlerin emziren annelere daha uygun koşullar sağlaması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: emziren anne, çalışan anne, emzirme, anne süt

Yavuz Demircelik, Hacer Örsdemir Hortu, Özlem Üzüm, Kayi Eliacik, Mehmet Helvacı. The Effect of Social Support and Workplace Breastfeeding Conditions of Mothers Working in an Education Research Hospital on Breastfeeding Period. Forbes J Med. 2021; 2(1): 25-30

Corresponding Author: Hacer Örsdemir Hortu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish