e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 75-78 | DOI: 10.5222/forbes.2020.30602

Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center

Meltem Koyuncu Arslan1, Melek Akar2, Halil Gürsoy Pala2, Cüneyt Eftal Taner2, Mehmet Yekta Oncel1
1İzmir Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital
2İzmir Tepecik Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Central nervous system (CNS) anomalies are the second most common congenital malformations detected during antenatal period. Rates of prenatal diagnosis are aroung 96% in anencephaly, but drops down to approximately 14 % in migration anomalies.We aimed to determine the frequency and features of CNS anomalies evaluated in the perinatology council of our hospital where high-risk pregnancies were discussed and also to emphasize the importance of antenatal diagnosis.
METHODS: Pregnant women, with a CNS anomaly detected in their fetus, who were evaluated between January 2019-December 2019 in the perinatology council of Tepecik Training and Research Hospital were included in the study. Retrospectively, the records of the cases were examined, prenatal, and maternal risk factors at the time of council session, the council decision and the results were recorded. Statistical analyzes were done using SPSS 20.0 program.
RESULTS: Data of 1272 pregnant women were evaluated in the study, and 261 cases (20.5%) with CNS anomalies were detected. A total of 129 pregnant women were excluded from the study because follow-up of these patients were not realized in our center or they didn’t give birth yet.. Totally, 132 pregnant women were included in the study. The mean maternal age was 26.99±6.50 (14-42) years, the mean gestational age was 22.63±7.08 (10.4-38.6) weeks. Most common CNS anomalies detected were neural tube defects (n=54; 40%), hydrocephalus/ventriculomegaly (n=36; 27%), migration defects (n=21; 15%) and cerebellar malformations (n=9; 6%). Termination of pregnancy was decided for 29.8% (n=78) of pregnant women, but realized only for 62 pregnancies. Among pregnancies which were decided to be continued due to the fact that gestational week was 22 weeks or more (n=51), had fetuses with neural tube defects (n=25; 50%) and hydrocephalus/ventriculomegaly (n=36; 27%) with poor prognosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the anomalies with high morbidity and mortality were referred to our hospital after the 22nd gestational week, termination option could not be offered to these pregnancies. High-risk pregnancies should be directed to perinatology centers in the early period so that this option can be presented to the family, appropriate follow-up and treatment of life-compatible ones.

Keywords: Anomaly, central nervous system, perinatology

Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Değerlendirilmesi; Referans Merkez Perinatoloji Konsey Verileri

Meltem Koyuncu Arslan1, Melek Akar2, Halil Gürsoy Pala2, Cüneyt Eftal Taner2, Mehmet Yekta Oncel1
1İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve araştırma Hastanesi
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral sinir sistemi (SSS) anomalileri antenatal dönemde saptanan doğumsal malformasyonlar arasında ikinci sıklıkta yer alır. Prenatal tanı koyulma oranları anensefalide %96’larda iken migrasyon anomalilerinde %14’lere kadar düşmektedir. Bu çalışmada yüksek riskli gebeliklerin tartışıldığı hastanemiz perinatoloji konseyinde değerlendirilen SSS anomalilerinin sıklığının, özelliklerinin belirlenmesi ve antenatal tanının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinatoloji konseyinde 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerinde değerlendirilen, fetusta SSS anomalisi saptanan gebeler dahil edildi. Olguların retrospektif olarak dosya kayıtları incelenerek perinatal-maternal risk faktörleri, konsey anındaki durumları, konsey kararı ve sonuçları kaydedildi. Sonuçlar SPSS 20.0 programına kaydedilerek istatistiksel analizleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmada 1272 gebenin verileri değerlendirildi. SSS anomalisi olan 261 olgu (%20,5) saptandı. Gebelerden 129’u takibine merkezimizde devam etmemesi veya henüz doğumun gerçekleşmemesi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 132 gebenin yaş ortalaması 26,99±6,50 (14-42); ortalama gebelik haftası 22,63±7,08 (10,4-38,6) olarak saptandı. En sık saptanan SSS anomalileri nöral tüp defektleri (n=54; %40), hidrosefali/ventrikülomegali (n=36; %27), migrasyon defektleri (n=21; %15) ve serebellar malformasyonlar (n=9; %6) idi. Konseyde %29,8 (n=78) gebelik için sonlandırma kararı verildi ve 62 gebelik için sonlandırma işlemi uygulandı. Hastanemize geç refere edilen ve gebelik haftasının 22 hafta ve üzerinde olması nedeniyle gebeliğe devam kararı alınan 51 gebenin %50’si (n=25) hidrosefali/ventrikülomegali, %16’sı (n=8) nöral tüp defektleri ile kötü prognozla seyreden SSS anomalilerine sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Referans merkez olan hastanemize yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olan anomalilerin 22. gestasyonel haftadan sonra yönlendirilmiş olması sonucunda bu gebeliklere sonlandırma seçeneği sunulamamıştır. Bu seçeneğin aileye sunulabilmesi, yaşamla bağdaşanların uygun takibi ve tedavisinin planlanması için yüksek riskli gebeliklerin erken dönemde perinatoloji merkezlerine yönlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anomali, santral sinir sistemi, perinatoloji

Meltem Koyuncu Arslan, Melek Akar, Halil Gürsoy Pala, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Yekta Oncel. Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center. Forbes J Med. 2020; 1(3): 75-78

Corresponding Author: Meltem Koyuncu Arslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish