e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Evaluation of University Students’ Knowledge, Attitudes and Behaviors About HIV/AIDS, Gonorrhea and Genital Herpes [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 39-45 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.35220

Evaluation of University Students’ Knowledge, Attitudes and Behaviors About HIV/AIDS, Gonorrhea and Genital Herpes

Tuba MÜDERRİS1, Mısra ALTIOK2, Kardelen HIZLI2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology; IZMIR
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine; IZMIR

Objective: We aimed to assess the level of knowledge, attitudes and behavior of university students regarding human immunodeficiency virus (HIV)/AIDS, gonorrhea and genital herpes.
Methods: In this cross-sectional study, the online questionnaire consisted of three parts and a total of 38 questions. For comparison of two groups, Mann-Whitney U test was used and for comparison of three or more groups, Kruskal-Wallis and one-way ANOVA tests were used.
Results: A total of 207 students participated in the study. The rates of participants correctly answering the questions about HIV/AIDS, gonorrhea, and genital herpes were 42.9%, 40.9%, and 17.5%, respectively. The correct answer rates of health science students, students aged 20-24 years, third-year university students, students receiving sex education classes, and students who believe they take precautions against sexually transmitted diseases (STD) were significantly higher (p<0.001). Male students indicated that they can easily share their STD status with those around them (p<0.001); students in the age group 20-24 indicated that they have taken adequate precautions against STD (p=0.002) and have knowledge of what to do (p=0.012); students studying health sciences indicated that monogamy is an effective remedy against STD (p=0.009) and have knowledge of what to do (p<0.001); students who have received STD education indicated that they have taken adequate precautions against STD and have knowledge of what to do (p<0.001).
Conclusion: University students had inadequate knowledge of STD. It is of great importance that sexual health education is included in the school curriculum. In addition, young people’s access to counselling and treatment services should be facilitated.

Keywords: Sexually transmitted diseases, university students, questionnaire, Turkey

Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Gonore ve Genital Herpes Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Tuba MÜDERRİS1, Mısra ALTIOK2, Kardelen HIZLI2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Üniversite öğrencilerinin insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV)/AIDS, gonore ve genital herpes konularındaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmada online anket formu üç bölümden ve toplam 38 sorudan oluşmakta idi. İki grup karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırılmalarında Kruskal-Wallis ve one-way ANOVA testi uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 207 öğrenci katıldı. Katılımcıların bilgi sorularını doğru cevaplama oranları HIV/AIDS, gonore ve genital herpes için sırasıyla; %42,9, %40,9 ve %17,5 olarak bulundu. Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin, 20-24 yaş grubunda olan öğrencilerin, üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin, cinsel eğitim alan öğrencilerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH) karşı tedbir aldığını düşünen öğrencilerin doğru cevap oranları anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,001). Erkek öğrenciler CYBH varlığında bu durumu çevreleri ile rahatlıkla paylaşabileceklerini (p<0,001); 20-24 yaş grubunda olan öğrenciler CYBH’ye karşı yeterince tedbir aldıklarını (p=0,002) ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olduklarını (p=0,012); sağlık bilimlerinde okuyan öğrenciler tek eşliliğin CYBH’ye karşı etkili olduğunu (p=0,009) ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olduklarını (p<0,001); CYBH ile ilgili eğitim alanlar, CYBH’ye karşı yeterince tedbir aldıklarını ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir (p<0,001).
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin, CYBH konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları saptanmıştır. Cinsel sağlık eğitiminin, özellikle okul müfredat programına dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca gençlerin danışmanlık ve tedavi hizmetlerine ulaşmalarının kolaylaştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, üniversite öğrencileri, anket, Türkiye

Tuba MÜDERRİS, Mısra ALTIOK, Kardelen HIZLI. Evaluation of University Students’ Knowledge, Attitudes and Behaviors About HIV/AIDS, Gonorrhea and Genital Herpes. Forbes J Med. 2022; 3(1): 39-45

Corresponding Author: Tuba MÜDERRİS, Türkiye
Manuscript Language: Turkish