e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 1-12 | DOI: 10.5222/forbes.2021.38258

The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis

Tuba Öz1, Melek Pehlivan2, Ibrahim Pirim1
1Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, Istanbul, Turkey
2Vocational School of Health Services, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

Genomic studies have shown that approximately 2% of the human genome encodes protein, and the rest consists of non-coding RNAs (ncRNA). ncRNAs are the modifications that can alter gene expression at different levels without making any changes on the DNA sequence. One of the most important function of non-coding RNAs is to modulate host immunity and inflammatory response by regulating chromatin structure and gene expression. The World Health Organization has declared Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). COVID-19 shows symptoms such as fever, cough, shortness of breath and it can lead to severe symptomatic acute respiratory distress syndrome (ARDS), bring along many problems such as cardiovascular complications, kidney damage, stroke and death. Virus host interactions associated with the immune system is also important beside the viral replication mechanism in the development of a successful therapeutic target for SARS-CoV-2. Epigenetic mechanisms that regulate virus-host interactions affect the extent and adequacy of immune and inflammatory responses that are important for clinical outcomes. Thus, identifying ncRNAs involved in SARS-CoV-2 infection will help to understand the epigenetic regulation underlying the immune response that occurs and to develop new specific strategies to prevent and treat the infection. In this review, the importance of ncRNA mediated gene regulation in SARS-CoV-2 infection and its role in the ongoing COVID-19 pandemic were discussed.

Keywords: COVID-19, CoV, ncRNA

Covid-19 Patogenezinde ncRNA’ların Rolü

Tuba Öz1, Melek Pehlivan2, Ibrahim Pirim1
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Genomik çalışmalar, insan genomunun yaklaşık %2’sinin protein kodladığını, geriye kalan büyük çoğunluğun kodlanmayan RNA (ncRNA)’lardan oluştuğunu göstermiştir. Kodlanmayan RNA’lar, DNA sekansında herhangi bir değişiklik yapmaksızın gen ekspresyonunu farklı seviyelerde değiştirebilen modifikasyonlardır. NcRNA’ların en önemli fonksiyonlarından biri, kromatin yapısını ve gen ekspresyonunu düzenleyerek, konakçı bağışıklığını ve enflamatuvar yanıtı modüle etmektir. Dünya Sağlık Örgütü, Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’yi, Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak tanımlamıştır. COVID-19, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler göstermekte ve şiddetli semptomatik akut solunum yetmezliği sendromuna (ARDS) yol açarak kardiyovasküler komplikasyonlar, böbrek hasarı, felç ve ölüm gibi birçok sorunu beraberinde getirebilmektedir. SARS-CoV-2 için başarılı bir terapötik hedefin geliştirilmesinde, viral replikasyon mekanizmasının yanı sıra immün sistemi ile bağlantılı virüs konak etkileşimleri de önemlidir. Virüs konak etkileşimlerini düzenleyen epigenetik mekanizmalar, klinik sonuçlar için önemli immün ve enflamatuvar yanıtların derecesini ve yeterliliğini etkilemektedir. Bu nedenle SARS-CoV-2 enfeksiyonu sırasında rol alan ncRNA’ların belirlenmesi, oluşan bağışıklık tepkisinin altında yatan epigenetik düzenlenmenin anlaşılmasına, enfeksiyonun önlenmesine ve tedavi edilmesi için yeni özel stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu derlemede, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda ncRNA aracılı gen düzenlenmesinin önemi ve devam eden COVID-19 pandemisindeki rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CoV, kodlanmayan RNA

Tuba Öz, Melek Pehlivan, Ibrahim Pirim. The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis. Forbes J Med. 2021; 2(1): 1-12

Corresponding Author: Melek Pehlivan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish