e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 68-74 | DOI: 10.5222/forbes.2020.57441

Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress

Ezgi Yangın Ergon1, Ruya Colak1, Meltem Kıvılcım2, Meral Yıldız1, Senem Alkan Özdemir1, Ferit Kulali1, Sebnem Calkavur1
1Dr Behçet Uz Chıldren's Dıseases And Surgery Educatıon Research Hospıtal, Clinic Of Neonatology, Izmir
2Dr Behçet Uz Chıldren's Dıseases And Surgery Educatıon Research Hospıtal, Clinic Of Child Development, Izmir

INTRODUCTION: Prophylactic caffeine therapy, reduces the frequency of apnea in premature babies. Moreover, its effect has been well established in reducing the intermittent hypoxemia, and the need for additional ventilator support of infants with a birthweight of <1.250 g. The aim of this study is to determine the effects of prophylactic caffeine use on neonatal outcomes in preterm babies with a birthweight of >1.250 g and respiratory distress.
METHODS: Sixty-eight infants with birthweight of 1.250 to 2.000 g with respiratory distress and born at 32-34 GA and intubated with the indication of respiratory distress who also needed nasal ventilation for at least 48 hours were included in this prospective randomized controlled study, starting from birth one group received prophylactic caffeine citrate at loading dose of 20 mg/kg, and maintenance dose of 5 mg/kg in addition to respiratory support, long term neurological and developmental outcomes were recorded with Bayley-II.
RESULTS: There was no difference in weight or gestational age at birth between the groups. Also, the groups were smilar in respiratory states. The caffeine group, was associated with a significant reduction in intubation requirement within the first 72 hr and shorter duration of mechanical and nasal ventilation, while there was no difference between the groups in total duration of oxygen therapy, and frequency of apneic episodes (respectively p=0.03, p=0.00, p=0.02, p>0.05). Any differences were not detected in terms of prematurity morbidities (p>0.05). Any significant intergroup differences were not detected as for PDA, NEC, IVC, laser-requiring ROP, and BPD (p>0.05). While the study was continuing regarding long-term neurodevelopmental outcomes Bayley neurodevelopmental tests were applied to 15 infants in the caffeine and 18 infants in the caffeine group at 12. and 18. months, and test results were csimilar in both groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prophylactic use of caffeine in older preterm babies with respiratory distress, have short term benefits as lesser requirement for ntubation within the first 72 hours and decreased duration of ventilatory support without any advers side effects. Therefore if symptoms of respiratory distress are seen in preterm babies with a birthweight of >1.250 g, then initiation of prophylactic treatment may be considered. Larger scale randomized kontrollü studies are needed regarding this issue.

Keywords: caffeine, prematurity, ventilation, intubation, respiratory distress syndrome

Solunum Sıkıntısı Bulunan 1250 Gram Üzeri Preterm Bebeklerde Profilaktik Kafein Kullanımının Yararları

Ezgi Yangın Ergon1, Ruya Colak1, Meltem Kıvılcım2, Meral Yıldız1, Senem Alkan Özdemir1, Ferit Kulali1, Sebnem Calkavur1
1S.b.ü. Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Araştırma Hastanesi̇, Neonatoloji̇ Kli̇ni̇ği̇, İzmir
2S.b.ü. Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Araştırma Hastanesi̇, Geli̇şi̇msel Pedi̇atri̇ Kli̇ni̇ği̇, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Profilaktik kafein tedavisi, prematüre bebeklerde apne sıklığını azaltır. Ayrıca <1250 g doğan bebeklerde ek solunum desteği gereksinimini ve aralıklı hipoksi sıklığını azalttığı iyi bilinmektedir. Çalışmanın amacı; >1250 g ve solunum sıkıntısı bulunan preterm bebeklerde profilaktik kafein kullanımının neonatal ve uzun dönem sonuçlara etkilerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif randomize kontrollü olarak gerçekleştirilen çalışmaya, 32-34 GH’da, 1.250-2.000 g aralığında doğan, solunum sıkıntısı nedeniyle entübe olan veya en az 48 saat nazal ventilasyon gereksinimi olan bebekler dahil edildi. Bir gruba solunum desteğinin yanı sıra doğumdan itibaren Kafein sitrat 20 mg/kg yükleme, 5 mg/kg idame uygulanırken, diğer gruba yalnızca solunum desteği verildi. Uzun dönem nörolojik ve gelişimsel sonuçları Bayley-II ile kaydedildi.
BULGULAR: Altmış sekiz bebek çalışmaya alındı [Kafein(+): 34, kontrol: 34]. Gruplar, gestasyon haftaları, doğum ağırlıkları, antenatal steroid öyküleri ve solunum durumları açısından benzerdi. Kafein alan grupta, kontrol grubuna göre, ilk 72 saatte entübasyon gereksiniminin azalması, mekanik ve nazal ventilasyon süresinin kısalması istatistiksel açıdan anlamlıydı (sırasıyla p=0,03, p=0,00, p=0,02). Oksijen tedavi süreleri ve apne sıklıkları açısından, iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hemodinamik açıdan anlamlı PDA, NEK, İVK, lazer gerektiren ROP ve BPD açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Uzun dönem nörolojik ve gelişimsel sonuçlar açısından çalışma devam etmekteyken, kafein alan gruptan 15, kontrol grubundan 18 bebeğe 12-18 ayda Bayley-II gelişim testi uygulandı, sonuçlar iki grupta da benzer bulundu (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Solunum sıkıntısı bulunan daha büyük preterm bebeklerde profilaktik kafein kullanımının, ilk 72 saatte entübasyon gereksinim oranlarını azaltması, ventilasyon sürelerini kısaltması gibi neonatal dönemde olumlu etkileri var olup, anlamlı yan etki gözlenmemiştir. Bu nedenle 1250 g üzeri preterm bebeklerde de, solunum sıkıntısı bulguları varsa doğumu takiben profilaktik kafein başlanması düşünülebilir. Bu konuda geniş randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: kafein, prematürite, ventilasyon, entübasyon, respiratuvar distres sendromu

Ezgi Yangın Ergon, Ruya Colak, Meltem Kıvılcım, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Ferit Kulali, Sebnem Calkavur. Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress. Forbes J Med. 2020; 1(3): 68-74

Corresponding Author: Ezgi Yangın Ergon, Türkiye
Manuscript Language: Turkish