e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Prenatal and Postnatal Consequences of Drug Exposure in Pregnancy [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 75-82 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.93723

Prenatal and Postnatal Consequences of Drug Exposure in Pregnancy

İbrahim ÖMEROĞLU1, Ömer DEMİR2, Hakan GÖLBAŞI3, Elif UÇAR4, Barış SEVER1, Mehmet ÖZER1, Zübeyde EMİRALİOĞLU ÇAKIR1, Suna YILDIRIM KARACA5, Ceren GÖLBAŞI6, Atalay EKİN1
1Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Perinatology Clinic, İzmir
2Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Pharmacology And Rational Medicine Polyclinic, İzmir
3Bakırçay University Çiğli Training And Research Hospital, Perinatology Clinic, İzmir
4Private Esencan Hospital,i̇stanbul
5Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Gynecology And Obstetrics Clinic, İzmir
6Tınaztepe University Faculty Of Medicine, Gynecology And Obstetrics Clinic, İzmir

Objective: To determine the demographic characteristics of pregnant women that have a history of drug use and categorize the drugs according to the Anatomic Therapeutic Chemical Classification (ATC) system.
Methods: This study was designed as a retrospective cohort study. The data obtained from the hospital database were evaluated. The drugs used by pregnant women who were found to use drugs during pregnancy were categorized according to the ATC system. At the same time, demographic data, educational status, income levels, alcohol and cigarette use and obstetric results of the pregnant women were evaluated.
Results: Ninety-nine pregnant women evaluated in Tepecik Training and Research Hospital Perinatology Department Council were included. Mean age of pregnant women was 31.7 [18-47, standard deviation (SD)=5.880], mean gravida was 2.81 (1-8, SD=1.452), mean parity was 1.4 (0-5, SD=0.988) and mean gestational week at presentation was 11.27 (5-30, SD=4.692). It was determined that the mean duration of drug use was 66.56 days. It was found that drugs related to the nervous system were used most frequently with a rate of 29.33%, followed by drugs related to the digestive system with a rate of 15.03%. Congenital anomalies were observed in only 5 of 100 pregnant women exposed to the drug.
Conclusion: The demographic data of pregnant women and the distribution of the drugs they are exposed to are similar to the literature. However, unlike previous studies, the preference for optional curettage is lower and the incidence of congenital anomaly is not higher than expected.

Keywords: Pregnancy, drug, anomaly, ATC classification, curettage

Gebelikte İlaç Maruziyetinin Prenatal ve Postnatal Sonuçları

İbrahim ÖMEROĞLU1, Ömer DEMİR2, Hakan GÖLBAŞI3, Elif UÇAR4, Barış SEVER1, Mehmet ÖZER1, Zübeyde EMİRALİOĞLU ÇAKIR1, Suna YILDIRIM KARACA5, Ceren GÖLBAŞI6, Atalay EKİN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji ve Akılcı İlaç Polikliniği, İzmir, Türkiye
3Bakırçay Üniversitesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Özel Esencan Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
6Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Hastanemize başvuran ve perinatoloji konseyimizde değerlendirdiğimiz gebelerden ilaç kullanım öyküsü olanların demografik özelliklerini ve maruz kalınan ilaçların Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflaması (ATC) sistemine göre dağılımlarını belirlemektir.
Yöntem: Bu araştırma retrospektif kohort bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Hastane veri tabanından elde edilen veriler, literatür ışığında değerlendirilmiştir. Gebeliğinde ilaç kullanımı tespit edilen gebelerin sıklıkla hangi ilaçları kullandıkları ATC sistemine göre kategorize edildi. Aynı zamanda gebelerin demografik verileri, eğitim durumları, gelir seviyeleri, alkol sigara kullanımları, obstetrik sonuçları incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Bölümü Konseyi’nde değerlendirilen 99 gebe dahil edildi. Gebelerde ortalama yaş 31,70 [18-47, standart sapma (SS)=5,880], ortalama gravida 2,81 (1-8, SS=1,452), ortalama parite 1,4 (0-5, SS=0,988) ve başvuru sırasındaki ortalama gebelik haftası 11,27 (5-30, SS=4,692) olarak hesaplandı. Ortalama ilaç kullanım süresinin ortalama 66,56 gün olduğu tespit edildi. Çalışmamızda %29,33 oranıyla en sık sinir sistemini ilgilendirilen ilaçların kullanıldığı bunu %15,03 oranıyla sindirim sistemini ilgilendiren ilaçların takip ettiği gözlendi. İlaca maruz kalan 100 gebenin sadece 5’inde doğumsal anomali gözlemlenmiştir.
Sonuç: Gebelerin demografik verileri, maruz kaldıkları ilaçların dağılımları literatür ile benzer şekildedir. Ancak daha önceki çalışmalardan farklı olarak isteğe bağlı küretaj tercihi daha düşük orandadır. Bununla birlikte doğumsal anomali görülme durumu da beklenenden yüksek değildir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, ilaç, anomali, ATC sınıflaması, küretaj

İbrahim ÖMEROĞLU, Ömer DEMİR, Hakan GÖLBAŞI, Elif UÇAR, Barış SEVER, Mehmet ÖZER, Zübeyde EMİRALİOĞLU ÇAKIR, Suna YILDIRIM KARACA, Ceren GÖLBAŞI, Atalay EKİN. Prenatal and Postnatal Consequences of Drug Exposure in Pregnancy. Forbes J Med. 2022; 3(1): 75-82

Corresponding Author: İbrahim ÖMEROĞLU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish