e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Clinical Usage of Influenza Rapid Test During Influenza Season [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 13-18 | DOI: 10.5222/forbes.2021.97269

Clinical Usage of Influenza Rapid Test During Influenza Season

Kamile Ötiken Arıkan
Izmir Behcet Uz Children

INTRODUCTION: Objective: Influenza A and B are important viral pathogens causing respiratory infection epidemics potentially with high morbidity and mortality.Herein we aimed to investigate clinical usage of influenza rapid test in clinical practice.
Method: Children tested for nasopharyngeal influenza rapid test between September 2018- February 2019 were included in this study.Influenza rapid test was applied to pediatric patients patients admitted to paediatric infectious disease policlinic regardless of their vaccination status, and results were achieved in 10 minutes.
Results: Of 265 (56.5%) male, totally 469 children, with a median age of 51 months ( 23 days-202 months) were included in this study. From 469 samples tested from patients with symptoms of repiratory tract infections, 107 (22.8%) was positive for influenza A, 20 (4.3%) was positive for influenza B, 342 was negative. Totally 127 patients, 64 (50.4%) male with a median age of 53 months ( 23 days-202 months) were tested positive for influenza. Underlying chronic disease was detected in 21 (16.5%) of patients. Fever lasting for more than 5 days was statistically significantly more common in influenza B (63.2%) positive patients compared to influenza A (15.2%) positive patients (p<0.001).
Conclusions: Influenza rapid test is recommended to be used in clinical practice during influenza season, in COVID pandemic also, due to shorter duration of results,being pratical, and cost –effective.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Influenza A, influenza B, rapid antigen test, respiratory tract PCR

Influenza Hızlı Antijen Testinin Influenza Sezonu Boyunca Klinikte Kullanımı

Kamile Ötiken Arıkan
İzmir Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: İnfluenza virüsleri, özellikle riskli gruplarda mortalitesi yüksek epidemiler yapabilen, solunum yolunun önemli enfeksiyonlarından sorumlu viral etkenlerdir. Bu çalışmada influenza hızlı antijen testinin klinikte pratik kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamıza Eylül 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında nazofaringeal sekresyondan influenza hızlı antijen testi bakılan çocuk hastalar dahil edilmiştir. Çocuk enfeksiyon polikliniğine başvuran, influenza virus enfeksiyonu semptomları olan hastalardan aşılama durumuna bakılmaksızın nasofaringeal sekresyondan örnek alınıp 10 dakika içerinde influenza antijen testi sonucu elde edilmiştir.
Bulgular: Bu çalışmaya ortanca yaşı 51 ay (minimum- makismum: 23gün-202ay) olan, 265’i (%56.5) erkek toplam 469 hasta dahil edilmiştir. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran ve nazofaringeal sekresyonda influenza hızlı antijen testi bakılan 469 hastanın, 107 ‘sinde (%22.8) influenza A, 20’sinde (% 4.3) influenza B saptanmıştır, 342 ‘sinde influenza A ve influenza B saptanmamıştır.Solunum yolu sekresyonundan alınan örnekte influenza hızlı antijen testi pozitif gelen, 64’ü (%50.4) erkek, 127 hastanın ortanca yaşı 53 ay (minnimum-maksimum: 23 gün-202 ay) olarak saptanmıştır. Hastaların 21’inde (%16.5) altta yatan kronik bir hastalık saptanmıştır. Beş gün ve daha uzun süreli ateş, influenza B (%63.2) saptanan hastalarda, influenza A (%15.2) saptananlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha sık saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Influenza sezonu boyunca influenza antijen testi yapılması pratik, kolay olması ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle hem etiyolojisinin hızlı belirlenmesi açısından hem de gereksiz tetkik yapılmasını engelleyebileceğinden, COVİD pandemisi döneminde de poliklinik koşullarında kullanılmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Influenza A, influenza B, hızlı antijen testi, solunum yolu viral panel pcr

Kamile Ötiken Arıkan. Clinical Usage of Influenza Rapid Test During Influenza Season. Forbes J Med. 2021; 2(1): 13-18

Corresponding Author: Kamile Ötiken Arıkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish