ISSN: 2717-9443 | e-ISSN: 2757-5241
En Çok İndirilen Makaleler - Forbes Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
COVID-19 ve Sitokin Fırtınası
COVID-19 and Cytokine Storm
Mustafa Kurtuluş, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2020.79188   2020; 1 - 3 | Sayfalar 55 - 60

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Solunum Sıkıntısı Bulunan 1250 Gram Üzeri Preterm Bebeklerde Profilaktik Kafein Kullanımının Yararları
Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress
Ezgi Yangın Ergon, Ruya Colak, Meltem Kıvılcım, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Ferit Kulali, Sebnem Calkavur
doi: 10.5222/forbes.2020.57441   2020; 1 - 3 | Sayfalar 68 - 74

DERLEME
3.
Nöromusküler Hastalıkların Tanısında Kas ve Sinir Biyopsilerinin Önemi
The Importance of Muscle and Nerve Biopsies in the Diagnosis of Neuromuscular Diseases
Gülden Diniz
doi: 10.5222/forbes.2020.18291   2020; 1 - 2 | Sayfalar 23 - 29

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Ventrogluteal Enjeksiyona Yönelik Eğitimin Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeyleri ve Tercihlerine Etkisi
The Effect of the Ventrogluteal Injection Training on the Knowledge Levels and Preferences of Health Professionals
Ahu Çırlak, Nur Temiz, Merve Başol
doi: 10.5222/forbes.2020.02997   2020; 1 - 2 | Sayfalar 30 - 35

5.
Koroid Pleksus Ksantogranülomu: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Computed Tomography and Magnetic Resonance Assessment of Choroid Plexus Xanthogranulomas
Sedat Altay
doi: 10.5222/forbes.2020.58066   2020; 1 - 2 | Sayfalar 36 - 41

6.
Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi
Karyotype Evaluation in Patients with Premature Ovarian Failure
Aslı Akdöner, Murat Celiloglu, Erkan Cagliyan
doi: 10.5222/forbes.2020.47955   2020; 1 - 3 | Sayfalar 61 - 67

OLGU SUNUMU
7.
Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings
Atilla Hikmet Çilengir, Fatma Ceren Sarıoğlu, Nevin Çilengir, Berna Dirim Mete
doi: 10.5222/forbes.2020.24008   2020; 1 - 3 | Sayfalar 96 - 100

ORIJINAL ARAŞTIRMA
8.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Tarafından Yapılan Çırak ve Stajyerlerin Giriş Muayenesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Entry Examination Results of Apprentices and Interns Made by Workplace Health and Safety Unit
Şahin Budak
doi: 10.5222/forbes.2020.87597   2020; 1 - 1 | Sayfalar 5 - 10

9.
Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Değerlendirilmesi; Referans Merkez Perinatoloji Konsey Verileri
Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center
Meltem Koyuncu Arslan, Melek Akar, Halil Gürsoy Pala, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Yekta Oncel
doi: 10.5222/forbes.2020.30602   2020; 1 - 3 | Sayfalar 75 - 78

10.
Akciğer Kanseri Tanılı Yaşlı Hastalarda Tanı Anında Anemi Sıklığı Ve Kanser Türleri İle İlişkisi
Incıdence Of Anemıa In Cases Wıth Lung Cancer At The Tıme Of Dıagnosıs And Relatıon Between Cancer Types
Mesut Subak, Nimet Aksel, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.5222/forbes.2020.09797   2020; 1 - 1 | Sayfalar 11 - 14

DERLEME
11.
Covid-19 Patogenezinde ncRNA’ların Rolü
The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis
Tuba Öz, Melek Pehlivan, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2021.38258   2021; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 12

ORIJINAL ARAŞTIRMA
12.
Çinko Düzeylerinin Ölçümünde Matriks Seçimi
Matrix Selection for Measurement of Zinc Levels
Sema Kardeşler, Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun, Banu İşbilen Başok, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/forbes.2020.09709   2020; 1 - 3 | Sayfalar 79 - 83

13.
Pediatristlerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Pediatricians to The Human Papilloma Virus Vaccines
Selin Taşar, Esra Bal Yüksel, Derya Sağcan, Eda Karadağ Öncel, Ahu Kara Aksay, Dilek Yılmaz Çiftdoğan
doi: 10.5222/forbes.2021.69875   2021; 2 - 1 | Sayfalar 19 - 24

EDITÖRE MEKTUP
14.
Fetal Programlanma Üzerine Bir Hipotez
A Hypothesis on Fetal Programming
Mürüvvet Elif Şimşir, Defne Engür
doi: 10.5222/forbes.2020.93685   2020; 1 - 3 | Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
İçindekiler
Contents

2020; 1 - 3 | Sayfalar II - XI

OLGU SUNUMU
16.
İzole Aberran Sağ Subklavian Arter ve Trizomi 21 Olgusu
Isolated Aberrant Right Subclavian Artery and Trisomy 21 Case
İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı
doi: 10.5222/forbes.2021.25733   2021; 2 - 1 | Sayfalar 46 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanmak Üzere Aile Planlaması Kliniğine Başvuran Kadınların Geri Çekme Yöntemini Kullanma ve Bırakma Nedenleri
Investigating the Reasons for Using the Withdrawal Method and Quitting of Women Applying to the Family Planning Clinic to Use an Effective Family Planning Method
Vahide Çakmak, Zehra Keme, İlkay Ünal, Hafize Öztürk Can
doi: 10.5222/forbes.2021.77487   2021; 2 - 1 | Sayfalar 31 - 40

OLGU SUNUMU
18.
Fetal İmmatür Servikal Teratom Olgu Sunumu: Prenatal Tanı ve Yönetim
A Case Report of Fetal Immature Cervical Teratoma: Prenatal Diagnosis and Management
Erkan Çağlıyan, Sureyya Sarıdaş Demir, Samican Ozmen, Alper Mankan, Mustafa Olguner, Haluk Vayvada, Taner Erdağ
doi: 10.5222/forbes.2020.80774   2020; 1 - 1 | Sayfalar 18 - 22

19.
Nedeni Bilinmeyen Ateş ile İlişkili Uzamış Febril Miyalji Sendromu
Protracted Febrile Myalgia Associated with Fever of Unknown Origin
Özlem Üzüm, Hayrullah Manyas, Kerem Yıldız, Abbasqulu Baghırov, Belde Kasap-Demir
doi: 10.5222/forbes.2020.98852   2020; 1 - 3 | Sayfalar 101 - 104

ORIJINAL ARAŞTIRMA
20.
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde BCG Verilmesi Sırasında İrritatif Semptomların Azaltılmasının Önemi: Bir Pilot Çalışma
Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study
Osman Köse, Yigit Akin, Hakan Gülmez, Erhan Ates, Sacit Nuri Gorgel, Serkan Özcan, Bulent Kati, Yüksel Yılmaz
doi: 10.5222/forbes.2020.69775   2020; 1 - 3 | Sayfalar 84 - 89

LookUs & Online Makale