e-ISSN: 2757-5241
Vazovagal Senkoplu Hastalarda Asemptomatik Dönemde Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 303-307 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.16362

Vazovagal Senkoplu Hastalarda Asemptomatik Dönemde Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar

Ayşe ŞİMŞEK
Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Vazovagal senkop (VVS) çocukluk çağında en sık görülen senkop tipidir. Olası patofizyoloijk mekanizmalardan bir tanesi de otonomik disfonksiyondur. Bu çalışmada amacımız VVS’li hastaların asemptomatik oldukları dönemde otonomik fonksiyonlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Pediatrik kardiyoloji polikliniğine senkop nedeni ile başvurmuş ve VVS tanısı alan hastalar ile kontrol grubu olarak sağlıklı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi ve Holter EKG monitorizasyonu yapıldı. Holter EKG’de time domain indeks parametreleri: SDNN, SDNN Indx, SDANN, pNN50, rMSSD değerleri ile mimimum kalp hızı, ortalama kalp hızı, ve maksimum kalp hızları belirlendi.
Bulgular: VVS tanılı 24 hasta (15 kız, 9 erkek) ve 27 sağlıklı çocuk (19 kız, 8 erkek) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. VVS’li hasta ve kontrol grubu arasında cinsiyet ve yaş özellikleri benzer idi. Ortalama kalp hızı ve maksimum kalp hızı arasında fark yok iken, minimum kalp hızı senkoplu hastalarda düşük olarak izlendi (49,3±5,41; 44,4±5,6 p=0,007). Time domain index parametreleri: SDNN, SDNNIndx, SDANN, pNN50, rMMSD hasta ve kontrol grubunda karşılaştırıldığında hasta grubunda anlamlı yüksek oldukları izlendi (p<0,01).
Sonuç: Biz şu sonuca vardık ki VVS’li hastalarda asemptomatik oldukları dönemde de sağlıklı çocuklar ile karşılaştırıldıklarında kronik otonomik farklılıklar vardır. Hem sempatik hem de parasempatik impulslarda artış izlenmiştir. Bu sonuca kalp hızı değişkenliği parametrelerinde olan değişiklikler ile vardık. VVS’li hastalarda en önemli tanı aracı klinik öykü olmasına rağmen ayırıcı tanıda zorlandığımız hastalarda tarama testi olarak Holter EKG’den yararlanabileceğimizi izledik.

Anahtar Kelimeler: Vazovagal senkop, Holter EKG, otonomik fonksiyon

Cardiac Autonomic Functions During Asymptomatic Period in Pediatric Patients with Vasovagal Syncope

Ayşe ŞİMŞEK
İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Cardiology, Division of Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: Vasovagal syncope (VVS) is the most common type of syncope in pediatric patients. One potential pathophysiological mechanism for developing VVS involves autonomic dysfunction. In this study, we evaluated autonomic functions during the asymptomatic period in patients with VVS.
Methods: Patients attending to a pediatric cardiology outpatient clinic and diagnosed with VVS and control subjects consisting of healthy children were included. All subjects underwent electrocardiography, echocardiography, and Holter ECG monitoring. Then time domain index parameters in Holter ECG: SDNN, SDNNIndx, SDANN, pNN50, rMMSD and minimum, mean, and maximum heart rate were evaluated.
Results: Twenty-four children (15 female, 9 male) with recurrent VVS and 27 healthy children (19 female, 8 male) were enrolled. While mean and maximum heart rates did not differ significantly between patients with syncope and healthy children, minimum heart rate was lower in syncope patients (49.3±5.41; 44.4±5.6 p=0.007). Statistical analysis of the results showed a significant increase in SDNN, SDNNIndx, SDANN, pNN50 and r MMSD in VVS patients compared to controls (p<0.01).
Conclusion: As indicated by parameters of heart rate variability, pediatric patients with VVS exhibit chronic autonomic differences in the form of increased sympathetic and parasympathetic impulses during the asymptomatic period of their condition compared to healthy children. Although clinical history remains the most important diagnostic tool in patients with VVS, Holter ECG monitoring may provide useful diagnostic information in patients with difficult differential diagnosis.

Keywords: Vasovagal syncope, Holter ECG, autonomic function

Ayşe ŞİMŞEK. Cardiac Autonomic Functions During Asymptomatic Period in Pediatric Patients with Vasovagal Syncope. Forbes J Med. 2022; 3(3): 303-307

Sorumlu Yazar: Ayşe ŞİMŞEK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale