e-ISSN: 2757-5241
Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği, Hemoglobin, Lökosit, Nötrofil, Lenfosit, Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 299-304 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.18189

Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği, Hemoglobin, Lökosit, Nötrofil, Lenfosit, Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Pınar BARUT1, Vermi DEĞERLİ2, Gülşah ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT1, Pınar AYVAT3
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi, hücrelere oksijen taşınımın azaldığı ve sunumunun bozulduğu bir durumdur. CO zehirlenmesindeki doku hipoksisinin, oksidatif strese yol açtığı ve inflamasyonu uyardığı bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kırmızı hücre dağılım genişliğinin (RDW) birçok hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Literatürde, RDW ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen CO zehirlenmesi ile RDW arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı; CO zehirlenmesi ile RDW arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Yöntem: Retrospektif olan bu çalışmaya, acil servise başvuran CO zehirlenmesi tanısı konulmuş, kan gazı ölçümlerinde karboksihemoglobin (COHb) düzeyi ≥%5 olan, 18 yaş üzeri erişkin olgular alındı. Çalışmaya dahil edilen olguların yaş, cinsiyet, kan gazlarındaki COHb düzeyleri, tam kan sayımı parametreleri, CO zehirlenmesi ve etkileri nedeniyle istenen konsültasyonları, hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi alıp almadıkları ve sonlanımları kayıt altına alındı. Çalışmaya dahil edilen olgu grubunun RDW düzeylerinde CO zehirlenmesi ile ilişkilendirilebilecek bir değişiklik olup olmadığı belirlenen kontrol grubu ile karşılaştırılarak araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 59 olgu dahil edildi. Olgu grubunun RDW ortalaması (13,61±1,12), kontrol grubunun RDW ortalamasından (12,99±0,59) istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0,001). Olgu grubunun COHb düzeyleri ile RDW düzeyleri arasında pozitif yönde çok düşük düzeyde korelasyon olmasına karşılık istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (r=0,157, p=0,235). Olgu grubundan HBO tedavisi alanlar ile almayanlar arasında RDW ortalamaları açısından fark saptanmadı. Olgu grubunun beyaz kan hücresi (WBC) (p<0,001), nötrofil (p<0,001), nötrofil/lenfosit oranı (p<0,001) ortalamaları kontrol grubunun ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulundu.
Sonuç: CO zehirlenmesinin temelindeki hipoksinin oksidatif strese yol açarak inflamatuvar süreci uyarabildiği bununla ilişkili olarak RDW, WBC, nötrofil düzeylerinde artışa neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, kırmızı hücre dağılım genişliği, karboksihemoglobin, hiperbarik oksijen tedavisi

Assessment of the Relationship Between Carbon Monoxide Poisoning and Red Cell Distribution Width, Hemogram, Leukocyte, Neutrophil, Lymphocyte, Neutrophil/Lymphocyte Ratio

Pınar BARUT1, Vermi DEĞERLİ2, Gülşah ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT1, Pınar AYVAT3
1Izmir Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine
2Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine
3Izmir Democracy University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesia and Reanimation

Objective: Carbon monoxide (CO) poisoning is a condition which oxygen transport is reduced and presentation is impaired. Red cell distribution width (RDW) is associated with many diseases. Although there are many studies on RDW in the literature, there are very few studies evaluating the relationship between CO poisoning and RDW. The aim of our study is to investigate whether relationship between CO poisoning and RDW.
Methods: Patients who applied to the emergency service, CO poisoning was diagnosed, their age 18 years and over, their blood gas measurements showed a carboxyhemoglobin (COHb) level of ≥5%, were taken in this retrospective study. It was recorded that research participants' age, sex, COHb levels in blood gases, hemogram, consultation due to CO poisoning and effects, whether taken hyperbaric oxygen (HBO) and its outcomes. Whether there was a change that could be attributed to CO poisoning at the RDW levels was investigated.
Results: Fifty-nine cases were included in the study. The mean RDW of the study group (13.61±1.12) was higher than that of the control group (12.99±0.59) (p<0.001). There was a very low correlation between COHb levels and RDW levels in the case group (r=0.157, p=0,235). There was no difference between patients with HBO and those without HBO treatment in terms of RDW averages. White blood cell (WBC) (p<0.001), neutrophil (p<0.001) and neutrophil/lymphocyte (p<0.001) averages of the study group were higher.
Conclusion: Hypoxia, the basis of CO poisoning, can induce oxidative stress and stimulate the inflammatory process, resulting in an increase in WBC, neutrophil, and RDW levels.

Keywords: Carbon monoxide poisoning, red cell distribution width, carboxyhemoglobin, hyperbaric oxygen therapy

Pınar BARUT, Vermi DEĞERLİ, Gülşah ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT, Pınar AYVAT. Assessment of the Relationship Between Carbon Monoxide Poisoning and Red Cell Distribution Width, Hemogram, Leukocyte, Neutrophil, Lymphocyte, Neutrophil/Lymphocyte Ratio. Forbes J Med. 2023; 4(3): 299-304

Sorumlu Yazar: Pınar AYVAT, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale