e-ISSN: 2757-5241
Nadir Bir Proteinüri Nedeni: İzole Böbrek ve Kas Tutulumu Olan Sarkoidoz [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 346-349 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.19327

Nadir Bir Proteinüri Nedeni: İzole Böbrek ve Kas Tutulumu Olan Sarkoidoz

Yelda DELİGÖZ BİLDACI1, Filiz YILDIRIM1, Özcan UZUN1, Serpil Muge DEĞER1, Sülen SARIOĞLU2, Caner ÇAVDAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sarkoidoz, non-kazeifiye granülomlarla seyreden başvuru anında toraks görüntülemesinde lenfadenomegali, akciğer tutulumu, göz veya cilt tutulumu olan multisistemik bir hastalıktır. Sarkoidozda izole böbrek ve kas tutulumu nadirdir. Yazımızda, akciğer tutulumu olmadan izole böbrek ve kas tutulumuyla tanı alan bir olgu sunulacaktır. Bilinen hipertansiyon ve diyabetes mellitus öyküsü olmayan hastanın yapılan tetkiklerinde kreatinin yüksekliği, 24 saatlik idrarda proteinüri ve hiperkalsemi nedeniyle yapılan böbrek biyopsisinde böbrekte granülom saptandı. Hastanın kas ağrılarının da olması nedeniyle yapılan kas biyopsisinde de granülomla uyumlu görünüm saptandı. Anjiyotensin dönüştürücü enzim yüksekliği olan hastanın yapılan toraks ve batın görüntülemesinde anlamlı patoloji tespit edilmeyen, böbrek ve kas dokusundaki granülomları için enfeksiyöz patoloji tespit edilmeyen hasta ekstrapulmoner sarkoidoz tanısı konarak metil prednizolon tedavisi başlanmıştır. Tedavi sonrası konstitüsyonel semptomları gerileyen ve takibinde laboratuvar parametreleri normal aralığa gerileyen hastanın tedavisine devam edilmektedir. Sarkoidoz tanısı; ön planda akciğer tutulumuyla kendini göstermekle beraber nadiren de akciğer dışı bulgularla kendini gösterebilir. Bu noktada yapılan doku biyopsileri önemli yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Proteinü, ri, interstisyel nefrit, sarkoidoz

A Rare Cause of Proteinuria: Sarcoidosis with Isolated Kidney and Muscle Involvement

Yelda DELİGÖZ BİLDACI1, Filiz YILDIRIM1, Özcan UZUN1, Serpil Muge DEĞER1, Sülen SARIOĞLU2, Caner ÇAVDAR1
1Dokuz Eylul University Internal Medicine Department Of Nephrology
2Dokuz Eylul University Pathology Department

Sarcoidosis is a multisystemic disease with non-caseating granulomas presenting with lymphadenomegaly, lung involvement, eye disorders, and/or skin involvement. Kidney and muscle involvement alone is rare in sarcoidosis. Our article presents a case diagnosed with isolated kidney and muscle involvement without lung involvement. Patient with no known history of hypertension or diabetes mellitus, granuloma was detected in the kidney biopsy performed due to elevated creatinine and 24-hour urine proteinuria levels with accompanying hypercalcemia. Due to the patient's severe muscle pain, the biopsy was also found to be compatible with granuloma. In the thorax and abdomen imaging of the patient with elevated angiotensin converting enzyme, no significant pathology was detected, including an infectious etiology. The patient was diagnosed with extrapulmonary sarcoidosis, and methylprednisolone treatment was started. Patients' symptoms, as well as laboratory parameters, regressed following the aforementioned treatment. Although sarcoidosis presents primarily with pulmonary involvement, it may rarely present with extrapulmonary findings. At this point, tissue biopsies can lead an important way to correct diagnosis.

Keywords: Proteinuria, interstitial nephritis, sarcoidosis

Yelda DELİGÖZ BİLDACI, Filiz YILDIRIM, Özcan UZUN, Serpil Muge DEĞER, Sülen SARIOĞLU, Caner ÇAVDAR. A Rare Cause of Proteinuria: Sarcoidosis with Isolated Kidney and Muscle Involvement. Forbes J Med. 2023; 4(3): 346-349

Sorumlu Yazar: Yelda DELİGÖZ BİLDACI, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale