e-ISSN: 2757-5241
Komplike Pilonidal Sinüs Hastalığında Limberg ve Karydakis Prosedürlerinin Etkinliği [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 65-70 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2024.19970

Komplike Pilonidal Sinüs Hastalığında Limberg ve Karydakis Prosedürlerinin Etkinliği

Yasin GÜNEŞ1, Emre TEKE2
1University of Health Sciences Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Türkiye
2Şırnak Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şırnak

Amaç: Komplike pilonidal sinüs hastalığının (KPSH) tedavisinde kabul edilmiş bir altın standart yöntem yoktur. Bu çalışmanın amacı Limberg prosedürünün (LP) ve Karydakis prosedürünün (KP) KPSH tedavisindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Temmuz 2020 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında KPSH nedeniyle ameliyat edilen toplam 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar iki gruba ayrıldı: LP grubu ve KP grubu. Hastalar ortalama 18,9 ay takip edildi.
Bulgular: İki grup arasında preoepratif özellikler açısından fark yoktu (p>0,05). Komplikasyonlar KP grubunda daha yüksekti ve istatistiksel anlamlılığa yaklaştı (p=0,052). Bu durum LP grubunda %13,6 iken KP grubunda %45,5 oranında yara açılması görülmesine bağlandı (p=0,021). LP grubunda medyan işe dönüş süresi 20,5 gün, iyileşme süresi ise 30 gündü. KP grubunda medyan işe dönüş süresi 30 güne, iyileşme süresi ise 56 güne çıktı. İki grup arasında nüks açısından fark yoktu (p=0,607).
Sonuç: LP, daha hızlı işe dönüş ve iyileşme süresi nedeniyle KPSH tedavisinde önerilir.

Anahtar Kelimeler: Komplike pilonidal sinü, s hastalığı, Limberg prosedürü, Karydakis prosedürü

Effectiveness of the Limberg and Karydakis Procedures in Complicated Pilonidal Sinus Disease

Yasin GÜNEŞ1, Emre TEKE2
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul
2Şırnak State Hospital, Department of General Surgery, Şırnak, Türkiye

Objective: There is no accepted gold standard method for treating complicated pilonidal sinus disease (CPSD). The objective of this study was to examine the effect of the Limberg procedure (LP) and the Karydakis procedure (KP) for treating CPSD.
Methods: A total of 44 patients who underwent surgery for CPSD between July 2020 and July 2023 were included. These patients were divided into two groups: the LP and KP groups. The patients were followed up for an average of 18.9 months.
Results: There were no differences in preoperative characteristics between the two groups (p>0.05). The complications were higher in the KP group and approached statistical significance (p=0.052). This situation was attributed to a 45.5% incidence of wound dehiscence in the KP group compared with 13.6% in the LP group (p=0.021). In the LP group, the median time to return to work was 20.5 days, whereas the healing time was 30 days. In the KP group, the median time to return to work was extended to 30 days, with a healing time of 56 days. There was no difference in recurrence between the two groups (p=0.607).
Conclusion: LP is recommended for treating CPSD because of its faster return to work and healing time.

Keywords: Complicated pilonidal sinus disease, Limberg procedure, Karydakis procedure

Yasin GÜNEŞ, Emre TEKE. Effectiveness of the Limberg and Karydakis Procedures in Complicated Pilonidal Sinus Disease. Forbes J Med. 2024; 5(1): 65-70

Sorumlu Yazar: Yasin GÜNEŞ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale