e-ISSN: 2757-5241
Preeklampsi Hastalarında Birinci ve İkinci Trimester Tarama Testi Biyobelirteçlerinin Prediktif Değeri [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 68-74 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.20982

Preeklampsi Hastalarında Birinci ve İkinci Trimester Tarama Testi Biyobelirteçlerinin Prediktif Değeri

Zeynep ATAMAN YILDIRIM1, Duygu TUĞRUL ERSAK1, Burcu TİMUR2, Serkan KAHYAOĞLU1
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.
2Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu, Türkiye.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, preeklampside birinci ve ikinci trimester tarama testi biyobelirteçlerinin prediktif değerini belirlemektir.
Yöntem: Retrospektif bir olgu kontrol çalışmasıdır. Ocak 2013-Aralık 2016 tarihleri arasında preeklampsi tanısı konulan 85 hasta çalışma grubunu oluştururken, rastgele alınan ek obstetrik sorunu olmayan 93 hasta ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Demografik özellikler, laboratuvar sonuçları, obstetrik sonuçlar, birinci ve ikinci trimester tarama testi sonuçları hastane kayıtlarından edinilmiştir.
Bulgular: Seksen beş preeklamptik hastanın 32’sinde hafif, 53’ünde şiddetli preeklampsi mevcuttu. Preeklampsi grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, gebelik ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) MoM seviyesinin düşük, insan koryonik gonadotropin (hCG) MoM ve nukal translüsensi (NT) MoM’un yüksek olduğu bulundu. Ancak, bu belirteçler, şiddetli preeklampsi grubu ile hafif preeklampsi grubu karşılaştırıldığında klinik yararı bulunmamıştır. NT MoM ve hCG MoM ve PAPP-A MoM’un preeklampsi için öngörücü rolünü göstermek için ROC eğrisi çizildi. Eğri altında kalan alan NT MoM için 0,628±0,042 [p=0,003; %95 güven aralığı (GA): 0,545-0,711] ve hCG MoM için 0,697±0,047 (p<0,001; %95 GA: 0,605-0,789) idi. PAPP-A MoM için eğri altında kalan alan ise 0,589±0,044 idi (p=0,040; %95 GA: 0,503-0,676) idi. Preeklampsi ile bu değişkenler arasında ilişki olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Düşük PAPP-A MoM seviyeleri, yüksek hCG MoM ve NT MoM seviyeleri, preeklampsinin öngörülmesi için faydalı, anlamlı öngörücü belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, prenatal tarama, maternal serum testleri

The Predictive Value of First and Second Trimester Screening Test Biomarkers in Preeclampsia

Zeynep ATAMAN YILDIRIM1, Duygu TUĞRUL ERSAK1, Burcu TİMUR2, Serkan KAHYAOĞLU1
1Zekai Tahir Burak Women Health Care Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
2Ordu University Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ordu, Turkey

Objective: This study aimed to determine the predictive value of first and second trimester screening test biomarkers in preeclampsia.
Methods: This was a retrospective case-control study. While 85 patients diagnosed with pre-eclampsia between January 2013-December 2016 constituted the study group, randomly assigned 93 patients with no additional obstetric problems constituted the control group. Demographic characteristics, laboratory results, obstetric outcomes, first and second trimester screening test results were collected from the hospital records.
Results: Of the 85 preeclamptic patients, 32 had mild, 53 had severe pre-eclampsia. When the preeclampsia group was compared with the control group, the low level of pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) multiples of median (MoM), the high level of human chorionic gonadotropin (hCG) MoM and nuchal translucency (NT) MoM was found to be statistically significant. However, these markers have not been found to be clinically useful for the mild preeclampsia group compared with the severe preeclampsia group. A ROC curve was drawn to show the predictive role of NT MoM, hCG MoM and PAPP-A MoM for preeclampsia. The area under the curve (AUC) was 0.628±0.042 [p=0.003; 95% confidence interval (CI): 0.545-0.711] for NT MoM and 0.697±0.047 (p<0.001; 95% CI: 0.605-0.789) for hCG MoM. The AUC was 0.589±0.044 (p=0.040; 95% CI: 0.503-0.676) for PAPP-A MoM. These results indicate that there were significant relationships between these variables and pre-eclampsia.
Conclusion: Low levels of PAPP-A MoM, high levels of hCG MoM and NT MoM are useful significant predictive markers for prediction of preeclampsia.

Keywords: Pre-eclampsia, prenatal screening, maternal serum tests

Zeynep ATAMAN YILDIRIM, Duygu TUĞRUL ERSAK, Burcu TİMUR, Serkan KAHYAOĞLU. The Predictive Value of First and Second Trimester Screening Test Biomarkers in Preeclampsia. Forbes J Med. 2022; 3(1): 68-74

Sorumlu Yazar: Duygu TUĞRUL ERSAK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale