e-ISSN: 2757-5241
İzole Aberran Sağ Subklavian Arter ve Trizomi 21 Olgusu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 46-48 | DOI: 10.5222/forbes.2021.25733

İzole Aberran Sağ Subklavian Arter ve Trizomi 21 Olgusu

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı
T.c Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,perinatoloji Kliniği,i̇zmir

Anormal sağ subklavyen arter (ASSA) %0,5-1,4 oranıyla arkus aortanın en sık görülen konjenital anomalisidir. Normalde aortik arktan üç damar çıkarken ASSA’da dört damar çıkar. ASSA aortik arkın distalinden çıkarak özefagus ve trakeanın arkasından geçer. Aynı zamanda anormal retroözofageal sağ subklavyen arter olarak da adlandırılır.
Genel olarak asemptomatik iyi huylu bir bulgudur, ancak disfajiye neden olan özofagus kompresyonu oluşturabilir.
Bu makalede, gebeliğin ikinci trimestrinde kliniğimize refere edilen ve ultrasonografik olaraksaptanan bir izole ASSA ve trizomi 21 olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: prenatal, assa, trizomi 21

Isolated Aberrant Right Subclavian Artery and Trisomy 21 Case

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı
T.c Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Perinatology Clinic, İzmir

Abnormal right subclavian artery (ARSA) is the most common anomaly of the aortic arch with a rate of 0.5-1.4%. Normally, three vessels arises from the aortic arch, while four vessels arise in ARSA. ARSA leaves the distal of the aortic arch and passes behind the esophagus and trachea. It is also called the abnormal retroesophageal right subclavian artery.
It is generally an asymptomatic benign finding, but it can cause esophageal compression causing dysphagia.
In this article, an isolated ARSA and trisomy 21 case referred to our clinic in the second trimester of pregnancy and detected ultrasonographically is presented.

Keywords: prenatal, arsa, trisomy 21

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı. Isolated Aberrant Right Subclavian Artery and Trisomy 21 Case. Forbes J Med. 2021; 2(1): 46-48

Sorumlu Yazar: İbrahim Ömeroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale