e-ISSN: 2757-5241
Çocuk Yoğun Bakımda Trakeostomi: Tek Merkez Deneyimi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 150-153 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.29491

Çocuk Yoğun Bakımda Trakeostomi: Tek Merkez Deneyimi

Gürkan Atay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Trakeostomi, yoğun bakım ünitesindeki kritik hasta çocuklarda en sık kullanılan cerrahi müdahalelerden biridir. Pediatrik trakeostomi; küçük ve esnek trakea, sınırlı cerrahi alan ve anestezi riski nedeniyle daha zordur. Bu çalışma üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) trakeostominin endikasyonlarını, komplikasyonlarını ve sonuçlarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada, üçüncü basamak bir üniversite hastanesi ÇYBܒde Ocak 2016 ile Aralık 2020 tarihleri arasında trakeostomi açılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 43 pediatrik hastaya trakeostomi açıldı. Hastaların yaş ortalaması 52,2 ay (minimum: 2, maksimum: 192 ay) olarak bulundu. Ortalama Pediatrik Mortalite Riski: 20,6 (minimum: 8, maksimum: 33), ortalama trakeostomi açılma süresi: 24 gün (minimum: 2, maksimum: 52) idi. Trakeostomi için en yaygın endikasyon nöromüsküler problemlere sekonder uzamış mekanik ventilasyondu (MV) (34 olgu, %79,1), bunu üst hava yolu obstrüksiyonu (9 olgu, %20,9) izledi. Hastaların 35’i (%81,4) taburcu edilirken, 8’i (%18,6) yoğun bakım izlemi sırasında kaybedildi.
Sonuç: Trakeostomi, ÇYBܒde özellikle uzamış MV olgularında güvenle uygulanabilecek cerrahi bir müdahaledir. Trakeostominin açılma süresi, pediatrik yoğun bakım uzmanı tarafından hasta bazlı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, çocuk yoğun bakım, uzamış mekanik ventilasyon

Tracheostomy in Pediatric Intensive Care: A Single Center Experience

Gürkan Atay
Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Objective: Tracheostomy is one of the most frequently used surgical interventions in critically ill children in the intensive care unit. Pediatric tracheostomy; The small and flexible trachea is more difficult because of the limited surgical space and the risk of anesthesia. This study was conducted to analyze the indications, complications and outcomes of tracheostomy in a tertiary pediatric intensive care unit (PICU).
Methods: In this study, the data of patients who underwent tracheostomy in the PICU of a tertiary university hospital between January 2016 and December 2020 were evaluated retrospectively.
Results: A total of 43 pediatric patients underwent tracheostomy. The mean age of the patients was 52.2 months (minimum: 2, maximum: 192 months). Mean Risk of Pediatric Mortality: 20.6 (minimum: 8, maximum: 33), mean tracheostomy opening time: 24 days (minimum: 2, maximum: 52). The most common indication for tracheostomy was prolonged mechanical ventilation (MV) secondary to neuromuscular problems (34 cases, 79.1%), followed by upper airway obstruction (9 cases, 20.9%). While 35 (81.4%) of the patients were discharged, 8 (18.6%) died during intensive care follow-up.
Conclusion: Tracheostomy is a surgical intervention that can be safely applied in the PICU, especially in cases of prolonged MV. The opening time of the tracheostomy should be decided on a patient basis by the pediatric intensive care specialist.

Keywords: Tracheostomy, pediatric intensive care, prolonged mechanical ventilation

Gürkan Atay. Tracheostomy in Pediatric Intensive Care: A Single Center Experience. Forbes J Med. 2021; 2(3): 150-153

Sorumlu Yazar: Gürkan Atay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale