e-ISSN: 2757-5241
Atriyum Septum Defekti Hastalarında Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Kalp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 124-130 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.29964

Atriyum Septum Defekti Hastalarında Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Kalp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Sedat ALTAY, Murat YOĞURTÇU, Onur Kaan AKKUŞ, Muhsin Engin ULUÇ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

Amaç: Atriyum septum defekti (ASD) erişkinlerde en sık görülen doğuştan kalp hastalığıdır ve kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (KMR) ile incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı ASD olgularında KMR sonuçlarını tanımlamak ve ASD ile kalp fonksiyonel değişimlerini araştırmaktır.
Yöntem: KMR’de ASD tanısı alan 42 erişkin hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular sağ atriyum (RA), sağ ventrikül (RV) diyastol sonu çapı (ED), sol ventrikül (LV) fırlatma fraksiyonu (EF) ve ASD çapı ile değerlendirildi. Kolmogorov-Smirnov normallik testinin ardından olgular eşleştirilmiş Student’s t-testi ile, parametrik olmayan değişkenler ise Mann-Whitney testi ile karşılaştırıldı. ASD çapının RVEF, LVEF ve RAED, RVED üzerindeki etkisi Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak araştırıldı.
Bulgular: ASD çapı ile RVEF (r=0,369), LVEF (r=0,329) arasında düşük korelasyon bulundu. ASD çapı ile RVED boyutu (r=0,511) arasında orta korelasyon bulundu. En yüksek korelasyon ASD çapı ile RAED çapı (r=0,54) arasında bulundu. ASD çapı ve kalp fonksiyonlarındaki değişim koraledir.
Sonuç: KMR, ASD olgularında morfolojik ve fonksiyonel verilerin elde edilmesinde önemli bir incelemedir. ASD çap artışı ile sağ ve sol kalp fonksiyonları ve kalp boşlukları çaplarında anlamlı değişiklikler bulundu.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan kalp hastalıkları, kardiyak manyetik rezonans, kalp ventrikülleri, ventriküler fonksiyon

Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings and Evaluation of Heart Functions in Atrial Septal Defect Patients

Sedat ALTAY, Murat YOĞURTÇU, Onur Kaan AKKUŞ, Muhsin Engin ULUÇ
İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Radiology, İzmir, Turkey

Objective: Atrial septal defect (ASD) is the most common congenital heart disease in adults and is evaluated by cardiac magnetic resonance (CMR) imaging. This study aimed to evaluate CMR results in ASD cases and to investigate ASD diameter and cardiac functional change.
Methods: Forty-two adult patients diagnosed with ASD in CMR were evaluated retrospectively. Cases were assessed by the right atrium (RA), right ventricular (RV) end-diastolic diameter (ED), left ventricle (LV) ejection fraction (EF), and ASD maximum diameter. After the Kolmogorov-Smirnov normality test, cases were compared with the paired Student’s t-test, and non-parametric variables were compared with the Mann-Whitney test. The effect of the ASD diameter on the RVEF, LVEF, and RAED, RVED was investigated using Pearson’s correlation coefficient.
Results: Low correlation was found between ASD diameter and RVEF (r=0.369), LVEF (r=0.329). A medium correlation was found between ASD diameter and RVED size (r=0.511). The highest correlation was found between ASD size and RAED diameter (r=0.54). The ASD diameter was found to be correlated with the deterioration in the right heart and LV functions.
Conclusion: CMR is an important examination in obtaining morphological and functional data in ASD cases. changes in heart function observed in patients significantly correlated with ASD.

Keywords: Heart septal defects, cardiac magnetic resonance, heart ventricles, ventricular function

Sedat ALTAY, Murat YOĞURTÇU, Onur Kaan AKKUŞ, Muhsin Engin ULUÇ. Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings and Evaluation of Heart Functions in Atrial Septal Defect Patients. Forbes J Med. 2022; 3(2): 124-130

Sorumlu Yazar: Sedat ALTAY, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale