e-ISSN: 2757-5241
HbA1c Ölçümü için Üç Farklı EDTA'lı Tüpün Karşılaştırılması [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 315-319 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.37450

HbA1c Ölçümü için Üç Farklı EDTA'lı Tüpün Karşılaştırılması

Murat AKŞİT1, Ayfer ÇOLAK1, İnanç KARAKOYUN1, Mustafa TERZİOĞLU1, Musab KAZAR1, Muhammed Mustafa DEMİRPENÇE2, Hamiyet YILMAZ YAŞAR2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Klinik laboratuvarlarda analitik süreçle birlikte preanalitik ve postanalitik süreçlerde de hata kaynaklarının en aza indirilmesi amaçlanır. En yaygın hatalar preanalitik süreç hatalarıdır ve numune toplama sırasında sıklıkla karşılaşılır. Kaliteli ve güvenilir test sonuçları için numune alınan tüplerin doğrulanması önemlidir ve preanalitik hataların azaltılmasına yardımcı olur. Halihazırda laboratuvarımızda HbA1c ölçümü için kullandığımız K2-EDTA BD Vacutainer tüp ile başka bir üreticinin iki farklı marka EDTA tüpünün HbA1c sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Diabetes mellituslu 29 hasta, prediyabetli 20 hasta ve görünürde sağlıklı 29 kişiden eş zamanlı olarak üç farklı EDTA tüpüne (K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix ve K3-EDTA Vacuette) kan alındı. Bias %'si klinik anlamlılık açısından hesaplandı ve CLIA % bias hedefine (%1,5) göre değerlendirildi.
Bulgular: K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix ve K3-EDTA Vacuette tüplerinin HbA1c düzeylerinin ortanca (çeyrekler arası aralık) değerleri aynıydı ve %6,0 (5,5-7,6) idi. BD Vacutainer, Samplix ve Vacuette tüplerinin HbA1c sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,980). Hesaplanan % bias değerleri <%0,3 idi.
Sonuç: K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix ve K3-EDTA Vacuette tüplerinin HbA1c sonuçları arasında klinik ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ve performans hedefini karşıladıkları görüldü. HbA1c ölçümünde K2-EDTA ve K3-EDTA ayrımı gözetmeksizin bu 3 farklı marka tüpün eş zamanlı ve güvenle birbirinin yerine kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: HbA1c, preanalitik hata, K2-EDTA, K3-EDTA

Comparison of Three Different EDTA Tubes for HbA1c Measurement

Murat AKŞİT1, Ayfer ÇOLAK1, İnanç KARAKOYUN1, Mustafa TERZİOĞLU1, Musab KAZAR1, Muhammed Mustafa DEMİRPENÇE2, Hamiyet YILMAZ YAŞAR2
1University of Health Sciences Türkiye, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Medical Biochemistry, İzmir, Türkiye
2University of Health Sciences Türkiye, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, İzmir, Türkiye

Objective: In clinical laboratories, it is aimed to minimize the sources of error in pre- and postanalytical processes along with the analytical process. The most common errors are pre-analytical process errors, which are frequently encountered during sample collection. For quality and reliable test results, the validation of sampled tubes is important and helps reduce pre-analytical errors. This study aimed to compare the HbA1c results of the K2-EDTA BD Vacutainer tube that we currently use for HbA1c measurement in our laboratory and two different brands of EDTA tubes from another manufacturer.
Methods: Blood was drawn simultaneously from 29 patients with diabetes mellitus, 20 with prediabetes, and 29 apparently healthy individuals into three different EDTA tubes (K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix, and K3-EDTA Vacuette). The bias% was calculated for clinical significance and evaluated according to the CLIA bias% target (1.5%).
Results: The median (interquartile range) values of HbA1c levels of K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix, and K3-EDTA Vacuette tubes were the same and were 6.0% (5.5-7.6). There was no statistically significant difference between the HbA1c results of the BD Vacutainer, Samplix, and Vacuette tubes (p=0.980). The calculated bias% values were <0.3%.
Conclusion: There was no clinically or statistically significant difference between the HbA1c results of K2-EDTA BD Vacutainer, K2-EDTA Samplix, and K3-EDTA Vacuette tubes, and they were observed to meet the performance target. We believe that these 3 different brands of tubes can be used simultaneously and safely interchangeably, regardless of the distinction between K2-EDTA and K3-EDTA in HbA1c measurement.

Keywords: HbA1c, pre-analytical error, K2-EDTA, K3-EDTA

Murat AKŞİT, Ayfer ÇOLAK, İnanç KARAKOYUN, Mustafa TERZİOĞLU, Musab KAZAR, Muhammed Mustafa DEMİRPENÇE, Hamiyet YILMAZ YAŞAR. Comparison of Three Different EDTA Tubes for HbA1c Measurement. Forbes J Med. 2023; 4(3): 315-319

Sorumlu Yazar: Murat AKŞİT, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale