e-ISSN: 2757-5241
Kanser Cerrahisinde Yapay Zeka Odaklı Yenilik: Ufuk Avrupa Destekli Projelerin Sistematik Bir İncelemesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 9-19 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.38278

Kanser Cerrahisinde Yapay Zeka Odaklı Yenilik: Ufuk Avrupa Destekli Projelerin Sistematik Bir İncelemesi

Fatma SUSAM
İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu

Horizon Europe, Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyona yönelik temel finansman programıdır. İklim değişikliğiyle mücadele etmekte, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasına yardımcı olmakta ve AB’nin rekabet gücünü ve büyümesini artırmaktadır. Bu çalışma, Horizon Europe Programı tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla kanser cerrahisinde yapay zeka odaklı inovasyonu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma için sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Bu derlemenin metodolojisi PROSPERO’ya göre hazırlanmıştır. Çalışma, kapsamlı ve şeffaf raporlama sağlamak için ‘Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri’ kılavuzlarına bağlı kalmıştır. Bu sistematik derlemedeki projelerin; tümör tanımlama ve sınır belirleme, tedavi planlarını kişiselleştirme ve cerrahi prosedürleri otomatikleştirme gibi çeşitli zorlukları ele almayı amaçladığı görülmüştür. Bu sistematik derlemede analiz edilen projeler, yapay zeka destekli kanser cerrahisinin geliştirilmesinde umut verici bir adımı temsil etmektedir. Bu projeler, cerrahi hassasiyeti artırarak, tedavi planlarını kişiselleştirerek ve cerrahi prosedürleri organize ederek alan üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Çalışma ayrıca, özellikle veri entegrasyonu, algoritmik şeffaflık ve klinik uygulama ile ilgili zorlukların ele alınmasında sürekli araştırma ve geliştirme ihtiyacının altını çizmektedir. Yapay zeka sağlık hizmetleri ortamına etki etmeye devam ederken, kanser cerrahisi üzerindeki etkisi de oldukça güçlü olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, gelecekteki araştırma yönelimleri ve klinik uygulamalar için değerli bir yol haritası sunarak, yapay zekanın sağlık profesyonelleri için kişiselleştirilmiş, etkili ve dönüştürücü kanser bakımı sunma konusunda güçlendirdiği bir geleceğin zeminini hazırlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ufuk Avrupa, yapay zeka, kanser, cerrahi, Avrupa Birliği

Artificial Intelligence-Driven Innovation in Cancer Surgery: A Systematic Review of Horizon Europe-Funded Projects

Fatma SUSAM
Izmir Governorship European Union and Foreign Relations Bureau, Izmir, Türkiye

Horizon Europe is the European Union’s key funding program for research and innovation. It tackles climate change, helps achieve the UN’s Sustainable Development Goals, and boosts the EU’s competitiveness and growth. This study analyzes AI-driven innovation in cancer surgery through projects funded by the Horizon Europe Program. The systematic review method was used in this study. The methodology for this review was prepared according to PROSPERO. The study adhered to the “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses" guidelines to ensure comprehensive and transparent reporting. It was found that the projects within this review aim to address a variety of challenges, including improving tumor identification and margin delineation, personalizing treatment plans, and automating surgical procedures. The projects analyzed in this systematic review represent a promising step forward in the development of AI-powered cancer surgery. These projects can significantly impact the field by improving surgical precision, personalizing treatment plans, and automating surgical procedures. The research also underscores the need for continued research and development, particularly in addressing challenges related to data integration, algorithmic transparency, and clinical implementation. As AI continues to permeate the healthcare landscape, its impact on cancer surgery is poised to be profound. The insights gleaned from this study provide a valuable roadmap for future research directions and clinical applications, paving the way for a future where AI empowers health professionals to deliver personalized, effective, and transformative cancer care.

Keywords: Horizon Europe, artificial intelligence, cancer, surgery, European Union

Fatma SUSAM. Artificial Intelligence-Driven Innovation in Cancer Surgery: A Systematic Review of Horizon Europe-Funded Projects. Forbes J Med. 2024; 5(1): 9-19

Sorumlu Yazar: Fatma SUSAM, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale