e-ISSN: 2757-5241
Preterm Bebeklerde Nörogelişimsel Gerilik ile İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 297-302 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.54227

Preterm Bebeklerde Nörogelişimsel Gerilik ile İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Rüya ÇOLAK1, Meltem KIVILCIM2, Senem ALKAN ÖZDEMİR3, Ezgi YANGIN ERGON3, Sebnem ÇALKAVUR3, Tülin GÖKMEN YILDIRIM3
1İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim, Neonatoloji Kliniği
2SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Kliniği
3SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği

Amaç: Günümüzde yenidoğan bakımındaki gelişmeler sayesinde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hayatta kalma oranları artmıştır. Ancak bu bebeklerde başta nörogelişimsel gerilik olmak üzere çeşitli kalıcı sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu çalışma, bu hasta grubunda başta hipokarbi olmak üzere nörogelişimsel gerilik ile ilişkili risk faktörlerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yatan, 32 haftadan küçük, doğumsal anomalisi olmayan ve düzenli takibe gelen tüm hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Demografik, klinik ve laboratuvar verileri dosya kayıtlarından geriye dönük olarak elde edildi. Hastaların nörogelişimleri 18-24 ay (düzeltilmiş yaş) arasında Bayley Scales of Infants and Toddler Development, Second Edition (Bayley-II) ile değerlendirildi. Nörogelişimsel geriliği olan ve olmayan hastaların demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 56 hastanın 9’unda (%16,1) nörogelişimsel gerilik gözlendi. Serebral palsi, işitme veya görme bozukluğuna bağlı nörogelişimsel gerilik saptanmadı. Nörogelişimsel geriliği olan ve olmayan hasta grupları demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri açısından karşılaştırıldığında, nörogelişimsel geriliği olan hastalarda doğum ağırlığı ve birinci ve beşinci dakika Apgar skorları daha düşük iken mekanik ventilasyon gereksinimi, yeniden entübasyon, konvülziyon, patent duktus arteriosus tedavisi, hipotansiyon, bronkopulmoner displazi, asfiksi, hiperglisemi ve hipokarbi oranı yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Mekanik ventilasyon desteği sağlanırken hiperkarbinin nörogelişim üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra hipokarbinin nörogelişim üzerindeki olumsuz etkileri de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bayley Skoru, hipokarbi, yenidoğan, nörogelişimsel gerilik, prematüre

Factors Associated with Neurodevelopmental Retardation in Preterm Infants: A Single-center Experience

Rüya ÇOLAK1, Meltem KIVILCIM2, Senem ALKAN ÖZDEMİR3, Ezgi YANGIN ERGON3, Sebnem ÇALKAVUR3, Tülin GÖKMEN YILDIRIM3
1İstanbul Beykent University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Clinic of Neonatal Intensive Care, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Child Disease and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Developmental Behavioral Pediatrics, İzmir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Child Disease and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Neonatal Intensive Care, İzmir, Turkey

Objective: Today, the survival rate of low-birth-weight infants has increased thanks to supportive care. However, various permanent health problems, especially neurodevelopmental retardation, can be seen in these infants. This study investigates the risk factors associated with neurodevelopmental retardation, especially hypocarbia, in this patient group.
Methods: All patients who were hospitalized in our neonatal ıntensive care unit between January 1 and December 31, 2016, with a gestational age of less than 32 weeks, without congenital anomalies, and who came for regular follow-up were included in this study. Demographic, clinical and laboratory data were obtained retrospectively from file records. The neurodevelopment of the patients was evaluated between 18 and 24 months with the Bayley Scales of Infants and Toddler Development, Second Edition (Bayley-II).The demographic, clinical and laboratory parameters of the patients with and without neurodevelopmental retardation were compared.
Results: Neurodevelopmental retardation was observed in 9 (16.1%) of the 56 patients included in the study. No neurodevelopmental retardation was detected due to cerebral palsy, hearing impairment or visual impairment. When the patient groups with and without neurodevelopmental retardation were compared in terms of demographic, clinical and laboratory parameters, birth weight and first and fifth-minute Apgar scores were lower in patients with neurodevelopmental retardation, while mechanical ventilation requirement, reintubation, convulsion, patent ductus arteriosus treatment, hypotension, bronchopulmonary dysplasia, asphyxia, hyperglycemia and hypocarbia rate were higher (p<0.05).
Conclusion: While providing mechanical ventilation support, in addition to the negative effects of hypercarbia on neurodevelopment, the negative effects of hypocarbia on neurodevelopment should also be kept in mind.

Keywords: Bayley Scale, hypocarbia, infant, neurodevelopmental retardation, preterm

Rüya ÇOLAK, Meltem KIVILCIM, Senem ALKAN ÖZDEMİR, Ezgi YANGIN ERGON, Sebnem ÇALKAVUR, Tülin GÖKMEN YILDIRIM. Factors Associated with Neurodevelopmental Retardation in Preterm Infants: A Single-center Experience. Forbes J Med. 2022; 3(3): 297-302

Sorumlu Yazar: Rüya ÇOLAK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale