e-ISSN: 2757-5241
Çocuklarda Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler ve Antibiyotik Direnç Profilinin Yıllara göre Değişimi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 87-91 | DOI: 10.5222/forbes.2021.57070

Çocuklarda Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler ve Antibiyotik Direnç Profilinin Yıllara göre Değişimi

Kamile Ötiken Arıkan1, Gülsüm Biten Güven2
1SBÜ İzmir Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği
2Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ünitesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir hastanede Salmonella enfeksiyonu tanısı alan çocuk hasta sayısının son 10 yıldaki değişimini ve antibiyotik direnç profilini incelemektir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, Ocak 2009 ve Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi e ateş ve/veya akut gastroenterit kliniği ile başvuran ve Salmonella üremesi olan 18 yaş altı çocuk hastalar dâhil edilmiştir. Hastaların sosyodemografik, klinik özellikleri, Salmonella suşlarının serotip dağılımı, antibiyotik direnç profili kaydedilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya ortanca yaşı 48,5 ay (4-191 ay) olan 68 (%50)’i kız, 68 (%50)’i erkek (K/E: 1) olan toplam 136 hasta dâhil edilmiştir. Salmonella izolatlarının 13 (%9,6)’ü bir yaş altında, 85 (%62,5) beş yaş altında, 51 (%37,5) beş yaş üstünde izole edilmiştir Salmonella üremesi olan örneklerinin 128 (%94,1)’i gayta kültüründen, 5 (%3,7)’i idrar kültüründen, 3 (%2,2)’ü, kan kültüründen izole edilmiştir. Salmonella üremesi saptanan hasta sayısı 2008-2013 yılları arasında 50 (%36,8) iken, 2014-2019 yılları arasında 86 (%63,2) olarak saptanmıştır. En sık izole edilen serogrup A (%25,7) olmak üzere, serogrup B (%3,7), serogrup C (%0,7), serogrup D (%1,5) de izole edilmiştir. İzole edilen Salmonella türlerinde ampisilin direnci %15,4, trimetoprim sulfametaksazol direnci %5,1, siprofloksasin direnci %3,7, sefotaksim direnci %2,2, seftriakson direnci %1,5, levofloksasin direnci %0,7 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Son 5 yılda Salmonella enfeksiyonlarında artış dikkat çekmiştir. Akut gastroenterit ile başvuran çocuk hastalarda özellikle kanlı-mukuslu ishal var ise Salmonella enfeksiyonları akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Salmonella spp. enfeksiyonları, serogrup, antibiyotik direnci, akut gastroenterit

Salmonella infections in children: Change of Clinical Characteristics and Antibiotic Resistance Pattern during Years

Kamile Ötiken Arıkan1, Gülsüm Biten Güven2
1Health Sciences University, Izmir Behcet Uz Children Hospital, Pediatric Infectious Disease Clinic
2Ankara Keçiören Research and Training Hospital,Microbiology Unit

Objective: The aim of this study was to evaluate change of Salmonella infections and antibiotic resistance of patterns in the last 10 years in a tertiary pediatric carecenter in Turkey.
Method: In this cross-sectional t study, pediatric patients under 18 years old with complaints of fever and/or acute gastroenteritis and culture positivity of Salmonella spps between January 2009 and July 2019 were included.Clinical characteristics, antibiotic susceptibility tests were recorded.
Results: Totally 136 patients,68 (50%) male with a median age of 48.5 months (4-191) were included. Thirteen (9.6%) Salmonella spps were isolated from patients under 1 year old, eighty five (62.5%) under 5 years-old, fifty one (37.5%) above 5 years old of age.Salmonella spps were isolated from stool culture (n=128,94.1%),from urine culture (n=5, 3.7%), 3 (2.2%) from blood culture. Fifty (36.8%) Salmonella spps were isolated between years of 2008-2013, eighty six (63.2%) between years of 2014-2019. The most commonly isolated serogroup was serotype A (25.7%), and serogroup B (3.7%), serogroup C (0.7%) and serogroup D (1.5%) respectively.Antibiotic resistance of Salmonella spps were as follows ampicillin (15.4%), trimethoprim sulfamethaxazole (5.1%), ciprofloxacin (3.7%), cefotaxim (2.2%),ceftriaxone (1.5%),levofloxacine (0.7%) respectively.
Conclusions: Increase in cases with Salmonella spp in the last 5 years was noticed. Salmonella infection must be kept in mind in case of acute gastroenteritis, especially in mucous and bloody cases, in children.

Keywords: Salmonella spp. infections, serogroup, antibiotic resistance, acute gastroenteritis

Kamile Ötiken Arıkan, Gülsüm Biten Güven. Salmonella infections in children: Change of Clinical Characteristics and Antibiotic Resistance Pattern during Years. Forbes J Med. 2021; 2(2): 87-91

Sorumlu Yazar: Kamile Ötiken Arıkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale