e-ISSN: 2757-5241
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Erken Dönem Solunum Desteğinin Nörogelişimsel Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 266-272 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.58077

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Erken Dönem Solunum Desteğinin Nörogelişimsel Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi

Esra BEŞER1, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK1, Merve KÜÇÜKOĞLU KESER1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2, H. Gözde KANMAZ KUTMAN1, Zeynep ÜSTÜNYURT3, Fuat Emre CANPOLAT1
1Neonatoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bilkent, Ankara, Türkiye
2Neonatoloji Anabilim Dalı, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Türkiye
3Gelişimsel Pediatri Anabilim Dalı, TOBB Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken dönem solunum desteği ile nörogelişimsel sonuçların ilişkisini araştırmaktır.
Yöntem: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmış, doğum ağırlığı 750-1000 gram arasında ve gebelik haftası 32 haftadan küçük, çalışma sırasında düzeltilmiş 24 aylık nörogelişim muayenesini 2018 Kasım ayı itibarı ile tamamlamış bebekler çalışmaya dahil edildi. İki yüz on iki bebeğin yaşamının ilk üç gününde hangi solunum desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenerek üç ayrı grup oluşturuldu. Ağırlıklı serbest oksijen alan bebekler 1., nazal sürekli pozitif hava yolu basıncı ve/veya nazal aralıklı zorunlu ventilasyon alanlar 2., entübe izlenen bebekler ise 3. gruba alınarak gruplar karşılaştırıldı. Bu üç grup arasındaki farklar ve nörogelişim skorları [mental gelişim indeksi (MDI); psikomotor gelişim indeksi PDI)] arasındaki ilişkiler incelendi.
Bulgular: Hastaların ortalama doğum ağırlığı, 887±73 gr, gebelik haftası 27±1,9 hafta idi. Mekanik ventilatörde entübe izlenen hastaların MDI ve PDI değerleri <70 idi (sırasıyla; 68, 66) idi. İlk üç günde ağırlıklı olarak non-invaziv modda veya serbest oksijen desteği ile takip edilen hastaların MDI ve PDI değerleri daha yüksek saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Prematüre morbiditeleri açısından analiz edildiğinde ise entübe takip edilen grupta bronkopulmoner displazi, patent duktus arteriozus, intraventriküler hemoraji ve prematüre retinopatisi daha yüksek oranda bulundu.
Sonuç: Erken doğmuş bebeklerde kısıtlayıcı invaziv ventilasyon politikası uygulanabilir ve nörogelişimsel sonuçları iyileştirebilir. Bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında; ilave her invaziv mekanik ventilasyon günü mümkün olduğunca önlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı düşük doğum ağırlığı, mekanik ventilasyon, nörogelişimsel sonuçlar, prematürelik

Relationship Between Early Respiratory Support and Neurodevelopment in Extremely Low Birth Weight Infants

Esra BEŞER1, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK1, Merve KÜÇÜKOĞLU KESER1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2, H. Gözde KANMAZ KUTMAN1, Zeynep ÜSTÜNYURT3, Fuat Emre CANPOLAT1
1University of Health Sciences Turkey, Ankara City Hospital, Clinic of Neonatology, Ankara, Turkey
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, İstanbul, Turkey
3TOBB University Faculty of Medicine, Department of Developmental Pediatrics, Ankara, Turkey

Objective: This study investigated relationship between early respiratory support and neurodevelopmental outcomes in extremely low birth weight infants.
Methods: Our study included infants born before 32 weeks’ gestation at a birth weight of 750-1000 g that were admitted to the neonatal intensive care unit and underwent a neurodevelopmental evaluation at the corrected age of 24 months. Two hundred-twelve infants were divided into 3 groups by determining the predominant type of respiratory support required in the first 3 days of life. Infants who received supplemental oxygen therapy group 1, those who received nasal continuous positive airway pressure and/or nasal intermittent mandatory ventilation were in group 2, and intubated infants were included in group 3. Differences between the groups and relationships between neurodevelopment scores [mental development index (MDI); psychomotor development index (PDI)] were examined.
Results: The patients mean birth weight was 887±73 g and mean gestational age was 27±1.9 weeks. MDI and PDI values were below 70 in the intubated patient group (68 and 66, respectively). Patients who received noninvasive ventilation or supplemental oxygen therapy for the first 3 days of life had significantly higher MDI and PDI values. In terms of morbidities of prematurity, intubated infants had higher rates of bronchopulmonary dysplasia, patent ductus arteriosus, intraventricular hemorrhage, and retinopathy of prematurity.
Conclusion: Restrictive invasive ventilation policies can be applied to preterm infants and may improve neurodevelopmental outcomes. The results of this study suggest that every additional day of invasive mechanical ventilation should be avoided if possible.

Keywords: Extremely low birth weight, mechanical ventilation, neurodevelopmental outcomes, prematurity

Esra BEŞER, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Merve KÜÇÜKOĞLU KESER, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Zeynep ÜSTÜNYURT, Fuat Emre CANPOLAT. Relationship Between Early Respiratory Support and Neurodevelopment in Extremely Low Birth Weight Infants. Forbes J Med. 2022; 3(3): 266-272

Sorumlu Yazar: Esra BEŞER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale