e-ISSN: 2757-5241
Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Canlandırma Yaklaşımları-Doğru Bilinen Yanlışlar [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 173-180 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.59244

Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Canlandırma Yaklaşımları-Doğru Bilinen Yanlışlar

Suzan ŞAHİN1, Mehmet Yekta ÖNCEL2, Sezgın GÜNEŞ3, Murat ANIL4
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Doğum salonu dışında canlandırma ihtiyacı durumlarında, halen yenidoğan döneminde olan bir bebeğin canlandırmasında, uygulayıcıların kılavuz olarak Neonatal Resusitasyon Programı’nı (NRP) mı Pediatrik İleri Yaşam Desteği’ni (PALS) mi tercih ettiğiyle ilişkili farklılıklar mevcuttur. Biz bu çalışmayla doğum salonu dışında yenidoğan bebek canlandırmasıyla alakalı hekimlerin bilgi deneyim ve pratikte yaptıkları yaklaşımlarını değerlendirmeyi, bu yaklaşımların son öneriler doğrultusunda ne kadar uygun olduğunu ortaya koyarak bu önemli konuya dikkat çekmeyi planladık.
Yöntem: “Google Formlar” aracılığıyla çevrimiçi olarak hazırlanan ankete ülke çapında çalışan neonatoloji, çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzmanları davet edildi. İlk 10 soru katılımcıların demografik özellikleri ile ilgiliyken, sonraki 10 soruysa sahip oldukları sertifikalara yönelik ve yoğun bakım ünitesinde/serviste yatmakta olan veya çocuk acil servisine/polikliniğe ayaktan başvuran bebeklerde canlandırma yaklaşımları ile ilişkili idi.
Bulgular: Ankete 151 uzman hekim katıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin %90,1’inde ve çocuk acil/yoğun bakım ünitelerinin ise %73’ünde yazılı kılavuzlar olmadığı belirtildi. “Evden acil servise ‘kardiyopulmoner arrest’ olarak getirilen 10 günlük bir bebekte canlandırma için hangi kılavuzu tercih edersiniz?” sorusuna, Amerikan Kalp Birliği (AHA) önerisinin aksine, neonatoloji uzmanlarının %93,2’si, çocuk acil/yoğun bakım uzmanlarının ise %73’ü NRP yanıtını vermişti. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan preterm bebekte, NRP’den PALS kılavuzuna geçiş zamanı olarak neonatoloji uzmanlarının %48,9’u 44. gestasyon haftasını tercih ederken, aynı ekibin %40,9’unun ünitelerinde yatan tüm preterm bebeklere NRP uyguladığı görüldü.
Sonuç: NRP’den PALS’ye geçilme zamanıyla ilgili en net önerinin AHA ve Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yapılmış olmasına rağmen, hem neonatoloji hem de çocuk acil/yoğun bakım uzmanlarının büyük çoğunluğunun bu önerilerden farklı hareket ettiği görüldü. Bu konunun derneklerin hazırlayacakları rehberlerle veya kurumların bireysel olarak aldıkları kararlar doğrultusunda düzenlenecek özgül kılavuzlarla netleştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan canlandırması, kılavuz, NRP, PALS, neonatoloji, yan dal

Resuscitation Practices Outside the Delivery Room-Right Known Mistakes

Suzan ŞAHİN1, Mehmet Yekta ÖNCEL2, Sezgın GÜNEŞ3, Murat ANIL4
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Objective: In situations where resuscitation is needed outside the delivery room, there are differences regarding whether health care professionals prefer Neonatal Resuscitation Program (NRP) or Pediatric advanced life support (PALS) in resuscitation of an infant who is still in the neonatal period. We aimed to evaluate the knowledge, experience and practical approaches related to neonatal resuscitation outside the delivery room, and to draw attention to this important issue by revealing how compatible these approaches are in line with the latest recommendations.
Methods: Neonatologists, pediatric emergency and pediatric intensive care specialists were invited to the survey prepared online via “Google Forms”. The questionnaire contained questions about the demographic characteristics of the participants, the certificates they had and resuscitation approaches in the settings outside the delivery room.
Results: One hundred fifty-one specialists participated in the survey. To the question; “Which guide would you prefer for resuscitation in a 10-day-old infant who was brought from home to the emergency room as ‘cardiopulmonary arrest’?, contrary to the American Heart Associtation recommendation, 93.2% of neonatologists and 73% of pediatric emergency/intensive care specialists gave the answer as NRP. While 48.9% of neonatologists preferred 44 weeks of gestation as the transition time from NRP to PALS guideline in preterm infants hospitalized in the neonatal intensive care unit, 40.9% of the same team obeyed NRP recommendations to all preterm infants hospitalized in their unit.
Conclusion: Majority of both neonatology and pediatric emergency/intensive care specialists acted differently from current recommendations. This issue should be clarified by the specific guides prepared by the associations and institutions.

Keywords: Neonatal resuscitation, guideline, NRP, PALS, neonatology, fellowship

Suzan ŞAHİN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Sezgın GÜNEŞ, Murat ANIL. Resuscitation Practices Outside the Delivery Room-Right Known Mistakes. Forbes J Med. 2022; 3(2): 173-180

Sorumlu Yazar: Suzan ŞAHİN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale