e-ISSN: 2757-5241
Estetik İşlem Beklenti Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Metodolojik Çalışma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 37-44 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.63496

Estetik İşlem Beklenti Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Metodolojik Çalışma

Kübranur YILDIZ1, Aliye OKGÜN ALCAN2
1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Bakırçay Üniversitesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Amaç: Hastaların estetik işlemden gerçekçi olmayan beklentileri işlem sonrası birçok soruna neden olabilmektedir. Estetik İşlem Beklenti Ölçeği (EİBÖ) hastaların estetik işlemden beklentilerini belirlemek için geliştirilmiş bir ölçektir. Bu araştırmanın amacı EİB֒nün Türkçeye uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılmasıdır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Ağustos 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında aktif olarak internet kullanan, daha önce estetik işlem geçirmemiş, estetik işlem geçirmeyi isteyen, 18 yaş ve üzeri 407 kişi oluşturmuştur. Verilerin analizinde, sayı ve yüzde, korelasyon analizi, Cronbach’s α güvenirlik katsayısı, faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin Cronbach’s α kat sayısı 0,92; iki alt boyutun ise dışsal beklentiler ve içsel beklentiler alt boyutu olmak üzere sırasıyla; 0,93 ve 0,88’dir. Madde-toplam puan korelasyonları ise 0,558 ile 0,826 arasında değişmektedir (p<0,001). Ölçeğin, Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı 0,899 ve Barlett testi sonucu χ2(153)=2577,134; p<0,05 olarak bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizi sonrası ölçeğin toplam varyansı %62,268; doğrulayıcı faktör analizi sonucu faktör yükleri de 0,58-0,86 arasında bulunmuştur. Ölçeğin uyum indeksleri RMSEA 0,092; GFI 0,843; NFI 0,863; CFI 0,908; IFI 0,909 olarak saptanmıştır. Sınanan modelin verilerle uyumlu olduğu, ölçeğin iki faktörlü yapısını doğruladığı ve alt maddelerini açıkladığı bulunmuştur.
Sonuç: EİB֒nün geçerlik ve güvenirliği yüksek bulunmuştur. Ölçeğin iki alt boyuttan oluşan Türkçe formuyla Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Estetik işlem, beklenti, geçerlik, gü, venirlik

Adaptation of the Aesthetic Procedure Expectations Scale Into Turkish: A Methodological Study

Kübranur YILDIZ1, Aliye OKGÜN ALCAN2
1Republic of Turkey Ministry of Health Izmir Provincial Health Directorate Bakırçay University Çiğli Training and Research Hospital
2Izmir Bakircay University

Objective: Patients’ unrealistic expectations from the aesthetic procedure can cause many problems after the procedure. Aesthetic Procedure Expectation Scale is a scale developed to determine patients’ expectations from aesthetic procedures. The aim of this research is to adapt Aesthetic Procedure Expectation Scale into Turkish, and to conduct reliability and validity studies.
Methods: The sample of the study consisted of 407 people aged 18 and over, who actively use the internet between August 2022 and January 2023, who have not had an aesthetic procedure before, and who want to undergo an aesthetic procedure.
Results: Cronbach’s α coefficient of the scale was 0.92; Cronbach’s alpha coefficient of the two subdimensions as external expectations and internal expectations sub-dimensions, respectively; 0.93 and 0.88. The item-total score correlations ranged from 0.558 to 0.826 (p<0.001). Kaiser-Meyer-Olkin coefficient of scale was 0.899, Barlett test result was χ2(153)=2577.134; p<0.05 was found. After the exploratory factor analysis, the total variance of the scale was 62,268%; Factor loads as a result of confirmatory factor analysis were found to be between 0.58-0.86. The fit indices of the scale were RMSEA 0.092; GFI 0.843; NFI 0.863; CFI 0.908; IFI was determined as 0.909. It was found that the tested model was compatible with the data, confirmed the two-factor structure of the scale and explained its sub-items.
Conclusion: Validity and reliability of the scale were found to be high. It has been determined that the scale is a valid and reliable measurement tool suitable for Turkish culture with its Turkish form consisting of two sub-dimensions.

Keywords: Aesthetic procedure, expectation, validity, reliability

Kübranur YILDIZ, Aliye OKGÜN ALCAN. Adaptation of the Aesthetic Procedure Expectations Scale Into Turkish: A Methodological Study. Forbes J Med. 2024; 5(1): 37-44

Sorumlu Yazar: Aliye OKGÜN ALCAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale