e-ISSN: 2757-5241
Pediatristlerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 19-24 | DOI: 10.5222/forbes.2021.69875

Pediatristlerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

Selin Taşar1, Esra Bal Yüksel2, Derya Sağcan2, Eda Karadağ Öncel1, Ahu Kara Aksay1, Dilek Yılmaz Çiftdoğan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Human papillomavirus (HPV); dünya çapında en sık cinsel yolla bulaşan viral enfeksiyondur, servikal kanserin nedenidir ve bunun dışında birçok malign ve benign hastalığa neden olmaktadır. Etkili bir aşısı olmasına rağmen, aşılama oranları hâlen istenilen düzeyde değildir. Bu kesitsel çalışmada, pediatri hekimlerinin HPV aşısı ile ilgili bilgi ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Hastanemizde çalışmakta olan pediatri hekimlerine HPV hastalığı ve aşısı ile ilgili 18 sorudan oluşan anket yüz yüze uygulandı. Ankette demografik özellikler, pediatri alanındaki çalışma süresi ve HPV hastalığı ve aşısı ile ilgili bazı soru ve önermeler yer aldı.
Bulgular: Araştırmaya 147 pediatri hekiminden 98’i katıldı (ulaşılabilirlik %66,6). Katılımcıların yaş ortancası 30,5 yaştı (min-maks: 25-66) ve çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu (%70,4). Görev dağılımına bakıldığında, 54’ü (%55,1) asistan hekim olarak çalışıyordu. Katılımcıların 15’i (%15,3) HPV aşısını yaptırmıştı. Aşı ile ilgili sorular irdelendiğinde, katılımcıların 93’ü (%94,9) aşının ulusal aşı takviminde olmadığını, 63’ü (%64,3) aşının önerilmesi gereken yaşı, 83’ü (%84,7) aşının hangi cinsiyete uygulanabileceğini biliyordu. HPV aşısı 59 (%60,2) katılımcı tarafından daha önce önerilmişti. Aşıyı önermeyen katılımcılara nedenleri sorulduğunda, en sık aşı ile ilgili yeterli bilgi düzeyinde olmama (%14,3), endikasyon dâhilindeki hasta ile karşılaşmama (%14,3) yanıtları alındı. Aşılı olan hekimlerin aşıyı önerme oranları aşı yaptırmayanlara göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,028). Mesleki deneyim ile daha önce aşıyı önerme ve HPV aşılarının ismini bilme durumu arasında istatistiksel anlamlı bir sonuç elde edilemedi (sırasıyla p=0,316, p=0,414).
Sonuç: Çalışmamızda, HPV aşılamasına yönelik tutum genel olarak olumlu olsa da Türkiye’de daha yüksek HPV aşısı kapsama oranlarına ulaşmak için hem çocuk doktorlarına hem sağlık çalışanlarına ek eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: HPV, aşı, farkındalık, pediatrist, tutum

Knowledge and Attitudes of Pediatricians to The Human Papilloma Virus Vaccines

Selin Taşar1, Esra Bal Yüksel2, Derya Sağcan2, Eda Karadağ Öncel1, Ahu Kara Aksay1, Dilek Yılmaz Çiftdoğan3
1Division of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pediatri, Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital,İzmir, Turkey
3Division of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey.

Objective: Human papilloma virus (HPV) infection is the most common sexually transmitted viral infection worldwide. It is the cause of cervical cancer, and also causes many malignant, and benign diseases. Although it has an effectual vaccine, vaccination rates are still at an undesired level. In this cross-sectional study, it was aimed to investigate the knowledge and attitudes of pediatricians about HPV vaccine.
Method: A questionnaire consisting of 18 questions about HPV disease and vaccine was applied to pediatricians working in our hospital via face-to-face interviews. Demographic characteristics, duration of their working in the field of pediatrics, and some questions and suggestions about HPV disease and vaccine were included in the questionnaire.
Results: Ninety-eight (66.6%) out of 147 pediatricians participated in the questionnaire survey..The median age of the participants was 30.5 years (min-max: 25-66), and they were consisted mostly (70.4%).of female pediatricians. In terms of distribution of their academic positions, 54 (55.1%) of them were working as pediatric residents. Only 15.3% of the participants had received HPV vaccine. When questions about the vaccine were analyzed, 94.9% of the participants knew that the HPV vaccine was not included in the national vaccination schedule, 64.3% knew the recommended vaccination age, and 84.7% knew that application gender of the vaccine. Some ( 60.2%) participants recommended HPV vaccine to their patients. When pediatricians were asked why they did not recommend the vaccine, according to their responses, the most important factor was the fact that had not sufficient knowledge about the vaccine (14.3%) and had not encountered a patient within the indication (14.3%).The vaccine recommendation rates of the vaccinated physicians were statistically significantly higher than unvaccinated physicians (p=0.028).There was no statistically significant difference between medical experience and recommendation for HPV vaccine beforehand and knowing the names of HPV vaccines (p=0.316, p=0.414, respectively).
Conclusion: Although the overall attitude towards HPV vaccination was generally positive in our study, additional training should be provided to both pediatricians and healthcare professionals in order to achieve higher HPV vaccination coverage rates in Turkey.

Keywords: HPV, vaccine, awareness, pediatricians, attitudes

Selin Taşar, Esra Bal Yüksel, Derya Sağcan, Eda Karadağ Öncel, Ahu Kara Aksay, Dilek Yılmaz Çiftdoğan. Knowledge and Attitudes of Pediatricians to The Human Papilloma Virus Vaccines. Forbes J Med. 2021; 2(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Selin Taşar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale