e-ISSN: 2757-5241
Erişkin Astım Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 126-133 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.72681

Erişkin Astım Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Naime Meriç KONAR1, Eda KARAİSMAİLOĞLU2, Arzu ERTÜRK3
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Kırşehir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara
3Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırşehir

Amaç: Bu çalışmanın amacı, astım kontrol testinin (AKT) değerlendirilmesi ve yetişkin astım hastalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma 13 Ocak 2020 ve 27 Şubat 2020 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak AKT ile genel bilgi formu kullanılmıştır. Yetişkin astım hastalarının söz konusu özelliklerinin belirlenmesi için çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Bununla birlikte, astım kontrol seviyeleri ile sosyodemografik ve klinik özellikler arasındaki yapının incelenmesi amacıyla iki boyutlu grafiklerden yararlanılmıştır.
Bulgular: Yüz kırk hastanın 17’sinde (%12,1) kısmi kontrollü astım belirlenmiştir. Kontrol edilmeyen astım seviyesi, egzersiz alışkanlığı ile ilişkili bulunmuş (p=0,043); erkekler, düzensiz ilaç kullanımı ve düşük vücut kitle indeksi (VKİ), yüksek AKT skorları ile ilişkili bulunmuştur. Kısmi-kontrollü astım düzeyi, erkekler, lise mezunları, normal kilolular, düzensiz ilaç kullananlar ile; kontrolsüz astım hastaları ise kadınlar, ilkokul mezunları ve okur-yazar olmayanlar, 41-50 yaş aralığında, obez, düzenli ilaç kullananlarla ilişkilidir.
Sonuç: Erkek cinsiyeti sosyodemografik risk faktörü, düşük VKİ ve düzensiz ilaç kullanımı klinik risk faktörleri olarak bulunmuştur. Dahası, bu çalışmada astım hastalarında kontrolsüz astım prevalansı (%87,9) oldukça yüksek elde edilmiştir. Bu nedenle, astım hastalığı hakkında farkındalığın arttırılması amacıyla yetişkin astım hastaları için astım hastalığından korunabilme ve risk faktörleri ile ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım, risk faktörleri, kontrol, sosyodemografik, klinik

Sociodemographic and Clinical Characteristics of Adult Asthma Patients: A Cross-sectional Study

Naime Meriç KONAR1, Eda KARAİSMAİLOĞLU2, Arzu ERTÜRK3
1Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kırşehir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gülhane Faculty of Medicine, Department of Medical Informatics, Ankara, Turkey
3Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Kırşehir, Turkey

Objective: Asthma is one of the most prevalent public health problems worldwide, known to be difficult to control. This study investigates the sociodemographic and clinical characteristics of patients with asthma and evaluate asthma control using the asthma control test (ACT). Methods: This cross-sectional study was conducted between 13th January 2020 to 27th February 2020 at Kırşehir Ahi Evran University Training and Research Hospital. ACT and general information form were used for data collection. Multiple linear regression analysis was performed to determine the sociodemographic and clinical characteristics of adult asthma patients. Two-dimensional graphics were plotted to investigate the patterns between asthma control levels and these risk factors.
Results: Out of 140 participants, n=17 (12.1%) were found to have partly controlled asthma. Exercise habit was associated with uncontrolled asthma levels (p=0.043). Male gender, irregular drug use, and lower body mass index (BMI) were associated with higher ACT scores. Partially controlled asthma levels were associated with males, high school graduates, and normal weight, irregular drug use. Uncontrolled asthma levels were related to obesity, regular drug use, and females, housewives, patients aged between 41 and 50 years, having primary school degrees, and illiterate participants. Male gender was found as a sociodemographic risk factor, while lower BMI and irregular drug use were recorded as clinical risk factors. Moreover, a high prevalence of uncontrolled asthma (87.9%) was revealed among adult asthma patients. Conclusion: Training programs for patients with asthama regarding the risk factors are suggested to be organized to increase the awareness of asthma.

Keywords: Asthma, risk factors, control, sociodemographic, clinical

Naime Meriç KONAR, Eda KARAİSMAİLOĞLU, Arzu ERTÜRK. Sociodemographic and Clinical Characteristics of Adult Asthma Patients: A Cross-sectional Study. Forbes J Med. 2023; 4(2): 126-133

Sorumlu Yazar: Naime Meriç KONAR, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale