e-ISSN: 2757-5241
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 196-204 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.74046

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Nursel YURTTUTAN1, Buket TUĞAN YILDIZ2, Betül KIZILDAĞ1, Ayşegül ÇÖMEZ3, Adem DOĞANER4
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) tanısı almış hasta grubunda çeşitli nöroradyolojik görüntüleme bulgularının diyagnostik katkılarını ve bu hasta grubundaki klinik bulguları değerlendirmektir.
Yöntem: Retrospektif olarak dizayn edilmiş olan bu çalışmada dahil edilme kriterlerini karşılayan 41 hasta ve 49 kişiden oluşan kontrol grubunun manyetik rezonans görüntüleme (MRG)-manyetik rezonans venografi görüntüleme ve nörooftalmolojik muayene bulguları karşılaştırmalı olarak değerlendirilip tanıdaki katkıları ve hastalığı öngörmedeki sensitivite-spesifite düzeyleri belirlendi.
Bulgular: Değerlendirilen 10 tane beyin nörogörüntüleme bulgusundan Meckel mağarasında belirginleşme, subaraknoid mesafelerde daralma, serebellar tonsillerin inferior deplasmanı bulgularında İİH hasta grubu ve kontrol gurubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Diğer 7 bulgu ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulundu. Sensitivitesi en yüksek bulgu transvers venöz sinüs stenozu (%73) iken, spesifitesi en yüksek bulgular ise optik sinirin intraoküler protrüzyonu (%100) ve subaraknoid mesafelerde daralma (%100) idi.
Sonuç: Nörogörüntüleme bugularının yokluğu İİH tanısını dışlamamasına rağmen, bulgular hastalığın tanısında ve diğer olası nedenlerin dışlanmasında çok önemli rol oynamaktadır. Non-spesifik başağrısı ile kliniğe başvuran hastalarda MRG’de izlenen incelikli bulgulara karşı dikkatli olunmalı ve hastalara uygun görüntüleme protokolü uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, manyetik rezonans görü, ntüleme, manyetik rezonans anjiyografi, papil ödem

Evaluation of Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Idiopathic Intracranial Hypertension Patients

Nursel YURTTUTAN1, Buket TUĞAN YILDIZ2, Betül KIZILDAĞ1, Ayşegül ÇÖMEZ3, Adem DOĞANER4
1Department of Radiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Facuty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Neurology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Facuty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
3Department of Ophtalmology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Facuty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
4Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Facuty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey

Objective: To evaluate the diagnostic contributions of various neuroradiological imaging findings in the patient group diagnosed with idiopathic intracranial hypertension (IIH) and the clinical findings in this patient group.
Methods: In this retrospectively designed study, magnetic resonance imaging-magnetic resonance venography and neuroophthalmological examination findings of 41 patients who met the inclusion criteria and 49 controls were evaluated comparatively and their contribution to the diagnosis and sensitivity-specificity levels in predicting the disease were determined.
Results: There was no statistically significant difference between IIH patient group and control group in the findings of prominence in Meckel’s cave, narrowing of the subarachnoid spaces, inferior displacement of the cerebellar tonsils, among the 10 brain neuroimaging findings evaluated. The other 7 findings were statistically significantly different between the two groups. The finding with the highest sensitivity was transverse venous sinus stenosis (73%), while the findings with the highest specificity were intraocular protrusion of the optic nerve (100%) and narrowing of the subarachnoid spaces (100%).
Conclusion: Although the absence of neuroimaging findings does not exclude the diagnosis of IIH, the findings play a very important role in the diagnosis of the disease and in excluding other possible causes. In patients who apply to the clinic with non-specific headache, attention should be paid to the subtle findings observed in magnetic resonance imaging and an appropriate imaging protocol should be applied to the patients.

Keywords: Idiopathic intracranial hypertension, magnetic resonance imaging, magnetic resonance angiography, papilledema

Nursel YURTTUTAN, Buket TUĞAN YILDIZ, Betül KIZILDAĞ, Ayşegül ÇÖMEZ, Adem DOĞANER. Evaluation of Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Idiopathic Intracranial Hypertension Patients. Forbes J Med. 2023; 4(2): 196-204

Sorumlu Yazar: Nursel YURTTUTAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale