e-ISSN: 2757-5241
Orta-Geç Preterm İnfantlarda Pletismografik Variabilite İndeksi Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(1): 84-88 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.86619

Orta-Geç Preterm İnfantlarda Pletismografik Variabilite İndeksi Değerlendirilmesi

Şehribanu IŞIK, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Mustafa Şenol AKIN, Ömer ERTEKİN, Şerife Suna OĞUZ
Ankara Şehir Hastanesi

Amaç: Pletismografik variabilite indeksi (PVİ) hemodinamik değişiklikleri non-invaziv olarak tespit edebilen, yenidoğanlarda henüz sık olarak kullanılmayan bir araçtır. Bu çalışmanın amacı yaşamın ilk 12 saati boyunca spontan soluyan ılımlı ve/veya geç preterm yenidoğanlarda PVİ için referans değerleri belirlenmesi ve bu değerlerin solunumsal morbiditeler ile ilişkisinin saptanmasıdır.
Yöntem: Üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenen 32-37 gebelik haftaları arasında doğmuş, spontan solunum çabası iyi olan, hemodinamik olarak stabil olan bebekler dahil edildi. Prospektif kesitsel olarak hayatın ilk 12 saati boyunca perfüzyon indeksi (Pİ), PVİ, oksijen satürasyonu ve kalp hızı; 2 saniyede bir ölçüm yapılacak şekilde monitorize edildi. Temel karakteristik bulgular hasta kayıtlarından elde edildi.
Bulgular: Toplam 58 hastanın verisi analiz edildi. Ortalama PVİ değeri 21±4,3, Pİ değeri ise 0,85±0,25 olarak bulundu. İnvaziv olmayan solunum desteği gerektiren (n=43) ve hiç solunum desteği almayan (n=15) hastalar kıyaslandığında kalp hızı, satürasyon, Pİ benzer bulunurken; PVİ (21,7±4,5 ve 19,2±3,2) değeri solunum desteği alanlarda daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel anlama ulaşmadı (p=0,05).
Sonuç: PVİ ılımlı ve geç preterm yenidoğanlarda başarılı şekilde ölçülebilmektedir. PVİ’nin klinik kullanımı, anormal sonuçların yorumlanması, yenidoğan bebeklerde morbiditeler ile ilişkisi ve tedavi yönetimi ile ilgili bilgi verecek daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Preterm, pletismografik variabilite indeksi, nabız oksimetre

Assesment of Pleth Variablity Index in Moderate-late Preterm Infants

Şehribanu IŞIK, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Mustafa Şenol AKIN, Ömer ERTEKİN, Şerife Suna OĞUZ
Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Child Health and Diseases, Ankara, Turkey

Objective: The pleth variability index (PVI) allows the non-invasive detection of hemodynamic changes but is not yet commonly used in neonates. This study determined reference values for PVI in spontaneously breathing moderate to late preterm newborns during the first 12 hours of life and evaluate the relationship between these values and respiratory morbidity.
Methods: The study included infants born at 32-37 weeks of gestation who had good spontaneous respiratory effort, were hemodynamically stable and were hospitalized in a tertiary neonatal intensive care unit. PVI, perfusion index (PI), oxygen saturation, and heart rate were prospectively monitored every 2 s for the first 12 h postnatally. Basic characteristic findings were obtained from patient records.
Results: Data from a total of 58 patients were analyzed. The mean PVI was 21±4.3% and mean PI was 0.85±0.25%. Comparison of patients who required respiratory support (n=43) and those who received no respiratory support (n=15) showed that the heart rate (137.5±10.6 vs. 129.7±9.6, p=0.01) is significantly higher and PI (0.8±0.2% vs. 0.9±0.3%, p=0.03) is significantly lower in the respiratory support group. Moreover, PVI levels were found to be slightly higher in infants who get respiratory support (21.7±4.5% vs. 19.2±3.2%, p=0.05).
Conclusion: PVI can be successfully measured in moderate-to late preterm newborns. More extensive studies are needed to obtain information on the clinical use of PVI, interpretation of abnormal results, its association with neonatal morbidities, and treatment management.

Keywords: Preterm, pleth variability index, pulse oximeter

Şehribanu IŞIK, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Mustafa Şenol AKIN, Ömer ERTEKİN, Şerife Suna OĞUZ. Assesment of Pleth Variablity Index in Moderate-late Preterm Infants. Forbes J Med. 2023; 4(1): 84-88

Sorumlu Yazar: Şehribanu IŞIK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale