e-ISSN: 2757-5241
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde D Vitamini Düzeylerinin Neonatal Sepsis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 218-223 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.98159

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde D Vitamini Düzeylerinin Neonatal Sepsis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Handan Hakyemez Toptan, Nilgun Karadag, Sevilay Topcuoğlu, Emre Dincer, Abdulhamit Tüten, Selahattin AKAR, Tulin Gokmen Yildirim, Elif ÖZALKAYA, Güner KARATEKİN, Hüsnü Fahri Ovalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde 25-hidroksi D vitamini [25 (OH)D] düzeyleri ile erken ve geç başlangıçlı sepsis arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışma Kasım 2016 ile Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Otuz ikinci gebelik haftasının altında ÇDDA bebekler çalışmaya dahil edildi. Serum 25 (OH)D düzeyleri 1. gün ve 1. haftadan sonra ölçüldü. İnfantların cinsiyet ve gebelik haftası gibi demografik verileri, doğum ağırlığı, anne yaşı, erken sepsis ve geç sepsis varlığı, mekanik ventilasyon süresi, hastanede kalış süresi ve mortalite oranları kaydedildi.
Bulgular: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen 66 yenidoğan çalışmaya dahil edildi. 25 (OH)D seviyesinin 1. gün ortanca değeri 18,2 (5,2-28,0) ng/mL ve 1. haftadan sonra 25 (OH)D ortanca değeri 15,5 (7,5-37,8) ng/mL idi. Birinci gün ölçülen düşük 25 (OH)D düzeyleri (<20 ng/mL) ile sepsis arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı (r=-0,557, p=0,003).
Sonuç: İlk gün ölçülen düşük 25 (OH)D seviyeleri ile erken sepsis arasında anlamlı bir korelasyon vardı. Ayrıca D vitamini eksikliği ile hastanede kalış süresi arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. Ancak bu konuda kesin bir sonuca varmak için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, 25 (OH)D, yenidoğan sepsisi, çok dü, şük doğum ağırlığı

The Evaluation of the Effect of Vitamin D Levels on Neonatal Sepsis in Very Low Birth Weight Infants

Handan Hakyemez Toptan, Nilgun Karadag, Sevilay Topcuoğlu, Emre Dincer, Abdulhamit Tüten, Selahattin AKAR, Tulin Gokmen Yildirim, Elif ÖZALKAYA, Güner KARATEKİN, Hüsnü Fahri Ovalı
University of Health Sciences Turkey, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Disease Health Training and Research Hospital, Clinic of Neonatology, İstanbul, Turkey

Objective: The objective of this study was to investigate the association between 25-hydroxy vitamin D [25 (OH)D] levels and early- and late-onset sepsis in very low birth weight (VLBW) infants.
Methods: This study was conducted between November 2016 and November 2017. VLBW of infants below the 32nd gestational week were included in the study. Serum 25 (OH)D levels were measured on the 1st day and after one week. The infants’ demographic data such as gender and gestational week, birth weight, maternal age, presence of early and late sepsis, mechanical ventilation duration, length of hospital stay, and mortality rate were recorded.
esults: Sixty-six newborns followed up in the neonatal intensive care unit of our hospital were enrolled in this study. The median value of 25 (OH)D level on the 1st day was 18.2 (5.2-28.0) ng/mL and the median value of 25 (OH)D after the first week was 15.5 (7.5-37.8) ng/mL. A significant correlation was found between low sepsis and 25 (OH)D levels (<20 ng/mL) measured on the first day (r=-0.557, p=0.003).
Conclusion: There was a significant association between early sepsis and low 25 (OH)D levels measured on the first day. In addition, significant correlations were found between vitamin D deficiency and duration of hospitalization. However, more studies are needed to reach a definite conclusion on this issue.

Keywords: Vitamin D, 25 (OH)D, neonatal sepsis, very low birth weight

Handan Hakyemez Toptan, Nilgun Karadag, Sevilay Topcuoğlu, Emre Dincer, Abdulhamit Tüten, Selahattin AKAR, Tulin Gokmen Yildirim, Elif ÖZALKAYA, Güner KARATEKİN, Hüsnü Fahri Ovalı. The Evaluation of the Effect of Vitamin D Levels on Neonatal Sepsis in Very Low Birth Weight Infants. Forbes J Med. 2023; 4(2): 218-223

Sorumlu Yazar: Handan Hakyemez Toptan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale