e-ISSN: 2757-5241
Meme Tümörlerinde FOXP3 ve PDL1 Ekspresyonlarının Birlikte Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 161-167 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.98698

Meme Tümörlerinde FOXP3 ve PDL1 Ekspresyonlarının Birlikte Değerlendirilmesi

Özge KAYA KORKMAZ1, Gülden DİNİZ2, Gülen GÜL3, Ceren SAYAR4
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkiye
4Alsancak Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye

Amaç: Meme kanseri dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanserdir ve kansere bağlı ölümlerin ikinci sık nedenidir. Meme kanserlerinin tümörgenezinde PD-L1 ve FOXP3’ün rolleri göreceli olarak daha az değerlendirilen konulardır. Bu çalışmanın amacı, meme kanserlerinde PD-L1 ekspresyonlarının prognostik değerlerini belirlemek ve tümör mikro-çevresinde FOXP3 pozitif Treg hücrelerinin varlığını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmaya, 2011-2014 yılları arasında hastanemizde tanı konulan 210 meme kanseri hastası dahil edildi. Bulgular: Bu seride ortalama yaş 55,46 (12,5) yıl olup, hastalar ortalama 61,9 (20,6) ay boyunca takip edildi. Sadece 6 olguda (%2,9), tümör hücrelerinde zayıf PDL1 membranöz ekspresyonu vardı. Buna karşılık 15 olguda (%7,1) PD-L1 pozitif yangısal hücreler izlendi. PD-L1 ekspresyonu ile sağkalım arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). On dört (%6,7) olguda FOXP3 pozitif lenfosit vardı. FOXP3-pozitif hücre aralığı 1 ila 30/BBA arasındaydı. Sağkalım süresi ile Treg hücre varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05). Sağkalım ile nodal metastaz, pT evresi ve enflamatuvar karsinom varlığı (p<0,01) gibi bazı prognostik faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada PD-L1 pozitifliği ile meme tümörünün histolojik derecesi, evresi ve hormon reseptör durumuyla istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır. Hem FOXP3 hem de PD-L1 molekülünün genel sağkalım ile istatistiksel anlamlı ilişkisi saptanamamıştır. Ancak Treg enflamatuvar hücrelerin varlığının sağkalım üzerine minimal pozitif bir etkisi olduğu gösterilmekle birlikte bu ilişki istatistiksel analizlerle kanıtlanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: PD-L1, FOXP3, Treg, meme kanseri

CO-evaluation of Immunhistochemical PD-L1 and FOXP3 Expressions in Breast Cancer

Özge KAYA KORKMAZ1, Gülden DİNİZ2, Gülen GÜL3, Ceren SAYAR4
1Ordu University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ordu, Turkey
2Demokrasi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İzmir, Turkey
4Alsancak Public Hospital, Clinic of Pathology, İzmir, Turkey

Objective: Breast cancer is the most common cancer among women and is the second most frequent cause of cancer-related deaths worldwide. The aim of this study was to determine the prognostic values of PD-L1 expression in breast cancers and to detect the presence of FOXP3-positive Treg cells in the tumor microenvironment.
Methods: This study included 210 females with breast cancer who had been histopathologically diagnosed in our hospital between 2011 and 2014.
Results: In this series, the mean age of the patients was 55.46 (12.5) years and they were followed up for a mean period of 61.9 (20.6) months. In only 6 cases (2.9%), there were weak membranous expressions of PD-L1 in tumor cells. However, PD-L1-positive inflammatory cells were seen in 15 tumors (7.1%). There was no significant relationship between PD-L1 expression and survival (p>0.05). In 14 (6.7%) cases, there were FOXP3-positive lymphocytes. The range of FOXP3-positive cells was between 1 and 30/HPF. There was no statistically significant association between survival times and the presence of Tregs (p>0.05).
Conclusion: In this study, no relation was found between PD-L1 positivity and molecular subtypes, histological grade, stage, and hormone receptor status of the breast tumor. There was no statistically significant relationship between FOXP3 and PD-L1 molecule and overall survival. We found a minimal positive effect of the presence of Treg inflammatory cells on survival. However, this relationship could not be proved by statistical analyzes

Keywords: PD-L1, FOXP3, Treg, breast cancers

Özge KAYA KORKMAZ, Gülden DİNİZ, Gülen GÜL, Ceren SAYAR. CO-evaluation of Immunhistochemical PD-L1 and FOXP3 Expressions in Breast Cancer. Forbes J Med. 2023; 4(2): 161-167

Sorumlu Yazar: Özge KAYA KORKMAZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale