e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖR NOTU
2.
Editörden
Editorial

Sayfa II

DERLEME
3.
Bağışıklık Sistemi: Güvenilir Bir Dost mu, İşbirlikçi Bir Düşman mı?
Immune System: Is a Trusted Friend, is a Collaborative Enemy?
Gülden DİNİZ, Yüksel YAŞIN, Cansu ÇOBAN, Şevval EVCİMEN, Müge KARAKAYALI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.30974  Sayfalar 1 - 9

4.
Yenidoğan Bebeklerde Minimal-İnvaziv Sürfaktan Uygulamaları
Less Invasive Surfactant Applications in Newborns
Sadık YURTTUTAN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Ramazan ÖZDEMİR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.41636  Sayfalar 10 - 17

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
İlk Nöbetle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi ve İzlemi
The Evaluation and Follow-up Patients with First Seizure
Hakan SALMAN, Nihal OLGAÇ DÜNDAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.41713  Sayfalar 18 - 23

6.
COVID-19 Pandemi Döneminde Gebe Olmak: Yaşam Kalitesi ve Algıladıkları Stres Durumunun Değerlendirilmesi
Conceiving During the COVID-19 Pandemic: Assessing Quality of Life and Perceived Stress Status
Serpil ÇETİN, Gürkan KARADAĞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.83007  Sayfalar 24 - 31

7.
STRONGkids Uygulayarak Çocuk Nörolojisi Kliniğinde Yatan Hastalarda Malnütrisyon Risk ve Prevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Risk and Prevalence of Malnutrition in Patients Hospitalized in Pediatric Neurology Clinic Applies STRONGkids
Hülya Satı ÖRNEK, Aycan ÜNALP, Çiğdem Ömür ECEVİT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.03511  Sayfalar 32 - 38

8.
Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Gonore ve Genital Herpes Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of University Students’ Knowledge, Attitudes and Behaviors About HIV/AIDS, Gonorrhea and Genital Herpes
Tuba MÜDERRİS, Mısra ALTIOK, Kardelen HIZLI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.35220  Sayfalar 39 - 45

9.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Özofagus Atrezili Olguların Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Cases with Esophageal Atresia Followed in the Neonatal Intensive Care Unit: 10-Year Single Center Experience
Mehmet Fatih DEVECİ, Meral ALAGÖZ, İsmail Kürşad GÖKÇE, Ramazan ÖZDEMİR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.03521  Sayfalar 46 - 50

10.
COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Stres Durumunun Belirlenmesi: İzmir Örneği
Determination of the Perceived Stress Status of Healthcare Workers due to the COVID-19 Pandemic: The Sample of İzmir
Ayşegül ÇELİK, Süleyman MERTOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.84856  Sayfalar 51 - 58

11.
Kafa Travması Sonrasında Probiyotik Kullanımının İyileşmeye Etkisi
Effect of Probiotics on the Traumatic Brain Injury
Müge KARAKAYALI, Erdoğan KOCAMAZ, Şüheda ALPAY, Tuna ÖNAL, Mustafa ÖZTATLICI, Rabia DURUŞMA, Hasan Fehmi ÖZEL, Mesut METE, Necip KUTLU, Mehmet İbrahim TUĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.48658  Sayfalar 59 - 67

12.
Preeklampsi Hastalarında Birinci ve İkinci Trimester Tarama Testi Biyobelirteçlerinin Prediktif Değeri
The Predictive Value of First and Second Trimester Screening Test Biomarkers in Preeclampsia
Zeynep ATAMAN YILDIRIM, Duygu TUĞRUL ERSAK, Burcu TİMUR, Serkan KAHYAOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.20982  Sayfalar 68 - 74

13.
Gebelikte İlaç Maruziyetinin Prenatal ve Postnatal Sonuçları
Prenatal and Postnatal Consequences of Drug Exposure in Pregnancy
İbrahim ÖMEROĞLU, Ömer DEMİR, Hakan GÖLBAŞI, Elif UÇAR, Barış SEVER, Mehmet ÖZER, Zübeyde EMİRALİOĞLU ÇAKIR, Suna YILDIRIM KARACA, Ceren GÖLBAŞI, Atalay EKİN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.93723  Sayfalar 75 - 82

OLGU SUNUMU
14.
Listeria monocytogenes’in Etken Olduğu Bir Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Caused by Listeria monocytogenes
Enes ARDIÇ, Emre YILDIZ, Muhammed Enes KARDAN, Mustafa DOĞAN, İlknur ERDEM
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.22931  Sayfalar 83 - 86

15.
Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu
Munchausen by Proxy Syndrome: Case Report
Gülşen YALÇIN, Bahattin SAYINBATUR, Eyaz KARAY
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.46855  Sayfalar 87 - 90

16.
Anti-E Subgrup Uygunsuzluğu ve Herediter Sferositoza Bağlı Ciddi Hiperbilirubinemi: Yenidoğan Olgu Sunumu
Anti-E Minor Blood Group Incompatibility and Hereditary Spherocytosis Associated Severe Hyperbilirubinemia: Neonatal Case Report
Sema TANRIVERDİ, Sinem ATİK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.27147  Sayfalar 91 - 94

17.
Nadir Bir Senkop Nedeni: Frontal Lop Apsesi
A Rare Cause of Syncope: Frontal Lobe Abscess
Gülşen YALÇIN, Emel BERKSOY, Şule DEMİR, Gamze GÖKALP, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.27146  Sayfalar 95 - 98

LookUs & Online Makale