e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Çekirdekli Kırmızı Kan Hücre Sayısı Orta-Ağır Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanısında Yararlı Olabilir mi?
Could Nucleated Red Blood Cell Count Be Useful in the Diagnosis of Moderate to Severe Hypoxic-ischemic Encephalopathy?
Burak CERAN, Sarkhan ELBAYİYEV, Fatma Nur SARI, Abdullah KURT, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.36035  Sayfalar 218 - 222

3.
İnflamatuvar Artritte Fiziksel Aktivitenin Kolaylaştırıcıları ve Engelleri Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Inflammatory Arthritis Facilitators and Barriers to Physical Activity Questionnaire
Elif Özlem ŞAHİN, Manolya ACAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.76598  Sayfalar 223 - 234

4.
İntrakraniyal Menenjiomların Klinik Analizi ve Cerrahi Yönetimi
Clinical Analysis and Surgical Management of Intracranial Meningiomas
Hüseyin Berk BENEK, Alaattin YURT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.47855  Sayfalar 235 - 240

5.
Süt Çocuklarında Hastaneye Yatış Öncesi İlaç ve İlaç Dışı Ürün Kullanımının Belirlenmesi: Kesitsel Çalışma
Determination of Drug and Non-drug Product Use in Infants Before Hospitalization: A Cross-sectional Study
Sadiye DUR, Duygu GÖZEN, Özge Eda KARADAĞ, Arzu DİKİCİ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.07279  Sayfalar 241 - 248

6.
Kronik Böbrek Hastalığı Nedeniyle Takip Edilen Çocukların Ebeveynlerinin Mevsimsel Grip Aşısı ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Awareness and Opinions of Influenza Vaccination in Parents of Children Diagnosed with Chronic Kidney Disease
Eren SOYALTIN, Eda KARADAĞ ÖNCEL, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR, Gökçen ERFİDAN, Özgür ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Cemaliye BAŞARAN, Demet ALAYGUT, Fatma MUTLUBAŞ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Belde KASAP DEMİR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.75437  Sayfalar 249 - 256

7.
Kronik Hastalığı Olan Hastalar ile Bakım Verenleri Arasındaki Yük Algısının İncelenmesi
Examination of Burden Perception Between Patients with Chronic Diseases and Their Caregivers
Büşra ARIKAN, Canan DEMİR BARUTCU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.06078  Sayfalar 257 - 265

8.
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Erken Dönem Solunum Desteğinin Nörogelişimsel Sonuçlarla İlişkisinin İncelenmesi
Relationship Between Early Respiratory Support and Neurodevelopment in Extremely Low Birth Weight Infants
Esra BEŞER, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Merve KÜÇÜKOĞLU KESER, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Zeynep ÜSTÜNYURT, Fuat Emre CANPOLAT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.58077  Sayfalar 266 - 272

9.
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Aort Elastikiyetinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Aortic Elasticity in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Mehmet Fatih DEVECİ, Veli AKKURT, Mehmet KESKİN, Osman BAŞPINAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.82905  Sayfalar 273 - 278

10.
Metoklopramide Bağlı Akut Distonik Reaksiyon Nedeniyle Çocuk Acil Servis Başvuruları
Pediatric Emergency Service Admissions due to Acute Dystonic Reaction Induced by Metoclopramide
Gülşen YALÇIN, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.96977  Sayfalar 279 - 283

11.
Acil Tıp Asistan Hekimleri ve Diğer Dahili Branş Asistan Hekimleri Arasında Depresyon Ölçeğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Depression Scale Between Emergency Medicine Assistant Doctors and Other Internal Branches Assistant Doctors
Gülşah ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT, Pınar AYVAT, İsmet PARLAK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.72621  Sayfalar 284 - 290

12.
Acil Servise Başvuran Yenidoğan Bebekler: Ne Kadarı Gerçekten Acil?
Emergency Room Admission for Newborns: How Many are Really Urgent?
Sezgin GÜNEŞ, Suzan ŞAHİN, Meltem KOYUNCU ARSLAN, Özlem KARACA DAĞ, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.73644  Sayfalar 291 - 296

13.
Preterm Bebeklerde Nörogelişimsel Gerilik ile İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Factors Associated with Neurodevelopmental Retardation in Preterm Infants: A Single-center Experience
Rüya ÇOLAK, Meltem KIVILCIM, Senem ALKAN ÖZDEMİR, Ezgi YANGIN ERGON, Sebnem ÇALKAVUR, Tülin GÖKMEN YILDIRIM
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.54227  Sayfalar 297 - 302

14.
Vazovagal Senkoplu Hastalarda Asemptomatik Dönemde Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar
Cardiac Autonomic Functions During Asymptomatic Period in Pediatric Patients with Vasovagal Syncope
Ayşe ŞİMŞEK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.16362  Sayfalar 303 - 307

15.
COVID-19 Pandemisinin Respiratuar Sinsityal Virüs Sezonunda Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Toplum Kökenli Yenidoğan Pnömonisi Başvuruları Üzerindeki Etkisi
Impact of the COVID-19 Pandemic on Community-acquired Neonatal Pneumonia Admissions to a Tertiary Care Hospital During Respiratory Syncytial Virus Season
Sarkhan ELBAYİYEV, Fuat Emre CANPOLAT, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, İzzet ÖZGÜRLÜK, Aybüke YAZICI, Hayriye Gözde KANMAZ KUTMAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.60590  Sayfalar 308 - 313

16.
Acil Servise Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda Glasgow-Blatchford ve Rockall ve Pre-Rockall Skorlama Sistemlerinin Faydalarının Retrospektif Analizleri
Retrospective Analyses of the Utility of Glasgow-Blatchford and Rockall and Pre-Rockall Scoring Systems in Patients Admitted to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal System Bleeding
Kemal GÖKÇEK, Murat ERSEL, Yusuf Ali ALTUNCI, Funda KARBEK AKARCA, Selahattin KIYAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.36450  Sayfalar 314 - 320

OLGU SUNUMU
17.
Son Derece Nadir Bir Hematüri Olgusu: Yaşlı Kadında Böbrek Rabdomiyosarkomu
An Extreme Rare Case of Hematuria: Kidney Rhabdomyosarcoma in Elderly Woman
Kürşad DÖNMEZ, Yiğit AKIN, Sacit Nuri GÖRGEL, Osman KÖSE, Fatih Esad TOPAL, Fatma Hüsniye DİLEK, Müberra KONUR, Asuman FEDA BAYRAK, Enis Mert YORULMAZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.98705  Sayfalar 321 - 324

DIĞER
18.
2022 Hakem Dizini
2022 Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
2022 Yazar Dizini
2022 Author Index

Sayfalar E2 - E4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
2022 Konu Dizini
2022 Subject Index

Sayfalar E5 - E7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale