e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖR NOTU
2.
Editörden
Editorial
M. Yekta ÖNCEL
Sayfa II

DERLEME
3.
Böbrek Nakilli Hastalarda Greft Sağkalımının Yapay Zeka Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi
Predicting Graft Survival in Renal Transplant Patients Using Artificial Intelligence Methods
Tuba ÖZ, Melek PEHLİVAN, İbrahim PİRİM
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.30592  Sayfalar 1 - 7

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Sürdürülebilir Enerjinin Sürdürülemez Sağlık Etkileri: Rüzgar Türbini Üretim İşinde Mesleki Hastalıklar
Unsustainable Consequences of Sustainable Energy: Occupational Diseases Related to Wind Turbine Production
Nur Şafak ALICI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.02986  Sayfalar 8 - 14

5.
COVID-19 Pozitifliğinin Hayat Kalitesi ve Kas İskelet Semptomları Üzerine Etkisi
The Impact of COVID-19 Positivity on Quality-of-Life and Musculoskeletal Symptoms
Hakan ZEYBEK, Ömer DİKİCİ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.06977  Sayfalar 15 - 20

6.
Kendini Sınırlayan Sentrotemporal Dikenli Epilepsili Hastaların Elektroklinik ve Demografik Değerlendirilmesi
Electroclinical and Demographic Evaluation of Cases with Selflimited Epilepsy with Centrotemporal Spikes
Meryem BADEM, Gamze SARIKAYA UZAN, Semra HIZ KURUL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.82474  Sayfalar 21 - 27

7.
Hemiparetik Serebral Palsili Çocuklarda Playstation 2-Eye Toy Play’in Üst Ekstremite Motor Fonksiyonları ve Fonksiyonel Bağımsızlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
The Effect of Playstation 2-Eye Toy Play on Upper Extremity Motor Functions and Functional Independence in Children with Hemiparetic Cerebral Palsy: A Comparative Study
Bilge BAŞAKÇI ÇALIK, Uğur GÜLEÇ, Sebahat Yaprak ÇETİN, Erdoğan KAVLAK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.85520  Sayfalar 28 - 36

8.
Sağlıklı Bireylerde Kor Kas Enduransı, Denge, Postür, Gövde Propriyosepsiyonu ve Fiziksel Aktivite Seviyesinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Core Muscle Endurance, Balance, Posture, Trunk Proprioception, and Physical Activity Level in Healthy Individuals by Gender
Sinem SUNER KEKLİK, Ayşe NUMANOĞLU-AKBAŞ, Gamze ÇOBANOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.16056  Sayfalar 37 - 44

9.
Postmenopozal Kadınların Osteoporoz Yönünden Taranma Durumunun ve Kırık Risklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Screening Status and Fracture Risks of Postmenopausal Women for Osteoporosis
Burhan BALABAN, Zeynep AŞIK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.97830  Sayfalar 45 - 50

10.
Adölesan ve Erişkin Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Klinik ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical and Biochemical Parameters in Adolescent and Adult Patients with Polycyctic Ovary Syndrome
Sezin ERTÜRK AKSAKAL, Ramazan Erda PAY, İrem Özge UZUNOĞLU MEHRASA, Burcu TİMUR, Gülay BALKAŞ, Yaprak ENGİN ÜSTÜN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.65002  Sayfalar 51 - 56

11.
Büyük Arter Transpozisyonu Olan Yenidoğanlarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Affecting Mortality in Newborns with Great Artery Transposition
Leyla ŞERO, Nilufer OKUR, Özlem GÜL, Onur DOYURGAN, Mehmet ŞİMŞEK, Handan BEZİRGANOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.07379  Sayfalar 57 - 61

12.
Küçük Umbilikal Hernilerin Onarımında Sütür Onarım ile Meş Onarımının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışması
Comparison of Suture Repair and Mesh Repair in Repair of Small Umbilical Hernias: Retrospective Cohort Study
Mehmet KUBAT, Serkan ŞENGÜL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.27132  Sayfalar 62 - 67

13.
Prenatal Tanı Alan Konjenital Akciğer Malformasyonlarının Antenatal, Perinatal ve Postnatal Sonuçlarının ve Görüntüleme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Tersiyer Bir Merkezde Beş Yıllık Analiz
Evaluation of Prenatal, Perinatal and Postnatal Outcomes and Imaging Modalities of Congenital Lung Malformations Diagnosed Prenatally: A Five-year Analysis in a Tertiary Center
Hakan GÖLBAŞI, Burak BAYRAKTAR, Ceren GÖLBAŞI, İbrahim ÖMEROĞLU, Kaan Okan ALKAN, Halil Gürsoy PALA, Atalay EKİN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.43660  Sayfalar 68 - 75

14.
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 35 Yaş ve Üzeri Hastaların Kanser Tarama Testleri Hakkında Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes About Cancer Screening Tests of 35 Years Old and Over Who Applied to Family Medicine Policlinic
Muazzez ÖZSÖYLER, Zeliha GÜZELÖZ ÇAPAR, Murat Keser
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.44227  Sayfalar 76 - 83

15.
Orta-Geç Preterm İnfantlarda Pletismografik Variabilite İndeksi Değerlendirilmesi
Assesment of Pleth Variablity Index in Moderate-late Preterm Infants
Şehribanu IŞIK, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Mustafa Şenol AKIN, Ömer ERTEKİN, Şerife Suna OĞUZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.86619  Sayfalar 84 - 88

16.
COVID-19 Pnömonisinde Yeni Bir Mortalite Öngördürücüsü: BUN/Lenfosit Oranı
A New Predictor of Mortality in COVID-19 Pneumonia: The BUN/Lymphocyte Ratio
Osman Sezer ÇINAROĞLU, Mehmet Göktuğ EFGAN, Umut PAYZA
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.09326  Sayfalar 89 - 94

17.
Makine Öğrenmesi Yönteminin Laboratuvar Tıbbına Uygulama Örneği: Yenidoğan Referans Aralıklarının Belirlenmesi
An Example of Application of Machine Learning Method to Laboratory Medicine: Determination of Newborn Reference Ranges
Oktay YILDIRIM, Özlem Aktaş, Ali Rıza ŞİŞMAN, Dilek ORBATU, Senem ALKAN ÖZDEMİR, Adem AYDIN, Eminullah YAŞAR, Mohammed Abebe YİMER, Süleyman SEVİNÇ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.61687  Sayfalar 95 - 102

OLGU SUNUMU
18.
Lateral Kollateral Ligament Kalsifik Ligamentiti: Nadir Bir Lateral Diz Ağrısı Olgusu ve Literatür Derlemesi
Calcific Ligamentitis of the Lateral Collateral Ligament: A Rare Case of Lateral Knee Pain and Review of the Literature
Atilla Hikmet ÇİLENGİR, Ali Murat DÜLGEROĞLU, Berna DİRİM METE, Özgür TOSUN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.40085  Sayfalar 103 - 108

LookUs & Online Makale