e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

DERLEME
2.
Prematüre Bebeklerin Ekstrauterin Büyümesinin İzlenmesinde Kullanılan Büyüme Eğrileri ve Farklılıkları
Growth Charts and Differences Used in Monitoring Extrauterine Growth in Premature Infants
İlkyaz TÜRKTAN, Ömer ERDEVE
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.28291  Sayfalar 234 - 241

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Tubaovaryan Abselerin Medikal Tedavisinin Başarısızlığının Tahmininde Kan Üre Azotu/Albümin Oranı ve C-reaktif Protein/Albümin Oranının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Effectiveness of Blood Urea Nitrogen to Albumin Ratio and C-reactive Protein to Albumin Ratio in Prediction of Medical Treatment Failure for Tuboovarian Abscess
Onur YAVUZ, Sefa KURT, Aslı AKDÖNER, Kadir Alper MANKAN, Onur ADA
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.16046  Sayfalar 242 - 249

4.
İn Vitro Fertilizasyon Sikluslarında, İnsan Koryonik Gonadotropini Tetikleme Günü Progesteron-oosit Oranı ile Gebelik Sonuçlarının Tahmini: Retrospektif bir Kohort Çalışması ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Human Chorionic Gonadotropin Trigger Day Progesterone to Oocyte Ratio Predicts Pregnancy Outcomes of In Vitro Fertilization Cycles: A Retrospective Cohort Study and Literature Review
Onur İNCE, Bülent YILMAZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.02359  Sayfalar 250 - 258

5.
Çocuklardaki Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlama Sistemi ve Ultrasonografinin Önemi
Importance of Pediatric Appendicitis Scoring System and Ultrasonography in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children
Şule DEMİR, Mehmet MERT, Yağmur KÖKSAL YASİN, Mehmet Onur KAHYA, Orhan DEMİRTAŞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.48378  Sayfalar 259 - 264

6.
Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının RIFLE Sınıflaması ile Değerlendirilmesi
Acute Kidney Injury in the Intensive Care Unit According to the RIFLE
Azime BULUT, Oktay DEMİRKIRAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.05945  Sayfalar 265 - 271

7.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Durumunun Saptanması ve Akdeniz Diyetine Uyumun Değerlendirilmesi
Determination of Nutritional Status in Children and Adolescents with Inflammatory Bowel Disease and Evaluation of Adherence to the Mediterranean Diet
Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU, Gülşah KANER, Ebrar DERE, Maşallah BARAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.30633  Sayfalar 272 - 283

8.
Konjenital Kalp Hastalığı Nedeni ile Ameliyat Edilen Yenidoğanlarda Erken Enteral Beslenme
Early Enteral Feeding of Neonates with Congenital Heart Disease Undergoing Congenital Heart Surgery
Esin OKMAN, Niyazi Kürşad TOKEL, Birgül VARAN, İlkay ERDOĞAN, Murat ÖZKAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.02328  Sayfalar 284 - 291

9.
Ekstübasyon Sırasında Pozitif Basınç Uygulanmasının Üst Hava Yolu Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Hava Yolu Komplikasyonlarına Etkisi
Effects of Positive Airway Pressure at Extubation in Patients Undergoing Upper Airway-related Surgery
Nesli DAŞTAN, Murat ÖZKALKANLI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.07769  Sayfalar 292 - 298

10.
Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği, Hemoglobin, Lökosit, Nötrofil, Lenfosit, Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship Between Carbon Monoxide Poisoning and Red Cell Distribution Width, Hemogram, Leukocyte, Neutrophil, Lymphocyte, Neutrophil/Lymphocyte Ratio
Pınar BARUT, Vermi DEĞERLİ, Gülşah ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT, Pınar AYVAT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.18189  Sayfalar 299 - 304

11.
Hemşirelerin Genel Afete Hazırlık Durumları ve Etkileyen Faktörler
Nurses' General Disaster Preparedness Status and Affecting Factors
Özüm ERKİN, Gül ASLAN, Merdiye ÖZTÜRK, Bahar ÇAM, Şebnem ÖDEK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.32659  Sayfalar 305 - 314

12.
HbA1c Ölçümü için Üç Farklı EDTA'lı Tüpün Karşılaştırılması
Comparison of Three Different EDTA Tubes for HbA1c Measurement
Murat AKŞİT, Ayfer ÇOLAK, İnanç KARAKOYUN, Mustafa TERZİOĞLU, Musab KAZAR, Muhammed Mustafa DEMİRPENÇE, Hamiyet YILMAZ YAŞAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.37450  Sayfalar 315 - 319

13.
İleri Derecede Preterm Bebeklerde Standart ve Antibiyotik Emdirilmiş Periferik Venöz Kateterlerin Kullanımı Üzerine Retrospektif Gözlemsel Bir Çalışma
A Retrospective Observational Study on the Use of Antimicrobial Impregnated Peripherally Inserted Central Venous Catheters in Preterm Infants
Burçin İŞCAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.42204  Sayfalar 320 - 326

14.
Deprem Bölgesinde Çalışan ve Çalışmayan Sağlık Çalışanlarının Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme Durumlarının Karşılaştırılması
Comparison of Post-Traumatic Stress Disorder and Post- Traumatic Growth Status Between Healthcare Professionals Employed in Earthquake-Affected Areas and Non-employing Employees
Azime BULUT, Emel BAHADIR YILMAZ, Ali ALTINBAŞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.04909  Sayfalar 327 - 335

15.
Türkiye'deki Sağlıklı Bebeklerde Formül Süt Kullanımına Uyum ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Measuring and Evaluating the Adherence to and Effectiveness of Formula Milk Use in Healthy Infants in Türkiye
Fatih ÖZDENER, İlknur KILIÇ, Coşkun SAF, Tuğba DEMİRCAN BİLEN, Dicle ÇELİK, Nurdan URAŞ, Doruk GÜL, Gamze DEMİREL, Hayrettin TEMEL, Dilek ÇOBAN, ENVER MAHIR GÜLCAN, Alihan SÜRSAL, Vildan ERTEKİN, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.30306  Sayfalar 336 - 345

OLGU SUNUMU
16.
Nadir Bir Proteinüri Nedeni: İzole Böbrek ve Kas Tutulumu Olan Sarkoidoz
A Rare Cause of Proteinuria: Sarcoidosis with Isolated Kidney and Muscle Involvement
Yelda DELİGÖZ BİLDACI, Filiz YILDIRIM, Özcan UZUN, Serpil Muge DEĞER, Sülen SARIOĞLU, Caner ÇAVDAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.19327  Sayfalar 346 - 349

17.
Endometrial Kanserin Nadir Görülen Uzak Metastazları: Eş Zamanlı Sağ Böbrek ve Sol Adrenal Bez Tutulumu
Rare Distant Metastases of Endometrial Cancer: Simultaneous Right Kidney and Left Adrenal Gland Involvement
Mertcan DAMA, Enis Mert YORULMAZ, Kürşad DÖNMEZ, Sacit Nuri GÖRGEL, Yigit AKIN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.60024  Sayfalar 350 - 353

DIĞER
18.
2023 Hakem Dizini
2023 Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
2023 Yazar Dizini
2023 Author Index

Sayfalar E2 - E4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
2023 Konu Dizini
2023 Subject Index

Sayfalar E5 - E7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale