e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde İntrauterin ve Postnatal Büyüme Kısıtlılığı İnsidansının Fenton-13 ve Intergrowth-21 Standartlarına Göre Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 205-210 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.02411

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde İntrauterin ve Postnatal Büyüme Kısıtlılığı İnsidansının Fenton-13 ve Intergrowth-21 Standartlarına Göre Değerlendirilmesi

Buse ÖZER BEKMEZ1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebekleri Fenton-13 veya Intergrowth-21 büyüme standartlarına göre değerlendirerek gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) ve postnatal büyüme kısıtlılığı (PBK) insidansını karşılaştırmaktır.
Yöntem: Doğum ağırlığı <1500 g olup kliniğimizde doğmuş olan bebeklerin kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bebeklerin doğumda ve taburculuktaki vücut ağırlığı (VA) ve baş çevresi Fenton-13 ve Intergrowth-21 konsorsiyumunun geliştirdiği web tabanlı hesaplayıcılar kullanılarak persentil ve z-skorları hesaplandı. SGA, doğum ağırlığının 10. persentilin altında olması iken taburculuk sırasında düzeltilmiş postmenstruel yaşa göre VA’nın <10 persentil olması PBK olarak tanımlandı. Eksitus olan, majör kromozomal/konjenital anomalisi olan ve perinatal asfiksi tanılı infantlar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: ÇDDA toplam 651 bebeğin verileri analiz edildi. SGA insidansı Intergrowth-21 ile değerlendirildiğinde anlamlı olarak yüksek bulundu (%9,8 ve %4,3, p<0,001). PBK sıklığı ise her iki büyüme standardında benzer saptandı (%60,5-60,7, p>0,05). Ancak taburculuk sırasındaki VA z-skoru/ persentili ile baş çevresi z-skoru/persentili Fenton-13 ile Intergrowth-21’e göre anlamlı olarak düşük tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızda Intergrowth-21 standartlarına göre SGA insidansı anlamlı olarak artmış iken, PBK sıklığı açısından iki büyüme değerlendirme standardı arasında fark saptanmamıştır. ÇDDA’lı bebeklerde intrauterin ve PBK’nın doğru olarak tespiti bu hassas popülasyonda kısa ve uzun vadeli olumsuz sonuçların riskinin de tam olarak belirlenmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Prematü, rite, büyüme izlemi, Fenton-13, Intergrowth-21, postnatal büyüme kısıtlılığı

Fenton-13 vs. Intergrowth-21 Standards for the Assessment of Intrauterine and Postnatal Growth Restriction in Very Low Birth Weight Infants

Buse ÖZER BEKMEZ1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2
1Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Division of Neonatology, Istanbul
2Istanbul Medipol University, Division of Neonatology, Istanbul

Objective: We aimed to compare the incidence of small for gestational age (SGA) and postnatal growth failure (PGF) of very low birth weight (VLBW) infants according to Fenton-13 and Intergrowth-21 curves.
Methods: The records of babies with a birth weight of <1500 g were reviewed retrospectively. The percentile and z-scores for the babies’ body weight and head circumference at birth and discharge were calculated using the web-based calculators developed by the Fenton-13 and Intergrowth-21 consortium. While SGA was defined as birth weight below the 10th percentile, body weight of <10th percentile for adjusted postmenstrual age at discharge was named as PGF. Infants who died, had major chromosomal/ congenital anomalies, and were diagnosed with perinatal asphyxia were excluded from the study.
Results: Data of 651 babies with VLBW were analyzed. The incidence of SGA was found to be significantly higher according to Intergrowth-21 than Fenton-13 (9.8% vs 4.3%, p<0.001). However, the frequency of PGF was noted as similar in those charts (60.5-60.7%, p>0.05). However, body weight z-score/percentile and head circumference z score/percentile at discharge were significantly lower in Fenton-13 compared to Intergrowth-21 charts.
Conclusion: In our study, while the incidence of SGA was higher based on the Intergrowth-21 charts, no difference was found between the two methods in terms of PGF. Accurate detection of intrauterine and postnatal growth restriction in VLBW infants enables the precise determination of the risk of short- and long-term adverse outcomes in this vulnerable population.

Keywords: Prematurity, growth assessment, Fenton-13, Intergrowth-21, postnatal growth failure

Buse ÖZER BEKMEZ, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ. Fenton-13 vs. Intergrowth-21 Standards for the Assessment of Intrauterine and Postnatal Growth Restriction in Very Low Birth Weight Infants. Forbes J Med. 2023; 4(2): 205-210

Sorumlu Yazar: Buse ÖZER BEKMEZ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale