e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Multipl Miyelom Tanılı Hastalarda EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 165-172 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.04274

Multipl Miyelom Tanılı Hastalarda EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma

Ali İhsan GEMİCİ1, İstemi SERİN2, Vedat Buğra EROL3, Mehmet Hilmi DOĞU4, İdris İNCE5, Rafet EREN4, Atakan TEKİNALP6, Volkan KARAKUŞ7, İklil Nur KOÇ EROL8, Zeynep Ece ARSLAN8, Zekiye Nur TAY8, Elif Nur TUNCER8, Ömür Gökmen SEVİNDİK1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
3İstanbul Medipol Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
4İstinye Üniversitesi, İç Hastalıkları ve Hematoloji Birimi, Liv Hospital Ulus Hematoloji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep, TÜRKİYE
6Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
7Alaattin Keykubat Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Alanya, TÜRKİYE
8İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE

Amaç: Hem tedavi süresinin uzunluğu, hem de tedavide kullanılan ajanların çeşitliliği multipl miyelomlu (MM) hastaların yaşam kalitesini (YK) önemli ölçüde etkiler. Otuz sorudan oluşan EORTC Yaşam Kalitesi Anketi “EORTC QLQ-C30” ve Yaşam Kalitesi Anketi-Multipl Miyelom Modülü “QLQ-MY20” yardımıyla MM hastalarında yaşam kalitesine ilişkin verileri elde etmeyi amaçladık.
Yöntem: 2018-2020 yılları arasında takip edilen, 6 farklı merkezden 168 hasta çalışmaya dahil edildi. MM hastalarına özel QLQ-C30 ve QLQ-MY20 anketleri kullanılmış ve sonuçlar istatistiksel olarak rapor edilmiştir.
Bulgular: Hastaların 78’i (%46) kadın, 90’ı (%54) erkekti. Ortanca yaş 64 (22-84) idi. Bulgular incelendiğinde semptom ölçeğinde fonksiyonel ölçeğe göre daha fazla etkinin olduğu görüldü.
Sonuç: Bütüncül tedavi yönetiminde, uygun tedavinin yeterli uygulanması ile birlikte tedaviye bağlı yan etki yönetiminin önemi, MM’li hastaların yaşam kalitesi açısından etkili faktörler olarak vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, yaşam kalitesi, kemoterapi

Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Multiple Myeloma: Multicenter Study

Ali İhsan GEMİCİ1, İstemi SERİN2, Vedat Buğra EROL3, Mehmet Hilmi DOĞU4, İdris İNCE5, Rafet EREN4, Atakan TEKİNALP6, Volkan KARAKUŞ7, İklil Nur KOÇ EROL8, Zeynep Ece ARSLAN8, Zekiye Nur TAY8, Elif Nur TUNCER8, Ömür Gökmen SEVİNDİK1
1İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İstanbul, Turkey
3İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
4İstinye University Faculty of Medicine, Liv Hospital Ulus, Department of Internal Medicine and Hematology, İstanbul, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey
6Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Konya, Turkey
7Alaattin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Alanya, Turkey
8İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: Both the length of the treatment period and the diversity of the agents used in the treatment significantly affect the quality of life (QoL) of the patients with multiple myeloma (MM). With the aid of the EORTC Quality of Life Questionnaire Consisting of 30 Questions “EORTC QLQ-C30” and the Quality of Life Questionnaire Multiple Myeloma Module “QLQ-MY20”, we aimed to obtain data on quality of life in MM patients in a representative sample of the general population of our country.
Methods: One hundred sixty eight patients from 6 different centers followed between 2018-2020 were included in the study. The QLQ-C30, and the QLQ-MY20 questionnaires specific for MM patients were used and the results were reported statistically.
Results: Seventy eight (46%) of the patients were female, while 90 (54%) were male. The median age was 64 (22-84). When the findings were analysed, it was found that there was a greater effect on the symptom scale compared to the functional scale.
Conclusion: The importance of the treatment-related side effect management, together with the adequate administration of appropriate symptomatic treatment in holistic treatment management were emphasized as effective factors in terms of the QoL of patients with MM.

Keywords: Multiple myeloma, quality of life, chemotherapy

Ali İhsan GEMİCİ, İstemi SERİN, Vedat Buğra EROL, Mehmet Hilmi DOĞU, İdris İNCE, Rafet EREN, Atakan TEKİNALP, Volkan KARAKUŞ, İklil Nur KOÇ EROL, Zeynep Ece ARSLAN, Zekiye Nur TAY, Elif Nur TUNCER, Ömür Gökmen SEVİNDİK. Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Multiple Myeloma: Multicenter Study. Forbes J Med. 2022; 3(2): 165-172

Sorumlu Yazar: Ali İhsan GEMİCİ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale