e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının RIFLE Sınıflaması ile Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 265-271 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.05945

Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının RIFLE Sınıflaması ile Değerlendirilmesi

Azime BULUT1, Oktay DEMİRKIRAN2
1Giresun Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
2İÜ-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Amaç: RIFLE sınıflaması, akut böbrek hasarı (ABH) olan hastalarda renal replasman tedavisine (RRT) ne zaman başlanacağına karar vermede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ABH'nin sıklığını, etiyolojisini, mortalite ve morbiditeye etkilerini ve sürekli RRT zamanlamasının sağkalım ile ilişkisini RIFLE sınıflamasını kullanarak incelemeyi amaçladık.
Yöntem: 2012-2013 yılları arasında YBÜ'de yatan 291 hasta etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak incelendi. Daha önce böbrek yetmezliği veya böbrek nakli olan hastalar ile 18 yaş altı ve YBÜ'de 24 saatten daha az yatan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların klinik, laboratuvar ve demografik verileri ve sağkalımları değerlendirildi.
Bulgular: RIFLE sınıflamasına göre 244 hastanın %27'sinde (n=67) YBÜ'ye yatıştan sonraki ilk 24 saat içinde ABH saptandı. Altmış yedi hastanın %47,7'si (n=32) sepsis ile izlenirken, %52,2'si (n=35) sepsis dışı nedenlerle yatırılmıştı. ABH olan hastalarda mortalite %64,1 iken, ABH olmayan hastalarda mortalite %25,9 idi. RIFLE evreleri arasında mortalite açısından anlamlı fark vardı. Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II skoru ile korele idi.
Sonuç: RIFLE sınıflaması, YBÜ hastalarında hastane mortalitesi ve kısa dönem prognoz için tahmin sağlayabilir. Ayrıca RRT'de zamanlama kararı için yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: RIFLE, akut böbrek hasarı, renal replasman tedavisi

Acute Kidney Injury in the Intensive Care Unit According to the RIFLE

Azime BULUT1, Oktay DEMİRKIRAN2
1Giresun University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun, Türkiye
2İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Türkiye

Objective: The RIFLE classification is widely used to decide when to start renal replacement therapy (RRT) in patients with acute kidney injury (AKI). In this study, we aimed to examine the frequency, etiology, and effects of mortality and morbidity of AKI in intensive care unit (ICU), and whether the timing of continuous RRT is associated with survival using the RIFLE classification.
Methods: Two hundred-ninety one patients hospitalized in the ICU between 2012 and 2013 were retrospectively analyzed after the approval of the ethics committee. Patients with previous kidney failure or kidney transplantation, those under the age of 18, and those who were hospitalized in the ICU for 24 h were excluded from the study. The clinical, laboratory, and demographic data of the patients and their survival were evaluated.
Results: AKI was detected in 27% (n=67) of 244 patients, according to the RIFLE classification, within the first 24 h of admission to the ICU. While 47.7% (n=32) of 67 patients were followed up with sepsis and 52.2% (n=35) had non-sepsis causes. While patients with AKI had 64.1% mortality, the mortality of patients without AKI was 25.9%. There was also a significant difference in mortality between the RIFLE stages. It was correlated with the Acute Physiological and Chronic Health Evaluation-II score. Conclusion: RIFLE classification can predict hospital mortality and short-term prognosis in patients with sepsis in the ICU.

Keywords: RIFLE, acute kidney damage, renal replacement therapy

Azime BULUT, Oktay DEMİRKIRAN. Acute Kidney Injury in the Intensive Care Unit According to the RIFLE. Forbes J Med. 2023; 4(3): 265-271

Sorumlu Yazar: Azime BULUT, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale