e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Kronik Hastalığı Olan Hastalar ile Bakım Verenleri Arasındaki Yük Algısının İncelenmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 257-265 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.06078

Kronik Hastalığı Olan Hastalar ile Bakım Verenleri Arasındaki Yük Algısının İncelenmesi

Büşra ARIKAN1, Canan DEMİR BARUTCU2
1Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Türkiye
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada kronik hastalığı olan hastalar ile bakım verenleri arasındaki yük algısının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve korelasyonel özellikteki bu araştırma, Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında devlet hastanesine başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 400 hasta ve bakım vereni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği ve Kendini Yük Olarak Algılama Ölçeği ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği ortalama toplam puanı 23,91±17,24 olup bakım verenlerin yükünün hafif düzeyde olduğu bulunmuştur. Hastaların kendini yük olarak algılama ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması ise 23,06±10,29 olup hastaların kendilerini bakım verenlerine karşı yük olarak algıladıkları bulunmuştur. Hastaların Kendini Yük Olarak Algılama Ölçeği ile bakım verenlerin Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif yönde çok güçlü düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,850 p=0,000).
Sonuç: Sonuç olarak araştırma, kronik hastalığı olan hastalar ve bakım verenleri arasındaki yük algısını ölçmek, bakım verme ve bakım alma kavramları hakkında farkındalık yaratmak, bakım alma ile bakım verme sürecinde gelişebilecek yükün azaltılmasına yönelik girişimlerin planlanması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren yükü, kendini yük olarak algılama, kronik hastalık

Examination of Burden Perception Between Patients with Chronic Diseases and Their Caregivers

Büşra ARIKAN1, Canan DEMİR BARUTCU2
1Kastamonu Training And Research Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department Of Internal Medicine Nursing, Faculty Of Health Sciences, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

Objective: In this study, was aimed to examine the burden perception between patients with chronic diseases and their caregivers.
Methods: This descriptive and correlational study was conducted with 400 patients and caregivers who applied to state hospital between January and June 2019 and agreed to participate in the study. Data were collected through face-to-face interviews with the Zarit Caregiving Burden Scale and the Self-Perceived Burden Scale.
Results: The mean total score of the Zarit Caregiver Burden Scale obtained from the study was 23.91±17.24, and the burden of caregivers was found to be light. The mean score of the patients from the self-perceived burden scale was 23.06±10.29, and it was found that the patients perceived themselves as a burden to their caregivers. It was determined that there was a compelling and significant positive correlation between the patients’ self-Perceived Burden Scale and the Zarit Caregiving Burden Scale mean scores of caregivers (r=0.850 p=0.000).
Conclusion: As a result, the research emphasizes that it is necessary to plan and develop initiatives to measure the burden perception between patients with chronic diseases and their caregivers, to raise awareness about the concepts of caregiving and caregiving, and to reduce the burden that may develop in the caregiving and caregiving process.

Keywords: Caregiver burden, self-perceived burden, chronic disease

Büşra ARIKAN, Canan DEMİR BARUTCU. Examination of Burden Perception Between Patients with Chronic Diseases and Their Caregivers. Forbes J Med. 2022; 3(3): 257-265

Sorumlu Yazar: Canan DEMİR BARUTCU, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale