e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Süt Çocuklarında Hastaneye Yatış Öncesi İlaç ve İlaç Dışı Ürün Kullanımının Belirlenmesi: Kesitsel Çalışma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 241-248 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.07279

Süt Çocuklarında Hastaneye Yatış Öncesi İlaç ve İlaç Dışı Ürün Kullanımının Belirlenmesi: Kesitsel Çalışma

Sadiye DUR1, Duygu GÖZEN2, Özge Eda KARADAĞ3, Arzu DİKİCİ4
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışma ebeveynlerin hastaneye başvuru öncesi çocuklarına ilaç/ilaç dışı ürün kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini ve örneklemini Haziran-Aralık 2017 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk acil servisine çocuklarının tedavisi için başvurmuş, süt çocuğu servisine yatışı yapılmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden 91 ebeveyn oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Bilgi Formu’ ile toplandı.
Bulgular: Çocukların yaş gruplarına göre hastaneye başvurmadan önce ilaç verilme durumları arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık belirlendi (p<0,05). Yaşları 6 ayın üzerinde olan çocuklara hastaneye başvurmadan önce ilaç verme oranı (%73,3), yaşları 6 ay ve altında olan çocuklardan (%50) yüksek saptandı. Aynı zamanda yaş gruplarına göre ilaç dışı ürün kullanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,01). Yaşları 6 ayın üzerinde olan çocuklara ilaç dışı ürün verme oranı (%33,3), yaşları 6 ay ve altında olan çocuklardan (%8,7) yüksek saptandı.
Sonuç: Ailelerin hekim önerisi olmaksızın ilaç kullanım oranı yüksektir. Ailelere akılcı ilaç kullanımı konusunda verilecek eğitimin bireysel ilaç kullanım sıklığını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ilaç kullanımı, tezgah üstü ilaç, kendi kendine tedavi, hastaneye yatış, aile

Determination of Drug and Non-drug Product Use in Infants Before Hospitalization: A Cross-sectional Study

Sadiye DUR1, Duygu GÖZEN2, Özge Eda KARADAĞ3, Arzu DİKİCİ4
1İzmir Democracy University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, İzmir, Türkiye
2İstanbul Universıty- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Pediatric Nursing Department, İstanbul, Turkey
3İstanbul Kent University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, İstanbul, Türkiye
4Istanbul University – Cerrahpasa, Institute Of Graduate Studies, Department Of Psychiatric Nursing, İstanbul, Turkey

Objective: This study was conducted to determine the drug/non-drug product use status of parents for their children before admission to the hospital.
Methods: The universe and sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 91 parents who applied to the pediatric emergency service of a training and research hospital for treating their children, were admitted to the infant service and agreed to participate in the study between June and December 2017. Data were collected using Information Form created by the researchers.
Results: A statistically significant difference was found between the drug administration status of children before admission to the hospital according to age group (p<0.05). The rate of giving medication to children aged over 6 months (73.3%) before admission to the hospital was found to be higher than children aged 6 months and younger (50%). Simultaneously, a significant difference was found between the use of non-drug products according to age groups (p<0.01). The rate of giving non-drug products to children aged over 6 months (33.3%) was found to be higher than children aged 6 months and younger (8.7%).
Conclusion: The rate of drug use by families without the recommendation of a physician was high. Education is given to families on rational drug use could reduce the frequency of individual drug use.

Keywords: Children, drug usage, over-the-counter, self-medication, hospitalization, parents

Sadiye DUR, Duygu GÖZEN, Özge Eda KARADAĞ, Arzu DİKİCİ. Determination of Drug and Non-drug Product Use in Infants Before Hospitalization: A Cross-sectional Study. Forbes J Med. 2022; 3(3): 241-248

Sorumlu Yazar: Özge Eda KARADAĞ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale