e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarının Tahmininde HbA1c’nin Yeri [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 31-36 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.26023

Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarının Tahmininde HbA1c’nin Yeri

Sema KARDEŞLER1, Deniz İlhan TOPÇU1, Mustafa TERZİOĞLU1, Esin KASAP2, Ayfer ÇOLAK1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) dünya genelinde gebelerde yaklaşık %1 ile %14 arasında değişen prevalansta görülmekte olup, tanısında gebelere oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmaktadır. GDM tanısında HbA1c’nin tanısal değerini, OGTT testi ile karşılaştırdık.
Yöntem: 2019-2023 Ocak ayları arasında aynı gün hem HbA1c çalışılan hem de 75 gr oral glukozla OGTT yapılmış 24-28 haftalık gebeler çalışmaya dahil edildi. Veriler retrospektif olarak hastane bilgi sisteminden elde edildi. GDM ve non-GDM olarak ayrılan grupların yaş, HbA1c, hemoglobin değerleri Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. Açlık plazma glukozu (APG) ve HbA1c değerlerinin, OGTT sonucu ile arasındaki ilişkiyi belirlemek için lojistik regresyon analizi kullanıldı. Sonuçta, teşhis performansını değerlendirmek için ROC analizi yapıldı.
Bulgular: OGTT sonuçlarına göre çalışmaya dahil edilen 81 hastanın, 28’i (%34,6) non-GDM, 53’ü (%65,4) ise GDM olarak değerlendirilmiştir. Non-GDM olan grubun HbA1c medyan değeri %5,05, GDM grubun ise %5,3 olup, iki grup arasındaki istatistiksel fark anlamlıdır (p=0,032). ROC analizinde ise AUC, HbA1c için 0,65, APG için 0,94 ve HbA1c + APG için ise 0,94 bulunmuştur.
Sonuç: GDM tahmininde, ROC analizinin HbA1c’nin tek başına ve hatta APG değeriyle birlikte dahi diyagnostik performansının düşük olması; GDM düşünülen hastalarda HbA1c’nin tanı için yeterli olmadığı ve OGTT çalışılmasının daha etkin olabildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diabetes mellitus, HbA1c, OGTT

Role of HbA1c in Prediction of Gestational Diabetes Mellitus Patients

Sema KARDEŞLER1, Deniz İlhan TOPÇU1, Mustafa TERZİOĞLU1, Esin KASAP2, Ayfer ÇOLAK1
1Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Medical Biochemistry, Yenişehir/i̇zmir
2Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, Yenişehir/i̇zmir

Objective: Gestational diabetes mellitus (GDM) is observed in pregnant women worldwide with a prevalence ranging between 1% and 14%. The oral glucose tolerance test (OGTT) is performed for diagnosis. We compared the diagnostic value of HbA1c with the OGTT test in the diagnosis of GDM.
Methods: 24-28 weeks pregnant women whose HbA1c was studied on the same day between 2019- 2023 January and who had OGTT with 75 g oral glucose were included in the study. Age, HbA1c, and hemoglobin values of groups separated as GDM and non-GDM were compared with the Wilcoxon test. Logistic regression analysis was used to determine the relationship of fasting plasma glucose (FPG) and HbA1c values with the OGTT result. Finally, ROC analysis was performed to evaluate diagnostic performance.
Results: According to the OGTT results, out of 81 patients included in the study, 28 (34.6%) were classified as non-GDM, and 53 (65.4%) were classified as GDM. The median HbA1c value of the non-GDM group is 5.05% and the GDM group is 5.3%, and the statistical difference between the two groups is significant (p=0.032). In the ROC analysis, the AUC was 0.65 for HbA1c, 0.94 for FPG and 0.94 for HbA1c + FPG.
Conclusion: In the prediction of GDM, the diagnostic performance of ROC analysis alone or even together with the FPG value of HbA1c is low; It has been observed that HbA1c is not sufficient for diagnosis in patients with suspected GDM and OGTT study may be more effective.

Keywords: Gestational diabetes mellitus, HbA1c, OGTT

Sema KARDEŞLER, Deniz İlhan TOPÇU, Mustafa TERZİOĞLU, Esin KASAP, Ayfer ÇOLAK. Role of HbA1c in Prediction of Gestational Diabetes Mellitus Patients. Forbes J Med. 2024; 5(1): 31-36

Sorumlu Yazar: Sema KARDEŞLER, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale