e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Küçük Umbilikal Hernilerin Onarımında Sütür Onarım ile Meş Onarımının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışması [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(1): 62-67 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.27132

Küçük Umbilikal Hernilerin Onarımında Sütür Onarım ile Meş Onarımının Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışması

Mehmet KUBAT1, Serkan ŞENGÜL2
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Küçük çaplı umbilikal hernilerin onarımında meş kullanımı gerekliliği klinik pratikte halen tartışmalı bir konudur. Çalışmamızda onarımında sık kullanılan meş ve sütür onarımı tekniklerinin ≤3 cm çaplı umbilikal hernilerin; nüks, postoperatif ağrı ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Merkezimizde 3 yıllık süre içerisinde ameliyat edilen ≤3 cm çaplı umbilikal hernilerin kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 218 hasta; meş onarımı ve sütür onarımı grupları ayrıldı. Nüks gelişmesi, dinlenirken ve fiziksel aktiviteyle ağrı, tedaviden memnuniyet açısından değerlendirildi.
Bulgular: Meş onarımı ve sütür onarımı grupları arasında; nüks açsından anlamlı fark görülmedi (p=0,662). Meş onarımı grubunda, dinlenirken ağrı (p=0,002) ve fiziksel aktiviteyle ağrı (p=0,003) anlamlı daha fazla görülürken bu sonuçlar hasta memnuniyetinde anlamlı farklılık ile sonuçlanmadı (p=0,928).
Sonuç: Küçük çaplı umbilikal hernilerin (≤3 cm çap) onarımında sütür onarımı, daha az postoperatif ağrıya neden olması, nüks ve hasta memnuniyeti açısından meş onarımına göre fark görülmesi nedeniyle güvenle tercih edilebilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Umbilikal herni, cerrahi meş, sütür onarım, ağrı, nüks

Comparison of Suture Repair and Mesh Repair in Repair of Small Umbilical Hernias: Retrospective Cohort Study

Mehmet KUBAT1, Serkan ŞENGÜL2
1Department Of General Surgery, AlanyaTraining and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department Of General Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University School Of Medicine, Antalya, Türkiye

Objective: The necessity of using mesh to repair small-diameter umbilical hernias is still controversial in clinical practice. In our study, mesh and suture repair techniques, which are frequently used in the repair, of umbilical hernias with a diameter of ≤3 cm; it was aimed to compare in terms of recurrence, postoperative pain, and patient satisfaction.
Methods: Records of umbilical hernias with a diameter of ≤3 cm, which were operated in our center for over 3 years, were evaluated retrospectively. Two hundred-eighteen patients were included in the study; the mesh repair and suture repair groups were separated. The development of relapse, pain at rest and with physical activity, and satisfaction with the treatment were evaluated.
Results: Among the mesh repair and suture repair groups: There was no significant difference in terms of recurrence (p=0.662). In the mesh repair group, pain at rest (p=0.002) and pain with physical activity (p=0.003) were significantly higher, but these results did not result in a significant difference in patient satisfaction (p=0.928).
Conclusion: Suture repair can be safely preferred in the repair of small-diameter umbilical hernias (≤3 cm diameter), because it causes less postoperative pain, and there is a difference compared to mesh repair in terms of recurrence and patient satisfaction.

Keywords: Umbilical hernia, surgical mesh, sutured repair, pain, recurrence

Mehmet KUBAT, Serkan ŞENGÜL. Comparison of Suture Repair and Mesh Repair in Repair of Small Umbilical Hernias: Retrospective Cohort Study. Forbes J Med. 2023; 4(1): 62-67

Sorumlu Yazar: Mehmet KUBAT, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale