e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Endojen Eritropoietinin Parathormon Salgısı Üzerine Etkileri [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 171-174 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.33043

Endojen Eritropoietinin Parathormon Salgısı Üzerine Etkileri

Edip Gönüllü1, Sezai Özkan2, Cihan Adanaş2, Mehmet Fatih Özbay3, Esat Kılıç4, Murat Atmaca5
1Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Algoloji Bölümü, İzmir
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Van
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü, Van
4Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü, Van
5Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Bölümü, İstanbul

Amaç: Hipotezimiz, doku hipoksisinin parathormon (PTH) kadar eritropoietin salgısını da artıracağıydı. Bu hipotezi doğrulamak için pnömatik turnike ile ortopedik cerrahi geçiren hastalar endojen doku hipoksisi açısından değerlendirildi.
Yöntem: Bu çalışmaya pnömatik turnike ile ortopedik cerrahi uygulanan 20 hasta dahil edildi. Altısına tanısal artroskopi, 14’üne ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı. Ameliyatların tamamı spinal anestezi altında yapıldı. Paratiroid hormonu, eritropoietin, kalsiyum ve fosfor düzeylerinin iskemi öncesi ve sonrasındaki seri konsantrasyonları arasındaki farkların saptanması için eşleştirilmiş t-testini kullandık, burada “p değerlerinin” <0,05 olması anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların ameliyat sırasında maruz kaldıkları ortalama iskemi süresi 57,40±22,65 dakika idi. İskemi sonrası paratiroid hormonu ve eritropoietin seviyeleri anlamlı olarak yükseldi (p<0,001; p<0,001). İskemi öncesi ve sonrası hastalarda kalsiyum ve fosfor düzeylerinde anlamlı bir fark yoktu. Paratiroid hormonu ile eritropoietin düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız doku hipoksisine yanıt olarak eritropoietin düzeylerindeki artışın PTH salınımını artırdığını gösteren ilk çalışma olması ile ayırt edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eritropoietin, parathormon, hipoksi, pnömatik turnike

Effects of Endogen Erythropoietin on Parathormone Secretion

Edip Gönüllü1, Sezai Özkan2, Cihan Adanaş2, Mehmet Fatih Özbay3, Esat Kılıç4, Murat Atmaca5
1Bakırçay University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Clinic of Algology, İzmir, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Van, Turkey
3Van Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Van, Turkey
4Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Clinic of Oncology, Antalya, Turkey
5Medipol University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, İstanbul, Turkey

Objective: We hypothesize that tissue hypoxia would increase erythropoietin, as well as parathormone (PTH), secretion. To verify this hypothesis, patients who had undergone orthopedic surgery with a pneumatic tourniquet were evaluated for endogenous tissue hypoxia.
Methods: This study included 20 patients who underwent orthopedic surgery with a pneumatic tourniquet, wherein, 6 had diagnostic arthroscopy and 14 had anterior cruciate ligament reconstruction. All operations were performed under spinal anesthesia. The paired t-test was used to detect the differences between serial concentrations of parathyroid hormone, erythropoietin, calcium, and phosphorus levels before and after ischemia, where “p values” of <0.05 were considered significant.
Results: The average duration of ischemia that patients were exposed to during surgery was 57.40±22.65 min. After ischemia, parathyroid hormone and erythropoietin levels were significantly elevated (p<0.001; p<0.001). No significant difference was found in calcium and phosphorus levels in patients before and after ischemia. A positive correlation was found between parathyroid hormone and erythropoietin levels (p<0.05).
Conclusion: Our study is the first to show that the increase in erythropoietin levels in response to tissue hypoxia and increases the release of PTH.

Keywords: Erythropoietin, parathormone, hypoxia, pneumatic tourniquet

Edip Gönüllü, Sezai Özkan, Cihan Adanaş, Mehmet Fatih Özbay, Esat Kılıç, Murat Atmaca. Effects of Endogen Erythropoietin on Parathormone Secretion. Forbes J Med. 2021; 2(3): 171-174

Sorumlu Yazar: Sezai Özkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale